JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.03. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.03. 2019. godine
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.03. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.02. 2019. godine.

 

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

********

*************

 

“MIKRO KLIMA” DOO ČELINAC

Mladena Stojanovića br. 30A

Tel: 051/551-517

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Firmi “Mikro klima” d.o.o. Čelinac potrebni radnici za rad na izradi i ugradnji roletni i drugih sjenila na prozore ….................................. 2 izvršioca

 

Opis radnog mjesta:

- Vrši izradu roletni i drugih sjenila na prozore,

- Izradu i ugradnju garažnih vrata, klima uređaja, komarnika,

- Radi i druge poslove po naređenju neposrednog rukovodioca.

 

Potrebni uslovi za prijem u radni odnos

 

- Završena srednja škola ili zanat,

- Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

- Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Na oglas se mogu javiti i kandidati bez iskustva, a koji su spremni da se obuče uz pomoć iskusnih majstora.

 

Obezbijeđen topli obrok i plaćeni troškovi prevoza.

 

Zainteresovani se mogu javiti u prostorije firme.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

*********************

 

JU CSŠ “PETAR KOČIĆ” SRBAC

Adresa: Danka Mitrovića br. 5

Tel: 051/740-135

e-mail: ss25@skolers.org

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

1. Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da je državljanin BiH,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se na kandidata ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa,

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon 4 godine studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne tačke,

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole.

2. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

3. Direktor se imenuje na period od 4 godine

4. Dokumenti koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci,

- ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,

- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnosti ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa ,

- ovjerenu kopiju diplome,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalno obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

- potvrdu o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi i

- program rada za mandatni period.

5. Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o izboru direktora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

6. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave i potrebnu dokumentaciju dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu: JU Centar srednjih škola “Petar Kočić” Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.

Informacije na telefon: 051-740-135

********************

 

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

RAZBOJ LIJEVČE 78429

 

 raspisuje:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor/nastavnik fizike, 1 izvršilac na nepunu radnu normu (2 časa), određeno radno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja ili najkasnije do 30.6.2019. godine, položen stručni ispit.

2. Profesor/nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, položen stručni ispit.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedena radna mjesta traži se visoka ili viša stručna sprema, sa položenim stručnim ispitom.

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom “za konkurs” dostaviti na sljedeću adresu:

JU OŠ “Dositej Obradović” Razboj Lijevče bb, 78429.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”.

*****************************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

SRBAC

 

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, puna norma;

2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019, 14 nastavnih časova;

 

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu, na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Ulica Mome Vidovića br. 14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***********************

Prnjavor

JU “GIMNAZIJA” PRNjAVOR

Rade Vranješević br. 1

Tel: 051/655-328

e-mail: ss26@skolers.org

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Profesor fizike za 20 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja - pripravnik

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 29.3.2019. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 9 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br. 1, 78430 Prnjavor, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

******************

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” KNEŽEVO

Živinice bb,

tel: 051/597-123,

e-mail: os087@skolers.org

 

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

I - Opis poslova:

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

II. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine od dana stupanja na dužnost.

 

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava:

 

III - Opšti uslovi:

- ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- je stariji od 18 godina,

- je državljanin BiH-RS.

 

IV - Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom

vaspitanju i obrazovanju.

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se

izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični

postupak za djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje

djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da ima predložen programa rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

 

V - Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti:

- prijavu,

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

- uvjerenje da su državljani BiH i RS,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na

predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će pribaviti

službenim putem za sve kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju),

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,

morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI - Rok za učešće na konkursu, način dostavljanja prijave i obavještenje o rezultatima konkursa

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja konkursa.

Kandidati koji budu učestvovali na konkursu biće pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema rješenja Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs

za direktora” na adresu: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo. Dostavljenu dokumentaciju škola neće vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja.

************

JU “SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” GRADIŠKA

Vidovdanska 58

Tel: 051/813-385

e-mail: ss17@skolers.org

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška

I - Predmet

Školski odbor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnosti od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.

Nakon izbora direktor škole mora proći obaveznu edukaciju po programu koji propisuje ministar.

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

2. Posebni uslovi

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI - Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS.

VII - Potrebna dokumentacija

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Potvrda, odnosno uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci)

7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata po instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture,

8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

10. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

 

Sva dokumenta koja kandidati prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije, i neće se vraćati kandidatima.

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

VIII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska br. 58, 78400 Gradiška, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška (NE OTVARATI). Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i BiH, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Obaveza Školskog odbora je da uz zahtjev za davanje saglasnosti ministru dostavi sve blagovremene i potpune prijave sa kompletnom dokumentacijom, u roku od osam dana od dana sačinjavanja prijedloga.

IX - Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

 

***************

 

 

DDC MLS DOO

Braće Podgornika bb,

78000 BANjA LUKA

 

OGLAS

za prijem

u radni odnos na poziciju:

 

- Administrator za obradu carinskih dokumenata za holandski jezik

 

Broj izvršilaca: 60

 

Rad na: određeno vrijeme:

Mjesto rada/regija: Banjaluka

 

Opis radnog mjesta: 

Organizovanje plaćanja, poreza i carina na pošiljke. Priprema i obrada dokumentacije o uvozu i izvozu u skladu sa carinskim propisima, zakonima i procedurama.

Pratiti pošiljke kroz proces carinjenja pa sve do klijentove destinacije.

Obračun carine i troškova pošiljke.

Biti u toku sa promjenama u zakonima ili propisima o uvozu i izvozu čitajući aktuelnu literature, razvijati interakciju sa kolegama.

Zatražiti ili izraditi potrebnu dokumentaciju o uvozu, kao što su carinske fakture, potvrde o porijeklu i dokumente o kontroli tereta.

Pratiti stope carina i poreza na robu koja se uvozi, a na temelju saveznih tarifa i troškova.

Podnositi zahtjeve za tarifne koncesije ili povrat carine.

Pripremati dokumentaciju za pošiljaoce koji mogu podnijeti žalbu na carinu.

Pripremati dokumentaciju o usklađenosti.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Imate iskustvo u korišćenju Microsoft Office Tools (Wordi Excel)

Imate iskustvo u čitanju i razumijevanju dokumentacije napisane na engleskom jeziku

Odlično poznajete holandski jezik u govoru i pisanju

Posjedujete minimalno diplomu o završenoj srednjoj stručnoj školi

Imate odlične komunikacione vještine

Imate sposobnost brzog prilagođavanja međunarodnom timu

Možete raditi u skladu sa visokim standardima kompanije

Sposobni ste raditi u užurbanom okruženju

Razumijete povjerljivost podataka

Možete raditi u dvije smjene

 

Datum objave: 12.03.2019.                               Datum isteka: 12.04.2019.

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedeni e-mail: posao@ddcce.ba.

***********

INTEGRA INŽENjERING” DOO BANjALUKA

d.o.o. Banjaluka,

Trg Republike Srpske 8/XIII,

78 000 Banjaluka

 raspisuje:

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka prima u radni odnos:

1. Diplomirani inž. elektrotehnike.................................. 1 izvršilac

 

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1.  da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. završen elektrotehnički fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen,

2. poznavanje rada na računaru – obavezno poznavanje programa Auto Cad,

3. poznavanje engleskog jezika.

 

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

1. diploma o završenom obrazovanju.

 

 

V Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na sajtu privrednog društva “Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu poslodavca ili

email: milica.trninic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

************

“TRI BEST”

d.o.o., Ramići bb, Banjaluka,

preduzeće za projektovanje, proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje, bavi se projektovanjem, proizvodnjom, montažom i servisom liftova u oblasti metalske industrije, zbog proširenja svojih aktivnosti u Bosni i Hercegovini,

 raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos:

1. Montažer liftova – 2 izvršioca

 

2. Opis radnog mjesta

- Obavlja poslove montaže liftova na području BiH, uz obavezno planiranje i izvještavanje o urađenom;

- Svakodnevno obavlja sve predradnje za pripremu radnog mjesta (priprema i postavljanje alata)

- Na osnovu tehničke dokumentacije obavlja poslove na instaliranju mašina i uređaja,

- Vrši popravak mašina i uređaja

- Obavlja poslove prema procedurama i uputstvima i po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

3. Opšti uslovi

-  Srednja stručna sprema, smjer elektro (III ilii IV – stepen),

-  1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

-  vozačka dozvola

 

4. Posebni uslovi:

- Samostalnost u radu, samoinicijativnost, organizacione sposobnosti;

Nudimo Vam:

- Radni odnos na određeno vrijeme

Rok trajanja oglasa – 15 dana

Način prijave kandidata: Zainteresovani kandidati koji ispunjavanju gore navedene uslove mogu svoje Prijave/Biografije poslati na e-mail: mirela@tribestbl.com, putem pošte na adresu  preduzeća.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj tel. 051/394-076.

***************

NOVI JELŠINGRAD DOO

Branka Perduva 10A

78000 Banjaluka

raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 

1. Zavarivač                                                                                             5  izvršilaca

2. Bravar                                                                                                    5  izvršilaca

 

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove i to:

 

1. KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

2. KV ili VKV sa i bez iskustva

 

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti  na e-mail:

info@novijelsingrad.com ili na adresu:

“Novi Jelšingrad” d.o.o., Branka Perduva  10A, 78 000 Banjaluka.

 

**************

TVORNICA OBUĆE “BEMA” DOO BANjALUKA

Vojvode Pere Krece  13

051 466 516, bema@blic.net

Objavljuje sljedeći

 

OGLAS

za prijem u radni odnos:

 

1. Radnici u proizvodnji obuće - 100 izvršilaca

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. Obućar ili bilo koje drugo zanimanje, kao i radnici bez zanimanja – osnovna škola

 

Prijave se mogu podnijeti svakim radnim danom od 7 do 19 časova na portirnici Društva, ulica Vojvode Pere Krece 13 (zadnja stanica – okretište autobusa broj 13 u Obilićevu).

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

*********

JU CENTAR “ZAŠTITI ME” BANjALUKA

Ul. Poljokanov put bb

78000 Banjaluka

 raspisuje 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

I  Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

 

1. Nastavnik praktične nastave u struci ostale djelatnosti za zanimanje frizer – nepuna norma od 17 časova praktične nastave, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka a najkasnije do 30.6.2019. godine.

 

II   Opšti i posebni uslovi:

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane članom 104. stav 1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama

 

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

 

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom školovanja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

- rezultati ostvareni na testu i intervjuu i

- dužina radnog staža.

 

U skladu sa odredbama čl. 7. i 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata u kojoj se mora navesti kontakt telefon, kandidati su za radno mjesto pod tačkom 1. dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju svjedočanstva, u kojem je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: frizer - specijalista peti stepen ili strukovni kozmetičar - estetičar;

- uvjerenje obrazovne ustanove o prosjeku ocjena tokom školovanja za gore navedeno zanimanje ukoliko u svjedočanstvu ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; 

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;

- uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane ovim Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

III   U skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana, 2.4.2019. godine, u prostorijama JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka, na adresi Poljokanov park bb,  Banjaluka, sa početkom u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

IV    Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se na gore navedenu adresu  sa naznakom “Za konkurs”.

***********

“GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - MINUTICA

BANjALUKA

Ul. Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

- Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

1. Derventa  – 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije:

2. Minimalno  SSS

3. Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

4. Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

1. Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

2. Kopiju uvjerenja o državljanstvu

3. Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su  prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

 

Molbe dostaviti na gore navedenu adresu:

Za oglas trgovac u kiosku

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*************

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - MINUTICA

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

- Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja: Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Bijeljina, Istočno Novo Sarajevo, Prnjavor, Doboj, Derventa, Laktaši, Novi Grad, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Brod, Čelinac, Kotor Varoš, Kostajnica, Teslić i Kneževo

 

 

Potrebne kvalifikacije:

1. Minimalno  SSS

2. Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

3. Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

1. Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

2. Kopiju uvjerenja o državljanstvu

3. Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu škole

Za oglas trgovac u kiosku

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**********

 “GLAS SRPSKI - TRGOVINA” AD - MINUTICA BANjALUKA,

Ul. Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka

 

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

1. Banjaluka – više izvršilaca

 

Potrebne kvalifikacije:

1. Minimalno  SSS

2. Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

3. Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

1. Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

2. Kopiju uvjerenja o državljanstvu

3. Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na gore navedenu adresu:

Za oglas trgovac u kiosku

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**********

“TOMATO” SP BANjALUKA

GUNDULIĆEVA BB, BANjALUKA

Telefon: 066-523-299

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

 

- Trgovac  ……………………………………………………………… 3 izvršioca

 

 

Oglas je otvoren do 14.4.2019. godine.

 

 

Kandidati se mogu prijaviti na oglas putem navedenih kontakata.

 

**********

“PRIMA ISG” DOO GRADIŠKA

Partizanska 37A

Tel: 051/825-413

e-mail: prodaja@isg.ba

 

OGLAS

za radno mjesto

 

- Radnik u proizvodnji i radnik u skladištu

 

Mjesto rada: Gradiška

Broj izvršilaca: 50 radnika u proizvodnji

                             10 radnika u skladištu

 

Zbog povećanja obima proizvodnje Tvornica tapaciranog namještaja Prima ISG d.o.o. Gradiška zapošljava  radnike u proizvodnji.

Stručna sprema i radno iskustvo nisu uslov za zapošljavanje.

 

Nudimo:

1. Stabilnu i redovnu zaradu,

2. Plaćene putne troškove i topli obrok,

3. Rad u pozitivnoj radnoj atmosferi,

4. Priliku za sticanje novih znanja i usavršavanje,

5. Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Svoju prijavu možete nam poslati na email: kadrovskasluzba@isg.ba  ili lično dostaviti na adresu PRIMA ISG d.o.o. Gradiška, Partizanska 37A, 78400 Gradiška.

******************

 

JU “SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” GRADIŠKA

Vidovdanska 58

Tel: 051/813-385

e-mail: ss17@skolers.org

 raspisuje:

KONKURS

za popunu radnog mjesta

 

1. Sekretar škole - pripravnik, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom, završenim pravnim fakultetom.

 

Opis radnog mjesta

- Sekretar škole bez radnog iskustva - pripravnik, na neodređeno vrijeme.

Sekretar škole obavlja poslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakonom o radu, Statutom i drugim opštim aktima škole i za svoj rad odgovara direktoru škole. Prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruje danom stupanja na rad, u skladu sa opštim i posebnim zakonima, te važećim kolektivnim ugovorima.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1. Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

2. Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

3. Rezultati ostvareni na intervjuu,

4. Socijalni status.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Uz potpisanu prijavu,  potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu kojih se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena, komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju utvrđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi obaviće se u ponedjeljak, 1.4.2019. godine, u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom “za konkurs”, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

Napomena: Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***************

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” TURJAK

Turjak bb

Telefon: 051/879-051

e-mail: os039@gradiska.com

raspisuje se

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine - pola norme za jutarnje čuvanje.

                

   Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika. Pravo učešća imaju i lica koja  ispunjavaju uslove  iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

 Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali  uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi, a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016. godine.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 4.4.2019. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu JU OŠ “Vuk S. Karadžić” 78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola  službenim putem za izabranog kandidata.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***************

 

JU OMŠ “BRANKO SMILjANIĆ”

GRADIŠKA  78400

M. Stojanovića bb

 

 KONKURS

 

- Nastavnik klavira

 

Opis radnog mjesta:

Gradiška

1. Nastavnik klavira i korepeticije - 24 časa - 1 izvršilac, diplomirani klavirista, pripravnik, na određeno radno vrijeme do 30.6.2019. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban,  a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. (Uvjerenje o neosuđivanosti,  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem  prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

 Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa naznačenom adresom  prebivališta i brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

    nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne  postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili  ovjerene kopije svih dokumenata  i isti se ne vraćaju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili poštom na

 adresu škole sa naznakom – Prijava na konkurs - na gore navedenu adresu:

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, a neblagovremene i nepotpune prijave se neće se uzimati u razmatranje.

***************

 

TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI

Karađorđeva 44

Telefon: 051/532-256

e-mail: info@termelaktasi.com

 objavljuje

 

OGLAS

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

- Konobar ..................................1 izvršilac

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. SSS – KV konobar;

2. Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

3. Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

4. Radno iskustvo u struci - poželjno;

5. Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

 

Posebno napominjemo da u obzir dolaze i kandidati sa područja opština Banjaluka, Gradiška i Srbac. Poslodavac obezbjeđuje topli obrok i isplatu naknade prevoza u visini pune mjesečne karte u javnom prevozu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju “Hotela San”, Laktaši, ulica Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-mail-a terme@termelaktasi.com.

***********

 

“INTEGRAL INŽENjERING” AD LAKTAŠI

Kontakt telefon : 051/337-453

e-mail: milica.trninc@integralgrupa.com,

             zeljka.kajkut@integralgrupa.com

 raspisuje:

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

“Integral Inženjering” a.d. Laktaši prima u radni odnos:

1. Vozač putničkog vozila.................................. 1 izvršilac

 

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

1. završena škola za KV vozača ili vozača III stepena,

2. vozačka dozvola B kategorije,

3. najmanje 1 godina radnog iskustva na navedenim poslovima.

 

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

1. diploma o završenom obrazovanju,

2. vozačka dozvola za traženu kategoriju vozila,

3. ostala uvjerenja koja predstavljaju dokaze o traženom znanju i iskustvu.

V Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na sajtu privrednog društva “Integral Inženjering” a.d. Laktaši.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

“Integral Inženjering” a.d. Laktaši, Poslovna jedinica “Integral”, Kadrovska služba, Trg Republike Srpske 8/DžII, 78 000 Banjaluka

email: milica.trnininc@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana