JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.12.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

„LUKA” a.d. Banja Luka

Ul. Aleja Svetog Save 21

78 000 Banja Luka

E-ma­il: lu­ka_bl@te­ol.net  

 

KONKURS

 

Za popunjavanje radnog mjesta: Elektroinstalater

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ,  kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove:

 

- Elektroinstalateri, tehničari energetike, tehničari elektronike jake i slabe struje 

(SSS- IV stepen) ........................................................ 10 izvršilaca

-        Kandidat mora biti zdravstveno sposoban ( samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti),

-        Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje da se ne vodi krivični postupak),

-        Kandidati moraju biti državljani BIH,

Neophodna dokumentacija koja se šalje zajedno sa molbom/aplikacijom za prijem u radni odnos je sledeća:

-        Biografija

-        Ovjerena kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

Prijave sa molbom/ aplikacijom za prijem u radni odnos zajedno sa pratećom dokumentacijom slati na adresu:

„LUKA” a.d. Banja Luka

Ul. Aleja Svetog Save 21

78 000 Banja Luka

Ili putem E-mejl adrese:  lu­ka_bl@te­ol.net

 

dodatne informacije možete dobiti putem E-mejl adrese:

 lu­ka_bl@te­ol.net ili na broj telefona:

051/ 232-780

Konkurs je otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

***

JU OŠ „JOVAN CVIJIĆ” BANjALUKA

Đure Jakšića 14

78000 Banja Luka

Raspisuje:

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik hemije – 10 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinom bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o državljanstvu;

4.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 22.12.2021. godine (srijeda) sa početkom u 13,30 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS”.

***

JU OŠ ''BRANKO RADIČEVIĆ'' BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116

78000 Banja Luka

Raspisuje:

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

1) Nastavnik biologije – nepuna norma (7 časova neposrednog rada sa učenicima)  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac – lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu       

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 23.12.2021. godine u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju spriječavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

 

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ „VOJISLAV ILIĆ'' BANjALUKA

78 206 Krupa na Vrbasu bb

Banjaluka

Raspisuje:

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik fizike, 1izvršilac na određeno radno vrijeme (do povratka direktora na to radno mjesto), 12 časova redovne nastave sedmično, od toga 6 časova u centralnoj školi Krupa n/V i 6 časova u područnoj školi Bočac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 5 časova redovne nastave sedmično, od toga 2 časa u centralnoj školi Krupa n/V i 3 časa u područnoj školi Bočac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,  uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti:

* Za radno mjesto pod brojem 1:

- profesor fizike,

- diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom.

* Za radno mjesto pod brojem 2:

- profesor tehničkog obrazovanja ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je tehničko obrazovanje samostalan ili ravnopravan predmet;

- profesor fizike i osnova tehnike,

- profesor tehnike i informatike,

- profesor tehnike,

- profesor tehnike i mašinstva,

- nastavnik tehničkog obrazovanja i

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa tehničko obrazovanje sa drugim nastavnim predmetom.

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 23.12.2021. godine (četvrtak) u prostorijama Centralne škole u Krupi na Vrbasu obaviće se testiranje i intervju u 10:30 časova za radno mjesto pod rednim brojem 1, a u 11 časova za radno mjesto pod rednim brojem 2.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Ukoliko na bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom, u obzir će se uzimati i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.  

***

JU OŠ „BRANISLAV NUŠIĆ” BANjALUKA

Manjačkih ustanika 32

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Sekretar škole – 1 izvršilac -  nepuna norma, 85% radnog vremena, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene odredbama članova 104, 105 i 129 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece.

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učenjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenja iz tačke 4. i 5. Za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u osnovnoj školi, za radno mjesto sekretar.

3.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, za radno mjesto sekretar.

4.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

6.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104 stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za sekretara škole, obaviće se testiranje i intervju dana 23.12.2021. godine (četvrtak) u 10.00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervijuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ „ MILUTIN BOJIĆ” POTKOZARJE

 78216 Potkozarje

 

Raspisuje:

K O N K U R S

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor /nastavnik biologije, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, - 1 izvršilac – 4 časa.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – dostavlja kandidat.

 

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana  20.12.2021.godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove, škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS “.

***

P.U. DJEČIJI VRTIĆ „ANĐEO” BANjALUKA

Boška Tošića 2A

78000 Banja Luka

Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

 VASPITAČ/ PEDAGOG / PROFESOR RAZREDNE NASTAVE

Broj izvršilaca: 4

Rad na neodređeno vrijeme

Mjesto rada/regija: Banja Luka

Opis radnog mjesta: 

RAD SA DJECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

ZAVRŠEN FAKULTET ZA POZICIJU KOJU TRAŽIMO.

NE MORA IMATI ISKUSTVA ,ALI JE POTREBNO DA JE KOMUNIKATIVNA,ODGOVORNA,SAMOINICIJATIVNA, ORGANIZOVANA.

 

Datum objave: 02.12.2021 

Datum isteka:31.12.2021.

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu ADRESU poslodavca.

***

JU OŠ „JOVAN DUČIĆ” ZALUŽANI

 Nenada Kostića broj 7

78214 Zalužani

r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik njemačkog jezika - profesor njemačkog jezika, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 18 časova redovne norme - 1 izvršilac,

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

–da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, a koje poslodavac pribavlja službenim putem;

-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 23.12.2021. godine u 11:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS”.

***

JU OŠ „ VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” BANjALUKA

 Save Kovačevića bb

78000 Banja  Luka

 

Raspisuje:                                             

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Voditelj produženog boravka- puna norma, na određeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, do 30.06.2022. godine - 1 izvršilac

2.       Vjeroučitelj Pravoslavne vjeronauke - puna norma, na neodređeno vrijeme -  lice sa radnim iskustvom  - 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi . Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od 6 mjeseci;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 potrebno je dostaviti uz uredno potpisanu

 

1.  Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu

2. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena; Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Zaradno mjesto po rednim brojem 2 potrebno je dostaviti:

1.  Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena; Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti  21.12.2021.godine sa početkom  u 12.00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS “.

***

“RAPIĆ” d.o.o. Gradiška

Put srpske vojske 69

78 400 Gradiška

 

PREDMET: Oglas za posao

 

Zbog povećanog obima posla, kompanija „Rapić” d.o.o Gradiška raspisuje konkurs za radno mjesto:

Knjigovođa (M/Ž)

Opis radne pozicije:

Obavljanje poslova u sektoru finansija koje mu izdaje šef računovodstva.

Potrebni uslovi:

•        Srednja stručna sprema – Ekonomski tehničar;

•        Radno iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima od najmanje pet godina;

•        Poznavanje rada na računaru;

•        Vozačka dozvola B katergorije i iskustvo u vožnji;

•        Profesionalizam u radu, odgovornost prema preuzetim obavezama, kolegijalnost, komunikativnost, lojalnost kompaniji, fleksibilnost i dr.

Nudimo:

•        Mogućnost dugoročnog zaposlenja uz redovna primanja;

•        Rad u kompaniji koja je lider na tržištu BiH u proizvodnji stočne hrane;

•        Pozitivnu radnu atmosferu i rad u izrazito profesionalnom okruženju.

Broj izvršilaca: 1.

Način prijavljivanja:

Ukoliko ispunjavate gore navedene uslove, pošaljite nam svoju radnu biografiju na:

•        e-ma­il adresu: za­po­sle­nje@ra­pic.ba ili

•        poštom na adresu:

“RAPIĆ” d.o.o. Gradiška

Put srpske vojske 69

78 400 Gradiška

(sa naznakom “Prijava na konkurs - Knjigovođa”)

Datum objave: 01.12.2021.

Prijave se mogu dostaviti do 14.12.2021. godine.

Za dodatne informacije, obratite nam se putem telefona 051/835-454.

Samo kandidati koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor.

***

JU OŠ  ,,VASA ČUBRILOVIĆ” GRADIŠKA

GRADIŠKA, Mihajla Pupina 10,

78 400

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. nastavnik tehničkog obrazovanja, nepuna norma (12 časova), na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine-lice sa iskustvom-  1 izvršilac

2. nastavnik matematike-nepuna norma (16 časova), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice bez iskustva-pripravnik-1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su

prema članu 5. Pravilnika :

1.       Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte

3.       Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva   ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojnih sredstava;

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz stava 1. t.4) i t.5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi :

-        za nastavnika pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor tehničkog obrazovanja i informatike , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

-        za nastavnika pod rednim brojem 2.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor matematike i informatike za osnovnu školu ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i

dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

2.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.  Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zposlenje;

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža  po vrstama posla;(osim  za lica koja konkurišu na radno mjesto  pod rednim brojem 4.)

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se  radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće objavljena na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 22.12.2021. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole :

JU Osnovna škola  ,,Vasa Čubrilović”

GRADIŠKA, Mihajla Pupina 10,

78 400

***

 JU OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ”
 TRN

Dositejeva 34

78252 Trn

 

Raspisuje:

K O N K U R S

za radno mjesto

1. Profesor/nastavnik za nastavni predmet Biologija, 18 časova redovne nastave,  na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa  bolovanja, lice sa iskustvom - položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  član 104. stav 1.i 6. i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH,

2.       da je punoljetan,

3.       da je radno sposoban,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredtava,

5.       uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.       uvjrenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata ( naznačiti adresu i kontakt telefon),

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

U skladu sa članom 113. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli staž van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 21.decembra 2021.godine  sa početkom u  1000 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakakzanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 24.decembra 2021.godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

DOO „Perper plus” Laktaši

Malo Blaško bb

78253 Slatina

 

Potrebna 3 pomoćna radnika za rad na postrojenju za proizvodnju poliesterske vate. Rad je u smjenama. Prevoz obezbijeđen. Prva subota u mjesecu radna.

Kontakt osoba: Milan Perduv

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt tel: 065/920-885.

***

JU SCŠ „IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1

Prnjavor

 

r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

-profesor poljoprivredne  grupe predmeta (biljna proizvodnja, voćarstvo sa vinogradarstvom i praktična nastava) – 21 čas na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

-profesor biljne proizvodnje – 2 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2022.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

-profesor matematike – 15 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1.tačke 1, 2. i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i članom 5.Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita.

- uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 -uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata PS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana  20.12.2021.godine u 9.30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu „Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić”Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor.

***

JU OŠ ,,BRANKO ĆOPIĆ” BJELAJCE

Bjelajce bb

70260 Mrkonjić Grad

 

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

- profesor ili nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme u PO Baljvine, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.08.2022. godine ....1 izvršilac, radnik sa iskustvom 

I. Opšti uslovi za prijem :

-Da su državljani RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu)

-da su stariji od 18 godina (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte)

-da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da su radno sposobani, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

         

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

-  dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci.

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu.     

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

- uvjerenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

- uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI ,ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti  intervjuisani i testirani dana 22.12.2021. godine u 09:00 časova u prostorijama matične škole.Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test , a ukoliko se ne pojave na intervuu i testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad. Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu,,Glas Srpske”.

***

R - S SILOKON d.o.o. Mrkonjić Grad

Bjelajce bb

70 260 Mrkonjić Grad

 

 Raspisuje:

 

O G L A S

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

I – Raspisuje se oglas za prijem radnika na radno mjesto :

2) Inženjer elektro održavanja– 1 izvršilac.

 

II – Opis posla

Radnik na ovom radnom mjestu vrši :

- Učestvuje u pripremi tehničkih zadataka, skica, nacrta i planova za potrebe elektro održavanja,

- Prati/kontroliše realizaciju planiranih aktivnosti u domenu preventivnog i redovnog elektroodržavanja, te remontnih aktivnosti elektrolučne peći i ostalih elektro cjelina u sklopu postrojenja,

- Vrši unošenje izmjena i dopuna u tehničkoj dokumentaciji postrojenja, te usklađuje sa stvarnim ili aktuelnim stanjem,

- Organizuje izradu uputstava za održavanje periodičnog pregleda i remonta, analizira stanje zaliha rezervnih dijelova i materijala u skladištu i organizuje izradu specifikacija za pravovremenu nabavku istih,

- Učestvuje u obuci kadrova, sprovodi planove obuka i stručnog usavršavanja istih.

 

III – Vremenski period zasnivanja radnog odnosa.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

 

IV– Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa :

- da su stariji od 18 godina,

- da posjeduju odgovarajuću zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa :

- visoka stručna sprema - VII stepen/master diplomirani inženjer elektrotehnike,

- relevantno radno iskustvo u elektro održavanju industrijskih postrojenja – najmanje tri godine,

- poželjno poznavanje „MS of­fi­ce MS” alata, „Auto cad 2010”, „Eplan elec­tric P8E”,

- poznavanje engleskog jezika ( čitanje, pisanje i govor),

- odgovornost i preciznost u obavljanju radnih zadataka,

- sposbnost rada u timu, odlične organizacijske sposobnosti,

- vozačka dozvola „B” kategorije.

 

V- Pogodnosti

- Mogućnost profesionalnog razvoja i implementacije vlastitih ideja,

- Rad sa visoko-sofisticiranom i najsavremenijom opremom i sistemima,

- Stimulativna primanja.

 

VI– Potrebna dokumentacija.

Kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :  izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu fotokopiju), ovjerenu kopiju diplome o završenom elektrotehničkom fakultetu, biografija.

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Oglasa, „R-S Silicon” d.o.o. Mrkonjić Grad obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

VII – Rok za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava je 30. dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave se dostavljaju : putem e-ma­ila : info@rssilicon.com sa naznakom „Prijava na konkurs”, lično na protokol  „ R-S Silicon” d.o.o. Mrkonjić Grad, Bjelajce bb, ili preporučenom poštom na adresu : „ R-S Silicon” d.o.o. Mrkonjić Grad, Bjelajce bb, 70 260 Mrkonjić Grad.

Kontakt telefon : 050/490-030.

***

JU OŠ „DRINIĆ” DRINIĆ

Centar br.13

79 290 Petrovac

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnog mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta :

1. Nastavnik muzičke kulture – 5 časova sedmično ................................. 1 izvršilac, lice sa radnim skustvom i položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad,  na određeno vrijeme, do 31.08.2022.godine.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104,105 i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom,dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1.Da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.Da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,i

4.Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djece ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,

5.Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasiljanad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1.tačka 4) i tačka 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa,potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi su:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom  stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole : JU OŠ „Drinić”,Drinić,Centar br.13 ,79 290 Petrovac,,  sa naznakom „za konkurs”.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole,a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak   21.12.2021. godine u 11 : 30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kanditat ne pojavi na testiranju ili intervju  ,smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja („Glas Srpske”).

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ „NEMANjA VLATKOVIĆ” ŠIPOVO

Omladinska 1

70270 Šipovo

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 časa sedmično ( 1 čas u Centralnoj školi i 3 časa u PO Pljeva), na određeno vrijeme – do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ............ 1 izvršilac

2. Nastavnik  informatike, 4 časa sedmično ( 1 čas u Centralnoj školi i 3 časa u PO Pljeva), na određeno vrijeme – do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .............................. 1 izvršilac

3. Nastavnik matematike, puna norma ( 8 časova u Centralnoj školi i 12 časova u PO Pljeva), na određeno vrijeme – do povratka nastavnice sa bolovanja,   lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .............................................................................................. 1 izvršilac

4. Nastavnik fizičkog vaspitanja, puna norma ,u Centralnoj školi , na određeno vrijeme – do povratka  nastavnika sa funkcije direktora škole,   lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .................................................................................................. 1 izvršilac

5. Nastavnik engleskog jezika, puna norma , u Centralnoj školi,  na određeno vrijeme – do povratka nastavnice sa bolovanja,   pripravnik ......................................... 1 izvršilac

 

Uz prijavu potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da doostavikandidat koji u toku studija nije položio

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci

6.  Uvjerenje o  stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za radna mjesta 1-4),

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ( za radna mjesta 1-4,)

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih

9.  Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca  koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručnre spreme i dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla ( za radna mjesta 1-4),

10.  Uvjerenje  nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz te  kategorije

11.  Uvjerenje nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.  Uvjerenje  nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta

 

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola  će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 24.12.2021. godine  sa početkom u  12.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu  JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković” Šipovo, Omladinska 1,  70270 Šipovo,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom  “za konkurs” , te naznačiti za koje radno mjesto .

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

 „PETAR KOČIĆ” ŠIPOVO

Nikole Tesle broj: 34

70 270  Šipovo

                      

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, direktor  škole raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Profesor Mašinske grupe predmeta (diplomirani mašinski inženjer 240 EC­TS) puna norma, na određeno radno vrijeme, 2 izvršioca, pripravnik;

2.       Profesor Mašinske grupe predmeta (diplomirani mašinski inženjer 240 EC­TS) puna norma, na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršilac, radnik sa iskustvom;

3.       Profesor Mašinske grupe predmeta(diplomirani mašinski inženjer 240 EC­TS) – 6 časova, na određeno radno vrijeme 1 izvršilac, radnik sa iskustvom do kraja školske 2021/2022 godine;

4.       Profesor Fizike 240 EC­TS – 18 časova na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršilac, radnik sa iskustvom;

5.       Profesor Matematike 240 EC­TS – 8 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac;

6.       Profesor Ruskog jezika 240 EC­TS – 6 časova, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2021/2022 godine;

7.       Profesor Srpskog jezika 240 EC­TS – 3 časa, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2021/2022 godine

 

(1) Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS  i BiH - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

2) da je punoljetan  što se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tački 4) i 5) Konkursa za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

             

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi načinu bodovanja i kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” 24/19) i to:

1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS  bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4.  uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca (ako je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom);

 5. uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ukoliko  se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

6. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca,

7. uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu  iz kategorije invalida.

Kandidati dostavljaju  ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 20.12.2021. godine (ponedjeljak).

Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti    23.12.2021. godine (četvrtak) u 10 časova.

Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

 

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS a u cilju sprečavanja prenošenja virusa Korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu poštovanje fizičke distance od 2 metra te obavezna upotreba maski.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa  potrebnim dokazima poslati na adresu:

JU Srednjoškolski  centar “Petar Kočić”,   ulica Nikole Tesle broj: 34,

70 270  Šipovo.

Komisiji za prijem radnika

Kontakt  telefon: 050-360-390

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana