JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***************

OPTIMA GRUPA

Ul. Kralja Alfonsa XIII br.37a

78000 BANjALUKA

 

raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Glavni specijalista u upravi za razvoj i trejding – prodaja svijetlih naftnih derivata

izvršilaca   .............................................................................................1

I Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

II  Posebni uslovi:

- VII  stepen stručne spreme;

- Ukupan radni staž, najmanje 5 godina;

- Najmanje  5 godina radnog iskustva u naftnoj industriji na poslovima prodaje svijetlih naftnih  derivata;

- Poznavanje principa, pravila i strukture prodaje svijetlih naftnih derivata;

- Poznavanje principa izvozno-uvoznih operacija i osnove carinskih procedura;

- Inicijativnost, organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

- Znanje engleskog jezika u govoru i pismu ( C 1);

- Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

 

III  Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidat treba da priloži sljedeće dokumente:

- diploma o završenom visokom obrazovanju - kopija

- detaljnu biografija (CV);

- dokaz o radnom iskustvu – ovjerena kopija   

 

IV  Opis poslova:

-  Obavlja kupovinu i prodaju svijetlih naftnih derivata kroz primjenu utvrđene strategije i politike prodaje na inostranom tržištu i tržištu BiH;

-  Učestvuje u realizaciji planova veleprodaje svijetlih naftnih derivata;

-  Učestvuje u razradi analize tržišta svijetlih naftnih derivata;

- Razrađuje komercijalne prijedloge koji se tiču kupovine i prodaje svijetlih naftnih derivata;

- Razrada i upravljanje šemama logistike prilikom prodaje svijetlih naftnih derivata;

-  Izrada klijentskih baza;

- Kreiranje i ispunjavanje planova prodaje svijetlih naftnih derivate;

- Razrada politike formiranja cijena za prodaju svijetlih naftnih derivata;

- Vođenje pregovora sa kupcima u skladu sa internom politikom Društva;

-  Neprekidan rad na proširenju klijentske baze Društva;

- Dostavljanje izvještaja o radu u obliku i u roku koji je utvrđen od strane direktora Društva;

- Zaključivanje ugovora, upravljanje prodajama, izrada ključnih pokazatelja efikasnosti.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju  uslove  konkursa, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

 

V   Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je do 28.2.2021. godine

Dokumenta se dostavljaju putem pošte ili lično na adresu poslodavca.

Telefon: 051/ 228-610; e-mail: info@optimagupa.net

***

JU POLjOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE, BANjALUKA

UL. KNjAZA MILOŠA 17

78000 BANjALUKA

                                                                        KONKURS

                                                         za prijem na radno mjesto

 

1. Računovođa na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca .................1 izvršilac

 

Kandidati se mogu javiti na prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom u trajanju od 40h sedmično, i za nepuno radno vrijeme u trajanju od 20h sedmično. Ukoliko se prijave kandidati i za puno i za nepuno radno vrijeme, prednost ima kandidat koji se prijavio za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Radnik se prima na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, odnosno do 1.12.2022. godine.

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin BiH ili RS

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za rad u javnoj naučnoistračivačkoj ustanovi

6. da ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima RS i drugim zakonima i aktima.

 

Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- VSS - diplomirani ekonomista sa licencom, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja nakon dobijanja licence, poznavanje rada na računaru.

 

Potrebni dokumenti

Kandidat je dužan uz prijavu sa biografijom dostaviti ovjerenu izjavu o ispunjavanju svih uslova, kao i fotokopiju licence za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 7 dana od dana obavještenja o izboru dostaviti sve dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u konkursu, a to su:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerene o državljanstvu,

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- licencu za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe,

- dokaz o radnom iskustvu,

- ovjerenu izjavu za opšte uslove po tačkom 5. i 6,

- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa podliježu ulaznom intervjuu sa članovima izborne komisije.

Intervju će se održati u prostorijama JU Poljoprivredni institut RS, Banjaluka u srijedu, 17.2.2021. godine, u kancelariji broj 25 u 9 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Instituta. s naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”

Rok za podnošenje prijava je 16.02.2021. godine.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka

 

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjaluci, Senat Univerziteta

  raspisuje

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata– 1 izvršilac

2. Mehanika i teorija konstrukcija – 1 izvršilac

3. Urbanizam i planiranje prostora – 1 izvršilac

4. Računarske nauke* – 2 izvršioca

5. Inženjerstvo zaštite radne sredine – 1 izvršilac

6. Proizvodno mašinstvo – 1 izvršilac

7. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac

8. Ratarstvo (njivske kulture – žitarice, krmne biljke, pašnjaci, industrijske biljke) – 1 izvršilac

9. Algebra i geometrija – 1 izvršilac

10. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo – 2 izvršioca

11. Bezbjednosne nauke – 1 izvršilac

12. Organizacija i poslovi policije – 1 izvršilac

13. Specijalno fizičko obrazovanje – 1 izvršilac

14. Teorija i metodologija socijalnog rada – 1 izvršilac

15. Srpska književnost i kultura sa komparatistikom i teorijom književnosti – 2 izvršioca

16. Specifične književnosti – italijanska književnost – 1 izvršilac

17. Specifične kulture – italijanska kultura – 1 izvršilac

18. Metodika vaspitno-obrazovnog rada – 2 izvršioca

 

IIb Za uže umjetničke oblasti:

1. Animirani film– 1 izvršilac;

 

II Za izbor saradnika:

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Geodetski premjer - 1 izvršilac

2. Telekomunikacije - 1 izvršilac

3. Radno i socijalno pravo – 1 izvršilac

4. Društvena geografija – 1 izvršilac

5. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo – 1 izvršilac

6. Procesno inženjerstvo – 1 izvršilac

7. Specifični jezici – srpski jezik – 1 izvršilac

8. Planiranje gazdovanja šumama - 1 izvršilac

 

III Za izbor nastavnika stranog jezika i vještina:

1. Specifični jezici – Engleski jezik – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I, II i III dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju .

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIb:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem III:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 i na prvom i na drugom ciklusu studija ili ekvivalent ili naučni stepen magistra nauka u odgovarajućoj oblasti sa najnižom prosječnom ocjenom i na osnovnom i na postdiplomskom studiju 8,0 ili ekvivalent,

- objavljene najmanje dva stručna ili naučna rada.

 

Napomena:

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “4. Računarske nauke – 2 izvršioca”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “7. Onkologija i radioterapija* – 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “6. Procesno inženjerstvo– 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “8. Planiranje gazdovanje šumama – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova :Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

 

- Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 1., 2. i 3. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 4. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 5. i 6. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 7. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 8. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

- Pod rednim brojem 9. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 10. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 11, 12. i 13. Fakultetu bezbjednosnih nauka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 14. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 15, 16. i 17. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

- Pod rednim brojem 18. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 3. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 4. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 5. i 6. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 7. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 8. Šumarskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor nastavnika stranog jezika io vještina:

- Pod rednim brojem 1. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

***

Republika Srpska

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

78 207 KOLA, BB, BANjALUKA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

1. Pedagog škole - nepuna norma, 90% radnog vremena, 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme;

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  26.2.2021. godine (petak) u 12 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom “Za konkurs”.        

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul. Kralja Alfonsa DžIII br.34

78000 Banjaluka

raspisuje :

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

1. Profesor ekonomske grupe predmeta –na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac sa iskustvom – 22 časa.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

2. Profesor srpskog jezika – na određeno vrijeme na period od godinu dana, 1 izvršilac bez iskustva (pripravnik) – 6 časova.

       Uslovi: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor italijanskog jezika i  književnosti i srpskog jezika i književnosti, profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti i diplomirani filolog- srbista.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama . U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i pripravnik.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta i dostavljaju kandidati koji konkurišu za radno mjesto pod tačkom 1.;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu i dostavljaju kandidati koji konkurišu za radno mjesto pod tačkom 1.;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita i dostavljaju kandidati koji konkurišu za radno mjesto pod tačkom 1.;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

          1) vrsta posla;

          2)  stepen stručne spreme;

            3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona, za radno mjesto pod tačkom 1.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  25.2.2021. godine u  10 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI” BANjALUKA

Ul. Zore Kovačević 38a

78000 Banjaluka

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 6 časova redovne nastave, plus 2 časa odjeljenskog starješinstva, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  1 izvršilac,

2. Nastavnik matematike, puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

 

U radni odnos za navedena upražnjena radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi   je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stručna sprema i dužina radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole (Zore Kovačević 38a, Banjaluka) dana, 25.2.2021. godine i to za nastavnike matematike u 8.30 časova, a za nastavnike tehničkog obrazovanja u 11.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.    

***

RILEX CO

Ul. Branka Radičevića br.14

78000 Banjaluka

 

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

1. Higijeničar (m) – 1 izvršilac

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

       -  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;        

                                                              

         Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja .

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu “RILEX Co” d.o.o. Banjaluka, Branka Radičevića 14. sa naznakom “Prijava na oglas” ili na e-mail adresu: rilex.co@gmail.com

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/926-070

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU MUZIČKA ŠKOLA “VLADO MILOŠEVIĆ”, BANjALUKA

      Ul.   Jovana Dučića 23,

    78000 Banjaluka

 

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika:

 

Nastavni predmet:

 

1. Profesor harmonike –  1 izvršilac -  na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva,

2. Profesor klavira – 1 izvršilac – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja nastavne 2020/2021 godine.

          

               Potrebni uslovi za radnike:

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati  moraju imati završen odgovarajući fakultet.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma  navedenog fakulteta.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 23.2.2021. godine u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs . Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  7 dana od dana objavljivanja. 

***

PRIVREDNO DRUŠTVO EURO-EKSPRES DOO BANjALUKA

koje obavlja djelatnost pružanja usluga iz oblasti transporta, poštanskih i kurirskih usluga, raspisuje

KONKURS

za radno mjesto:

 

               - Administrator voznog parka - pripravnik (m/ž) ……….1 izvršilac

Opis radnog mjesta:

- Vrši kontrolu iskorištenih putnih naloga i kontrolu potrošnje goriva

-  Vrši kontrolu radnog vremena vozača, preuzima podatke sa taho-kartica i tahografa i unosi i upravlja datim podacima

- Prati rok važenja licenci prevoznika, taho-kartica, legitimacija vozača

- Analizira podatke o kvalitetu vožnje kurira i rangira ih na osnovu istih

- Vrši analizu statističkih podataka voznog parka

- Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu/mentoru.

Opšti uslovi:

VSS saobraćajnog smjera, bez radnog iskustva u struci, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje engleskog jezika, rad na računaru u Windows  okruženju i Microsof Office paketa.

Posebne vještine:

Organizovanost, ažurnost, odgovornost, preciznost, istrajnost i dinamičnost u postizanju zadatih ciljeva.

Nudimo vam:

Ako ispunjavate navedene uslove konkursa i zainteresovani ste, nudimo Vam mogućnost stalnog zaposlenja u velikoj uspješnoj kompaniji i dinamičnom okruženju, pozitivnu radnu atmosferu sa mogućnošću napredovanja i razvoja karijere, kao i priliku za stalnim usavršavanjem kroz redovne programe učenja i razvoja.

 

Sve vaše prijave sa CV-jem i popratnim pismom šaljite na mejl adresu posao@euroexpress.ba ,

Mjesto rada: Banjaluka

 

Oglas traje otvoren do 15.2.2021. god.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

TURJAK

Telefon 051/879-051 

e-mail: os039@skolers.org

 

KONKURS

za popunu radnog  mjesta

1. Profesor biologije - pripravnik, nepuna norma(4  časa), na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja

 

                  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane 104. Zakona o osnovnom obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat. knjige rođenih ili kopijom lk,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačke 4  i 5  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu(sa biografijom, adresom i brojem telefona)potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana  115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br.74/18 i 26/19).

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju  će se obaviti 24.2.2021. godine  (srijeda ) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu JU OŠ”Vuk S. Karadžić”78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

LAKTAŠI

 

direktor JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, dana 8.2.2021. godine  raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I - U  JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši , prima se u radni odnos:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece - na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog vaspitača ............................................. 1 izvršilac.

2. Diplomirani vaspitač predškolske djece- na neodređeno vrijeme ........................................................... 1 izvršilac.

 

 Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

 

II  –  Opšti uslovi

1.    Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.    Da je stariji od 18 godina,

3.    Da ima opštu zdravstvenu sposobnost i

4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova vaspitača

 

III –  Posebni uslovi

1.    VSS, (VII stepen) Diplomirani vaspitač predškolske djece (najmanje prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent),

2.    položen stručni ispit i

3.    jedna (1) godina radnog iskustva u struci

 

IV – Potrebni dokumenti

Kandidati su  dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1. prijavu,

 2. biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,

 3. ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5.  uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

6.  izvod iz matične knjige rođenih,

7. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

8. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude izabran).

 

Svi  dokumenti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Dokaz o neosuđivanosti će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

 

V –Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, M. Stojanovića br. 3,

78 250 Laktaši sa naznakom “Komisija za izbor diplomiranog vaspitača predškolske djece”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

SKUPŠTINA OPŠTINE

   

Skupština opštine Srbac  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srbac, načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac i predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Srbac

 

I – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:

1. Sekretara Skupštine opštine Srbac – jedan izvršilac,

2. Načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac – pet izvršilaca:

- načelnika Odjeljenja za opštu upravu, načelnika Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, načelnika Odjeljenja za finansije, načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i

3. predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Srbac.

II - Opis poslova

Sekretar Skupštine opštine i načelnici Odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac obavljaju poslove utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, Statutom opštine i Poslovnikom Skupštine opštine.

Odbor za žalbe u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u Opštinsku upravu, o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim  zakonom.

III – Mandat

Mandat sekretara Skupštine opštine i načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koji ga je izabrao i može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.

Predsjednik i članovi Odbora za žalbe imenuju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

IV – Status

Sekretar Skupštine opštine i načelnici odjeljenja imaju status službenika na rukovodećem radnom mjestu i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom.

Predsjednik i članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u opštinskoj upravi, imaju pravo na naknadu za rad, čija je visina utvrđena odlukom skupštine.

V – Opšti i posebni uslovi

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godine,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nije  otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da se na njega ne odnosi član  IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi/predsjednika i člana Odbora za žalbe.

 

Posebni uslovi:

1. Za sekretara Skupštine opštine i načelnike odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac:

- da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za sekretara),

- da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za opštu upravu),

- da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti),

- da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za finansije),

- da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer poljoprivrede i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti),

- da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove),

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i

- da ima položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.

2. Za predsjednika i članove Odbora za žalbe:

- da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i  najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- da ima položen stručni ispit za rad u upravi ili položen pravosudni ispit,

- dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.

Za člana Odbora za žalbe ne mogu se imenovati lica zaposlena u opštinskoj upravi.

VI – Nespojivost i sukob interesa

Kandidati  ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci i ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti  Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Zakonom o sistemu javnih službi.

VII - Potrebna dokumenta

Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Kandidati za sekretara i nečelnike odjeljenja:

Biografiju, fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), fotokopiju uvjerenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Izjave kandidata (sekretar i načelnici odjeljenja): da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član  IX  stav 1. Ustava BiH, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije  objavljivanja konkursa i da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa sastavni su dio prijave na javni konkurs.

 

Kandidati za predsjednika i članove Odbora za žalbe:

Biografiju, fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili položenom pravosudnom ispitu, potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, dokaz da posjeduje organizacione sposobnosti i dokazane rezultate rada na ranijim poslovima, fotokopiju uvjerenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, potpisanu i ovjerenu izjavu da nije  otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa, potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član  IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, potpisanu i ovjerenu izjavu da  nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću predsjednika i člana Odbora za žalbe.

VIII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

          Prvorangirani kandidat za sekretara i načelnike odjeljenja, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz tačke sedam  konkursa i  Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Prvorangirani  kandidat za sekretara i načelnike odjeljenja koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nije obavezan dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX - Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa.

X - Prijava za učešće na javnom konkursu za sekretara i načelnike odjeljenja podnosi se na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs”, koji se  može preuzeti u šalter sali Opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dok se prijava za predsjednika i članove Odbora za žalbe podnosi u slobodnoj formi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima,  dostavlja  se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 201.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NIKOLA TESLA” PRNjAVOR     

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31.8.2021. godine.

 

          Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi   i to:

            1. uvjerenje o državljanstvu,

             2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

             3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

              4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

              5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

             6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

             7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

             8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

             9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

             10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

              11. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

             12. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

              13. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

             14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

              15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojno invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

             16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i intervju  u ponedjeljak,  22.2.2021. godine sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ “Nikola Tesla” Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu Škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od  7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

***                                                                                                                                                            

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ”    

   NASEOBINA LIŠNjA

Naseobina Lišnja 78434; 

tel/faks: 051/682-243;

  e-mail: os081@skolers.org

 

direktor škole donosi

 

ODLUKU

o poništavanju dijela javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos

I

 

Poništava se dio javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj 19/21,  objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” dana 3.2.2021. godine a odnosi se na tačku 2. Profesor engleskog jezika – puna norma (jedan izvršilac), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – rad na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja a najduže do 21.12.2021. godine.

 

II

Konkurs se poništava zbog tehničke greške.

 

III

Odluka  stupa na snagu danom donošenja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR, PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1, tel: 051/655-328,

e-mail: ss26@skolers.org

 

Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor   raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor

direktora JU Gimnazija Prnjavor

 

 I  Predmet

 

Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Prnjavor.

 

 II  Opis poslova

 

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

 III   Mandat

 

Mandat  direktora  škole  traje  četiri (4)  godine  i počinje od  dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje  direktora,  u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

 

IV Uslovi za izbor

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

Opšti uslovi:

- Da je lice starije od 18 godina

- Da je državljanin Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine

- Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz  o ispunjavanju  opštih i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata priložiti sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od 6 mjeseci);

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za  rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;

- kratku  biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  rada, 

 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole:  JU Gimnazija Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1,   78 430 Prnjavor, sa naznakom za “ Javni konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

 

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR, PRNjAVOR

  Rade Vranješević br.1,

tel: 051/655-328,

e-mail: ss26@skolers.org

         

v.d. direktora  r a s p i s u j e:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1., 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18,35/20,92/20), članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 120/20).

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Potrebna dokumenta:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. ovjerenu fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi 

7. uvjerenje da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava  i uvjerenje  o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana  23.2.2021. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor,  sa početkom u 10 časova.

Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1, 78430 Prnjavor sa naznakom “Prijava na konkurs za profesora ruskog jezika”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU CSŠ “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR, PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1,

tel.: +387 51 640 471,

e-mail: ss27@skolers.org

 

direktor  raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor  ruskog jezika za 4 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

2. Profesor njemačkog jezika - 4 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

3. Profesor etike 1 čas na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18,) i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita.

- uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 - uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana  24.2.2021. godine u 9 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić”Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1. Prnjavor.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Mrkonjić Grad, Njegoševa 15

tel.: +38750211367,

e-mail: os9@skolers.org

direktor škole Suzana Milić donosi

 

 

ODLUKU

o poništavanju javnog konkursa za radno mjesto nastavnik matematike

I

Poništava se javni konkurs objavljen dana 3.2.2021. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, a koji se odnosi na radno mjesto:

- Nastavnik matematike –puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na     

   neodređeno vrijeme, 1 izvršilac;

II

Odluka o poništavanju konkursa, kao i novi konkurs će biti objavljeni u “Glasu Srpske” 10.2.2021. godine. 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Konkurs objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske” dana 03.02.2021. godine, poništava se zbog tehničke greške. Odluka o poništavanju konkursa, te ponovljeni konkurs će biti objavljeni u              „Glasu Srpske” dana 10.02.2021. godine. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Mrkonjić Grad, Njegoševa 15

tel.: +38750211367,

e-mail: os059@skolers.org

 

JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Mrkonjić Grad raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik matematike - puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac;

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

          Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u ponedjeljak, 22.2.2021. godine, sa početkom u 8 časova.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole:

JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”, Njegoševa 15, 70260 Mrkonjić Grad

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana