JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

 

********

************

 

 

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

ul. Akademika Jovana Raškovića br.6,

PRIJEDOR

 

OGLAS

 

Oblast: Računovodstveni poslovi

Rad na: Neodređeno vrijeme

Regija: Prijedor

Otvoreno do: 10.5.2019. godine

Broj izvršilaca: 1

 

Opis radnog mjesta:

 

          1. Referent za blagajničke poslove

 

          - Opis poslova: vrši obračun plata  i drugih naknada uz vođenje odgovarajuće evidencije, vrši obračun ostalih ličnih primanja (ugovor o djelu, nagrade vještaka i dr.), izrađuje platne liste i doprinosa na plate, vrši ulaganja izvještaja od trezora, vrši prijem i obradu finansijskih dokumenata za sud, likvidira rješenja za sudske vještake, tumače, advokate, fakture i sl. i unosi u obrasce propisane trezorskim poslovanjem, svu obrađenu dokumentaciju dostavlja šefu računovodstva radi kontrole, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i šefa računovodstva.

 

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora  od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

2. Posebni uslovi:

          IV stepen stručne spreme, završena srednja ekonomska škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od  najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

- dokaz o traženom radnom iskustvu

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

 

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

 

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom “Za konkurs” ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana