JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

*****************

 JU „Poletarac" Milići, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Vaspitač

        - 2 izvršioca , puna norma, na neodređeno vrijeme,

 

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene članom 26. Zakona o radu „Službeni glasnik Republike Srpske" br.01/16), tako i posebne uslove u skladu sa članovima 68 i 69. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 79/15) i člana 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 36/16) i zahtjevima javnog konkursa.

 

 OPŠTI USLOVI

  1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. Da je stariji od 18 godina,
  3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
  4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi

 

POSEBNI USLOVI

         - Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa, zvanje diplomirani vaspitač predškolske djece ili ekvivalent sa završenim pedagoškim fakultetom.

         -  Položen stručni ispit za rad  u ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

        

               KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

               - Prijavu

               - Izvod iz matične knjige rođenih

               - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

               - Ovjerenu fotokopiju diplome

               - Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

               - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

               - Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme

               - Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom naknadno dostavlja kanidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci)

                - Uvjerenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog obrazovanja i vaspitanja

            Intervju će se obaviti u prostorijama Dječijeg vrtića za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave dana 21.03.2023.g u 09,00 časova.    Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs, kandidati se neće posebno pozivati.

 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu JU „Poletarac" Milići, ul. Vuka S. Karadžića 7 sa naznakom za Komisiju za prijem u radni odnos.         

 Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 

JU „Poletarac" Milići, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

1. diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

        - 1 izvršioc , puna norma, na neodređeno vrijeme,

2. diplomirani pedagog

        - 1 izvršioc , puna norma, na neodređeno vrijeme,

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene članom 26. Zakona o radu „Službeni glasnik Republike Srpske" br.01/16), tako i posebne uslove u skladu sa članovima 68 i 69. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 79/15) i člana 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 36/16) i zahtjevima javnog konkursa.

 

 OPŠTI USLOVI :

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi

 

POSEBNI USLOVI

         za poziciju 1.

         - VSS, završen prvi ciklus studija na  Medicinskom fakultetu na studijskom programu  Specijalna edukacija i rehabilitacija- logopedija i surdoaudiologija.

         -  Položen stručni ispit za rad  u ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

        za poziciju 2.

        - VSS, završen prvi ciklus studija na Filozofskom fakultetu na studijskom programu  Pedagogija.

-  Položen stručni ispit za rad  u ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

 

                          KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

               - Prijavu

               - Izvod iz matične knjige rođenih

               - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

               - Ovjerenu fotokopiju diplome

               - Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

               - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

               - Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme

               - Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom naknadno dostavlja kanidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci)

                - Uvjerenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog obrazovanja i vaspitanja .

            Intervju će se obaviti u prostorijama Dječijeg vrtića za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave dana 21.03.2023.g u 10,00 časova.    Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs, kandidati se neće posebno pozivati.

                              Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu JU „Poletarac" Milići, ul. Vuka S. Karadžića 7 sa naznakom za Komisiju za prijem u radni odnos.      

 Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „Petar Kočić"  Kozluk , Zvornik

 

 raspisuje :

 

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

 

1.Nastavnik razredne nastave u PO Skočić, puna norma, određeno vrijeme,do povratka radnika sa bolovanja -1 izvršilac, pripravkik

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan ,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3.da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem opsihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa

6.uvjerenje da protiv kandidata   nije pokrenut krivičnipostupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5.opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (tačka 6.) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

(2) Uz potpisanu prijavu  pored navedenog ,kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju

na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u određenoj oblasti  ili ekvivalent,odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta ,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

 

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Dana, 21.03.2023.godine u 13.00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Petar Kočić" Kozlukobaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Petar Kočić" Drinska 70, 75413 Kozluk.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa ,nakon pregleda dostavljene dokumentacije ,škola će postaviti  na oglasnoj tabli.

***

Javna ustanova Srednjoškolski centar „Petar Kočić" Zvornik,

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za  prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenih radnih mjesta:

 

  1. Nastavnik filozofije, 1 izvršilac, lice bez radnog iskustva, pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja,
  2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, lice bez radnog iskustva, pripravnik, 16 časova, na neodređeno vrijeme.

 

USLOVI KONKURSA:

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" br.1/16, 66/18 i 91/21 - odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-66/20 od 29.septembra.2021g. i  119/21), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14 i 83/15) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 120/20) i zahtjevima javnog konkursa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

          1)  uvjerenje o državljanstvu,

          2)  izvod iz matične knjige rođenih,

          3) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv 

             dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

           Ljekarsko uvjerenje  naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

           Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,   polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava za izabranog škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa. 

           Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela  seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog škola će pribaviti službenim    putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.  

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

        2)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o   utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje  i intervju će se održati u prostorijama škole dana 23.03.2023. godine u 10  časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.      

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić" Zvornik, Vuka Karadžića 77, 75 400 Zvornik, sa naznakom „ZA KONKURS".

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković", Milići

r a s p i s u j e :

K O N K U R S

za prijem nastavnika

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac,  na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, puna norma časova neposrednog rada sa učenicima, lice sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.                                                                                                                                              

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 1.  da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,  

       2.   da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili   ovjerenom kopijom lične karte,

    3. da  je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj     sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo    izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja       radnog odnosa,

   4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv                                            dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja   djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe   opojnih sredstava,

       5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

      6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklus studijskog programa u    četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih  240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje: profesor matematike,diplomirani matematičar,profesor matematike i informatike,profesor matematike i računarstva,profesor matematike i fizike.

2. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,

3. uvjernje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviti će se na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja.

Testiranje i intervju za   kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole dana 20.03.2023.godine  u 9,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom „za konkurs" na protokol škole ili putem pošte na adresu:

 

 Javna ustanova Srednjoškolski centar

 „Milutin Milanković"

 Nikole Tesle 34                                                                                       

 75446 Milići    

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana