JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.04.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.04.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.04.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

UNIVERZITET U BANjOJ LUCI

r a s p i s u j e

 

 

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

 1. Računovodstvo i revizija – 1 izvršilac
 2. Ekonometrija - 1 izvršilac
 3. Interna medicina* – 1 izvršilac
 4. Ginekologija i opstetricija* - 1 izvršilac
 5. Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane – 1 izvršilac
 6. Zoologija – 1 izvršilac
 7. Biljne nauke, botanika – 1 izvršilac
 8. Ekologija, zaštita biodiverziteta – 1 izvršilac
 9. Kriminalistička taktika, metodika i operativa – 1 izvršilac
 10. Teorija i metodologija socijalnog rada

 

II ZA IZBOR SARADNIKA:

IIa Za uže naučne oblasti:

 1. Upravno pravo i uprava - 1 izvršilac
 2. Finansijsko pravo – 1 izvršilac
 3. Zaštita životne sredine – 1 izvršilac
 4. Organizacija i poslovi policije – 1 izvršilac
 5. Socijalna politika – 1 izvršilac

 

OPŠTI USLOVI:

 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1     Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju .

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
 • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
 • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
 • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
 • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:.

 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „3. Interna medicina* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Ginekologija i opstetricija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „1. Upravno pravo i uprava - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „2. Finansijsko pravo - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „5. Socijalna politika - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.
 • Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova :
   • Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 • Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 • Pod rednim brojevima 1. i 2. EKONOMSKOM FAKULTETU, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 3. i 4. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 5. i 6. POLjOPRIVREDNOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.
 • Pod rednim brojevima 7. i 8. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 9. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 10. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

 

 

ZA IZBOR SARADNIKA:

 • Pod rednim brojevima 1. i 2. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 77, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 3. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka,78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 4. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 5. FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

***

JU Gimnazija

 Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

 

direktor Škole raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, nepuna norma, 9 nastavnih časova

 

1. Radni odnos iz tačke 1. Javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , odredbama Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci
 5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za lica koja nisu u statusu pripravnika) za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita )
 4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
 6. Uvjerenje o radnom stažu (za lica koja nisu u statusu pripravnika) izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla,

- stepen stručne spreme,

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kiandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca
 4. Saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice dužan je da dostavi izabrani kandidat nakon završenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. Javnog konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 10.05.2022. godine u 12.40 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

***

GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD - Minutica BANjA LUKA

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:       

BANjA LUKA – VIŠE IZVRŠILACA

ČELINAC  – 1 IZVRŠILAC

GRADIŠKA – 1 IZVRŠILAC

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

Minimalno  SSS

Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

Poželjno poznavanje rada na računaru („MC Office")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

Kopija uvjerenja o državljanstvu

Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su  prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: [email protected] .

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina"A.D. - Minutica Banja Luka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.  

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

 ul. Đure Daničića 2A, Banja Luka

 

raspisuje

 

J A V N I    K O N K U RS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

Profesor fizike  – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, pripravnik

 

Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS , Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

 

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

   prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Napomena:  

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnađno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta".

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 05.05.2022. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

„Health Zone "s.p Banja Luka

Ul.Kralja Petra I Karađorđevića 92/98

78000 Banja Luka

Raspisuje

 

O G L A S

POMOĆNI RADNIK U KUHINjI _ _ _ _ _ _ _ _   1 IZVRŠILAC

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon :065/581-589

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

 

***

„Autoprevoz GS" d.o.o. Banja Luka

 Put srpskih branilaca br.35

  78000 Banja Luka

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.Referent za obračun i prodaju karata   ...................1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom,

 

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove :

-        SSS-ekonomskog ili saobraćajnog smjera sa ili bez radnog iskustva

-        poznavanje rada na računaru

     

Potrebna dokumentacija:

        1.  Biografija

        2.  Ovjerena kopija diplome,

        3.  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i

        4.  Uvjerenje o nekažnjavanju

Oglas otvoren do 13.05.2022godine

    

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično/poštom sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto „Referent za obračun i prodaju karata"  na adresu : „Autoprevoz GS" d.o.o. Banja Luka, Put srpskih branilaca br.35,  78000 Banja Luka ili putem mail adrese: [email protected]

***

 

KROJAČKI SALON „SOCHOH" s.p Banja Luka

Ul.Ive Lole Ribara br.4

78000 Banja Luka

raspisuje

O G L A S

 

KROJAČ/ŠNAJDER ................................   1 IZVRŠILAC

Opis posla:

-krojenje i šivenje lake i teške konfekcije

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na kontakt telefon :065/306-742

 

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

 

***

Kafe bar „MODENA"

Ul.Stepe Stepanovića br.185

78000 Banja Luka

raspisuje

O G L A S

 

K O N O B A R ............................................       1 izvršilac

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/546-432

Oglas otvoren do 12.05.2022 godine

 

***

Preduzeće   za   elektro  montažne  radove

*ELMORAD *d.o.o.  Banja Luka , ul. Ivana Franje  Jukića  br. 11

                             

O T V A R A

konkurs  za  prijem  radnika  u stalni radni odnos  za rad

na neodređeno vrijeme u poslovnoj  jedinici  Banja  Luka

 1. KV  električar                                     4  izvršioca

2 .VKV elektro instalater                      1  izvršioc

              Uslovi :   - vozačka dozvola B kategorije 

                 - za radno mijesto  pod red.br.1,  min .3  god. radnog iskustva

                 - za radno mijesto  pod red.br.2,  min  3 god.  radnog iskustva

                  - Smernost za rad na terenu.                 

Prijave  sa   CV-om  , slati   na  gore navedenu   adresu  ili na  e-mail: [email protected]

Konkurs  ostaje otvoren  30 dana od  dana objavljivanja.

***

Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka

 Save Kovačevića bb,

78 000 Banja Luka

 

Školski odbor Javne ustanove  Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka,

r a s p i s u j e:

KONKURS

 

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE

 „VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" BANjA LUKA

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina i

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava, 

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 V -  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu škole  sa naznakom:

''Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka - ne otvarati".

VII - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

"ARS Inženjering" d.o.o. Banja Luka

Ciglane 39

Banja Luka 78 000

Republika Srpska, BiH

 

 

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta na poziciji

 

1.       Monter metalnih konstrukcija - 10 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije su:

•        Srednja stručna sprema

•        Poželjno iskustvo u oblasti montaže metalnih konstrukcija

•        Vozačka dozvola "B" kategorije

Poslodavac nudi:

•        Dobri finansijski uslovi

•        Obezbijeđen topli obrok

•        Obezbijeđen smještaj

•        Obezbijeđena obuka i stručno usavršavanje na navedenim poslovima

Kandidati uz prijavu treba da prilože:

•        Biografiju

Prijave slati na adresu: "ARS Inženjering" d.o.o. Banja Luka, Ciglane 39, Banja Luka 78 000 ili na e-mail:

[email protected]

Konkurs ostaje otvoren do 20.05.2022. godine.

 

Lokacija: Banja Luka

Broj izvršilaca: 10

Datum objave: 20.04.2022. godine

Trajanje oglasa: do 20.05.2022. godine

***

Javna ustanova Osnovna škola „Branislav Nušić" Banja Luka

 Manjačkih ustanika 32, 78 000 Banja Luka

 

Školski odbor Javne ustanove  Osnovne škole „Branislav Nušić" Banja Luka, r a s p i s u j e:

 

KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE

,,BRANISLAV NUŠIĆ" BANjA LUKA

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Branislav Nušić" Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Branislav Nušić" Banja Luka.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Branislav Nušić" Banja Luka bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Branislav Nušić" Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina i

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava, 

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V -  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu škole

sa naznakom ''Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Branislav Nušić" Banja Luka - ne otvarati".

VII - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

MAHLE Electric Drives Bosnia doo

Nemanjina 63a, Laktaši

Republika Srpska, BiH

 

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

-RADNICI U PROIZVODNjI-

 

Firma „MAHLE Electric Drives Bosnia " doo raspisuje oglas za prijem u radni odnos: dvadeset (20) radnika za proizvodnju (POL: Muški).

Pored opštih, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- NK, KV ili SSS svih smjerova

- prethodno radno iskustvo nije potrebno, stručno osposobljavanje na lokacijama u  vlasništvu MAHLE-a

- organizovanost, komunikativnost, timski rad;

- poštovanje radnih procedura i pravila;

 

Poslodavac, pored osnovnih uslova nudi:

- redovna i stimulativna primanja koja uključuju regres

- dinamično radno okruženje

- mogućnost ličnog razvoja

- prevoz plaćen;

- topli obrok;

Kandidati mogu popuniti prijave u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Laktaši, Srbac i Gradiška, kao i lično na adresi firme, ili poslati svoju biografiju na sljedeće mail-adrese :

[email protected]

[email protected]

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Kadrovska služba

Gligorić Zorana

066/213-050

 

Raulić Mara

066/586-131

051/535-489

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

 

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 

      Poreska uprava  RS vrši prijem:

Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u  Odjeljenju za pravne i opšte poslove,  u Područom centru Banjaluka;

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

   Posebni uslovi za prijem pripravnika :

završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (Prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova).

 

           Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca  Prijave na javni konkurs (Tačka V).      

            Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana i računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs" koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

           Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 03.06.2022. godine (petak) u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti;

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

                   Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

          Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana