U ZZZ RS - Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 09. 2017. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA" BILEĆA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik muzičke kulture  -  1 izvršilac na 18 časova sedmično sa radnim iskustvom (najmanje jedan godina) i položenim stručnim ispitom,  na određeno vrijeme  do povratka radnice sa bolovanja.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati su dužni da dostave dokumentaciju  na osnovu koje dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:                                                               

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za  nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica),

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove/poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koji  odgovara stručnoj spremi i profilu, a koji se traži ovim konkursom na koji se kandidat prijavljuje, 

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi  koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi  i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci od  nadležne  zdravstvene ustanove  o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 26.9.2017. godine u 9.30 časova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa  neće se posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava"Bileća, Hercegovačkih ustanika bb.

*******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU MUZIČKA ŠKOLA "TREBINjE" TREBINjE

 

 KONKURS

 za izbor direktora škole

I - Opšti uslovi

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

II - Posebni uslovi

Za direktora škole može biti izabrano lice koje:

1. ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent;

2. ima najmanje pet godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi;

3. nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

4. ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole

5. ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše

III – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu kandidat je dužan da dostavi dokaze (ovjerene kopije ili originale) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti;

4. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

5. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

8. Program rada u narednom četvorogodišnjem periodu;

9. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;

IV – Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

V – Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

VI – Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o Odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

VII – Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole sa naznakom "Prijava na konkurs":

JU Muzička škola "Trebinje" Trebinje

Stepe Stepanovića bb

89101 Trebinje

***********

JU SŠC "SVETOZAR ĆOROVIĆ"

LjUBINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor engleskog jezika i književnosti 18 časova sedmično ....................1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja;

2. Profesor muzičke kulture 2 časa sedmično ..................................................... 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br 01/16 ) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14, i 83/15) pod 1. i 2.  i  Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/15) pod 2.

Uz prijavu  (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom  kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                    

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije  poslije  6. aprila 1992. godine treba da budu nostrifikovane),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

- Potvrdu o radnom stažu.

Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će službenim putem  pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkurs , a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Za bodovanje je  potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Ako se na konkurs ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i prijave kandidata bez stručnog ispita.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 25.9.2017. godine u prostorijama škole u  godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  sa odgovarajućom dokumentacijom dostaviti na adresu Javna ustanova Srednjoškolski centar "Svetozar Ćorović", Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom "Prijava na konkurs.........."/navesti za koje upražnjeno radno mjesto se  kandidat prijavljuje/.

                                                                                     

                                                         

*********************

REPUBLIKA SRPSKA   

JU OŠ "RISTO PROROKOVIĆ"

NEVESINjE

 KONKURS 

   za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika  – 10 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.12.2017. godine…..... 1 izvršilac;

2. Nastavnik engleskog jezika  – puna norma - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja…..... 1 izvršilac;

3. Nastavnik francuskog jezika  – 10 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2018. godine…..... 1 izvršilac;

4. Nastavnik ruskog jezika – 14 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2018. godine…..... 1 izvršilac;

5. Nastavnik ruskog jezika – puna norma - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine…..... 1 izvršilac;

6. Nastavnik geografije  – 12 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2018. godine…..... 1 izvršilac;

7. Voditelj produženog boravka (profesor razredne nastave) 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme   – do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/2018. godini, a najduže do 30.6.2018. godine  ………….1 izvršilac;

8. Nastavnik razredne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja ………….1 izvršilac;

9. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 2 časa redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2018. godine…….1 izvršilac;

10. Nastavnik informatike - 2 časa redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2018. godine…….1 izvršilac.

Napomena: Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj  44/17) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 25.9.2017. godine, u 12 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola "Risto Proroković" Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom "ZA KONKURS".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

********

JU OŠ "SVETI SAVA"

 LjUBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  za školsku 2017/18. godinu

1. Nastavnik fizike - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 10 časova.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos                                                Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj  44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/14 i 45/16).                                                    Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj  44/17).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                    

 Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:     

 1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,              

 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                              

 3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti        i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),                                                                          

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),                                                    

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,                                                                                                      

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                              - na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                             - na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                           - na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                     Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                           10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                 

- Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).   

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 25.9.2017. godine u 11 časova u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                         - U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:                                                                                               

Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Ljubinje

Ulica Svetosavska broj 23, 88 380 Ljubinje                                                                                                  

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                             

************

JU OŠ "LjUTICA BOGDAN"

KALINOVIK

Broj: sl/16

KONKURS

1. Nastavnik istorije 5 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ("Službeni glasnik  Republike Srpske" br.44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br.77/09, 86/10 i 25/14). Za radna mjesta potreban je odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema.

1. Potrebna dokumentacija:

 Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove),

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

• Potvrda o položenom stručnom ispitu

• Potvrdu o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca.

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti  (zatražiće osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i test koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 102/14 i 45/16)

Intervju će biti obavljen: 25.9.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola "Ljutica Bogdan",

Srpskih dobrovoljaca broj 5,       

71230 Kalinovik.                                                 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana