JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU OŠ “PALE”

 PALE

         

PONIŠTAVA KONKURS

Poništava se  konkurs  JU Osnovne škole “Pale” Pale, objavljen dana, 22.8.2018. godine, u “Glasu Srpske”, zbog tehničke greške na sljedeća radna mjesta:

 1. Profesor srpskog jezika šest časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme, jedan izvršilac do 31.8.2019. g.

2. Profesor geografije dva časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme, jedan izvršilac do 31.8.2019. godine.

3. Profesor biologije (šest časova), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, jedan izvršilac.

********

BIJELE VODE KAMENOLOM DOO KIJEVO

objavljuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

- Mehaničar teške građevinske mehanizacije i kamiona  ............................... 1 izvršilac

Prijave možete dostaviti do 20.9.2018. godine na mail bijele.vode.kamenelom@gmail.com, lično u prostorije firme ili putem pošte na adresu:

Bijele Vode Kamenolom d.o.o. Kijevo

Kijevo bb,

71220 Trnovo, RS BiH

Za sva pitanja i uslove molimo Vas da se obratite u prostorije firme ili na broj 066/988-870.

Uprava društva

**********

BIJELE VODE KAMENOLOM DOO KIJEVO

objavljuje

OGLAS

 

za prijem radnika u radni odnos

- Mehaničar teške građevinske mehanizacije i kamiona  ............................... 1 izvršilac

Prijave možete dostaviti do 20.9.2018. godine na mail bijele.vode.kamenelom@gmail.com, lično u prostorije firme ili putem pošte na adresu:

Bijele Vode Kamenolom d.o.o. Kijevo

Kijevo bb,

71220 Trnovo, RS BiH

Za sva pitanja i uslove molimo Vas da se obratite u prostorije firme ili na broj 066/988-870.

Uprava društva

***********

 BIJELE VODE KAMENOLOM DOO KIJEVO

objavljuje

OGLAS

 

za prijem radnika u radni odnos

NK radnik  ...................................... 2 izvršioca

Prijave možete dostaviti do 20.9.2018. godine na mail bijele.vode.kamenelom@gmail.com, lično u prostorije firme ili putem pošte na adresu:

Bijele Vode Kamenolom d.o.o. Kijevo

Kijevo bb,

71220 Trnovo, RS BiH

Za sva pitanja i uslove molimo Vas da se obratite u prostorije firme ili na broj 066/988-870.

Uprava društva

 *****************

JU OŠ “BOŠKO BUHA”

ŠTRPCI

raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Profesor njemačkog jezika jezika –  na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 god. 1 izvršilac za 6 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

        Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta  1, 2, 3;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik RS”, broj 51/11, 19/12 i 77/12).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

             Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

             Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠKOLA “BOŠKO BUHA”, Štrpci br.60, 73265 Uvac, preporučeno ili direktno u školu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana