JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

***************

*************

JU OŠ “ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ”

BANjALUKA

 

 

ISPRAVKA KONKURSA

 

Vršimo dopunu konkursa od 11.11.2020. objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” gdje treba da

stoji da se radnik prima ne neodređeno radno vrijeme.

***

BAWARIAMED  d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci

se bavi proizvodnjom , prodajom i servisiranjem medicinske opreme i aparata. Trenutno smo zastupnici više od 20 svjetskih renomiranih proizvođača medicinskih aparata i opreme.

 

Raspisujemo

KONKURS

za radnu poziciju:

 

1. Radnik u proizvodnji  .................................     2 izvršioca

Uslovi za kandidata:

- SSS 1x mašinski ili elektrotehničar, 1x  hemijski ili laboratorijski tehničar

- Poznavanje opšteg rada na računaru

- Razvijen osjećaj za odgovornost, orijentisanost na rezultate, samostalnost u radu kao i ozbiljnost i urednost u pristupu radnim zadacima

- Dobre organizacione sposobnosti i pedantnost u radu

 

Zadaci:

- priprema i proizvodnja proizvoda od plastike

- pakovanje proizvoda od plastike

- sterilizacija proizvoda

- distribucija proizvoda od plastike

 

Pogodnosti:

- Rad u uspješnom radnom okruženju

- Edukacija i konstantno usavršavanje

- Mogućnost napredovanja u skladu sa postignutim rezultatima

 

CV  slati na mejl adresu: racunovodstvo@bawariamed.com

Rok za prijave: 25.11.2020.

***

MDiDOJČ GRUPA DOO

MONTAŽNE KUĆE

Dr Mladena Stojanovića 26

78000 BANjALUKA

 

 

 

OGLAS

 

Bavimo se proizvodnjom i montiranjem montažnih kuća. Potrebni su nam radnici sljedećih profila:

1. Keramičar (4 izvršioca)

2. Moler (3 izvršioca)

3. Montažer gipsanih ploča (2 izvršioca)

4. Stolar (1 izvršilac)

 

 

Napomena: Kandidati ne moraju imati završenu adekvatnu školu, potrebno je samo da imaju znanje i iskustvo za poslove za koje konkurišu i da su spremni za rad ne terenu.

 

 

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona: +387 65 235 304.

 

Oglas otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića br.1A

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Društvena geografija – 1 izvršilac

2. Algebra i geometrija – 1 izvršilac

3. Kineziologija u sportu – 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

1. Grafički dizajn – 1 izvršilac

 

 

II Za izbor saradnika:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Građansko pravo i građansko procesno pravo - 1 izvršilac

2. Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) - 1 izvršilac

 

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80 - 100. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 80. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “2. Algebra i geometrija – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova :

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

 

- Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 3. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

 

- Pod rednim brojem 1. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 77, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”,

Trn, Ul. Dositejeva 34

78252 Trn

      

 

raspisuje

KONKURS

Za prijem pripravnika sa VSS – djece poginulih boraca VRS na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Javni konkurs se raspisuje  u sklopu “Programa podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom  i srednjom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2020. godini” JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju lica u statusu pripravnika - djece poginulih boraca VRS, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita.

1. Profesor engleskog jezika - pripravnik sa VSS – dijete poginulog borca VRS  na  određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

 

Opšti uslovi:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Kandidati treba da imaju  status pripravnika - djece poginulog borca VRS.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog ili drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1) Potpisanu prijavu za konkurs, uredno potpisanu od strane kandidata (naznačiti adresu i kontakt telefon);

2) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS;

3) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

4) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

5)   Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

6)  Uvjerenje o državljanstvu;

   Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 2. decembra 2020. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 4. decembra 2020. godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom  direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

Ul. Vuka Karadžića bb, JEZERO

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić”  Jezero

 

I - Predmet

 

Školski odbor JU OŠ “Vuk  Karadžić” Jezero raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU OŠ “Vuk  Karadžić” Jezero

 

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost. 

 

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole i Pravilnikom o radu.

 

V - Uslovi za učešće na konkurs

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS i

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

VI - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu - u kojoj kandidat, između ostalog, taksativno navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,(navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost).

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili drugim maloljetnim licem.

- Prijedlog programa rada direktora u naredno četvorogodišnjem mandatu.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

 

VII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu škole

sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII - Napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana