JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

Vedrana Kulaga Simić
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***************************

Kompanija: Poanta H2O d.o.o.

Grad: Banja Luka

 

KONKURS

 

POANTA H2O d.o.o je generalni uvoznik filtera i omekšivača za tretmane vode, zato je u potrazi za novim članom tima na sljedećoj poziciji:

 

- Terenski komercijalista (m/ž)

Za područje Banjaluka - Prnjavor

Potrebne kvalifikacije:

• Radno iskustvo u prodaji;

• Poznavanje regionalnog tržišta;

• Komunikativnost i izražene pregovaračke vještine;

• Proaktivan pristup i samostalnost u izvršavanju poslova;

• Poznavanje rada na računaru (MS Office);

• Vozačka dozvola B kategorije;

• SSS/VŠS/VSS.

Broj pozicija: 1

 

- Administrativni referent (m/ž)

 

Stručna sprema i kompetence:

• Minimum SSS

• Poznavanje osnova knjigovodstva

• Iskustvo u administraciji

• Odlično poznavanje rada na računaru, MS Office paketa, posebno Excel programa

• Prilagodljivost i dobre komunikacijske vještine, timski igrač.

Nudimo:

• Dinamičan i zanimljiv posao u timu,

• Stimulativnu zaradu po učinku i zalaganju.

 

- Kozmetičarka (m/ž)

 

• Obavljanje usluga kozmetičkih tretmana lica i tretmana tijela, masaže, i usluge pedikira, manikira i depilacije,

• razgovor sa klijentima i pomoć u izboru odgovarajućeg tretmana.

Uslovi:

• Poželjno iskustvo u pedikira i manikira,

• poznavanje osnova dermatologije,

• ljubaznost, komunikativnost, odgovornost, spremnost za timski rad

 

Prijava, rokovi i ostale informacije

 

• Ako ispunjavate tražene uslove i želite se predstaviti putem individualnog usmenog razgovora, molimo vas pošaljite molbu i CV sa naznakom pozicije za koju se prijavljujete najkasnije do 25.1.2021. godine putem i-mejla: poantah2o@gmail.com .

prijave se primaju do 15.1.2021.  godine

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU MUZIČKA ŠKOLA “VLADO MILOŠEVIĆ”

BANjALUKA

Ul. Jovana Dučića br.23

78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

 

Nastavni predmet:

 

1. Profesor tambure -  1 izvršilac -  na neodređeno vrijeme,

2. Profesor klarineta – 4 nastavna časa – 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2020/2021 godine.

 

           

    Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati  moraju imati završen odgovarajući fakultet.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma  navedenog fakulteta.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

-  uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.1.2021. godine u 10 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs . Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MIROSLAV ANTIĆ”

BANjALUKA

Bistrica bb

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik srpskog jezika na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu -  9 časova u Područnom odjeljenju Pervan - 1 izvršilac;

2. Profesor/nastavnik fizike  na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva - pripravnik, 16 časova (Centralna škola, PO Borkovići i PO Pervan) - 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;(za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi; (za radno mjesto  pod rednim brojem 1.)

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca - (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 20.1.2021. godine (srijeda ) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na  adresu škole  sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

REPUBLIKA SRPSKA                                 

JU GIMNAZIJA, GRADIŠKA

Ul. Petra Misimovića 3a,

tel.051/814-783 ,

 e-mail: ss15@skolers.org

direktor škole raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Opis radnog mjesta

- Profesor matematike i informatike, jedan izvršilac, 14 časova nastave sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme, od 21.1.2021. do 31.8.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

*Da je državljanin RS - BiH - uvjerenjem o državljanstvu,

*Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih,

*Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

*Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

*Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS”, br. 120/20) kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

*Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,

*Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU Gimnazija, ul. Petra Misimovića  3a, 78400 Gradiška, sa naznakom “za konkurs” i napomenom “ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču najkasnije 3 dana prije zakazivanja testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 15.1.2021. godine sa početkom u 11.30 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 15.1.2021. godine sa početkom u 12.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VASA ČUBRILOVIĆ”

GRADIŠKA, Mihajla Pupina 10,

tel.: 051/813 - 313,

E-mail: os035@skolers.org

               

direktor ustanove  raspisuje  

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, za rad u produženom boravku - do 30.6.2021. godine - 2 izvršioca, lica sa iskustvom

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su

prema članu 5. Pravilnika:

1. Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom     lične karte,

3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje    ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog     izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva     ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i     drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela  seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv   dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja  djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

  Uvjerenje iz stava 1. t. 4. i t. 5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 

Posebni uslovi:

-  za voditelja produženog boravka - pod rednim brojem 1. - da ima završen prvi ciklus  odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent,        odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog   zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.   Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji           nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke   iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža    po vrstama posla;

5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće objavljena na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 18.1.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI

Karađorđeva br.44, 78250 Laktaši

Telefon: +387(0)51 532 256

E-mail: info@termelaktasi.com  

 

Na osnovu ukazane potrebe, direktor Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

1. Kuvar ..................................1 izvršilac

 

Uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost

    Posebni uslovi:  - SSS – KV kuvar;

                          - Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

                                 - Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

                                 - Radno iskustvo u struci - poželjno;

                                 - Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

Uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost

    Posebni uslovi:  - SSS – KV kuvar ili druga struka;

                           - Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

                                 - Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

                                 - Radno iskustvo u struci - poželjno;

                                 - Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

Posebno napominjemo da u obzir dolaze i kandidati sa područja opština Banjaluka, Gradiška i Srbac. Poslodavac obezbjeđuje topli obrok i isplatu naknade prevoza u visini pune mjesečne karte u javnom prevozu, a za kandidate iz udaljenih opština smještaj.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela “San”, Laktaši, ulica Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-mail-a terme@termelaktasi.com .

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

PRNjAVOR

direktor škole raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog  mjesta na određeno vrijeme

 

 

1. Nastavnik / profesor razredne nastave (centralna škola određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa neplaćenog odsustva)  - 1 izvršilac

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Potrebna dokumenta:

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

 

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana 20.1.2021. godine u 10 časova.

 

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 do 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ŽIVINICE - KNEŽEVO

Kontakt telefon: 051/597-123

 

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

                   

1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet tehničko obrazovanje i informatiku - 50% norme.... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnost, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. ovog zakona.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 18.1.2021. godine u 9 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave

neće se razmatrati.

 

Putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom  “Prijava na konkurs”  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

 

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.

 

Kontakt telefon: 051/597-123-škola.  

 

  

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana