JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

PRIVATNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE
I OBRAZOVANjE, DJEČIJI VRTIĆ MAŠIN SVIJET

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 JAVNI KONKURS
za prijem dva vaspitača na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se Javni konkurs za prijem dva vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, u periodu od 24.03.2023 godine.

Javni konkurs se raspisuje za sva lica sa radnim iskustvom vaspitač, kao i za lica koja imaju srodna zvanja i želju za prekvalifikaciju za vaspitača.
Radnik stupa na rad  24.04.2023. godine nakon obavljenog razgovora i prethodno dogovorenih uslova.

USLOVI ZA KONKURS

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 79/15 i 63/20),  kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 36/16):

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:
I   Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,
3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4. Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
5. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
6. Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke  3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II   Posebni uslovi:
1 .Odgovarajući nivo visokog obrazovanja: Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece;

III   Potrebna dokumentacija:
Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:
1) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2 )Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
4) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
5) Uvjerenje da nije osuđivan/a,
6) Uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
7) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8) Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV   Rok za podnošenje prijava je 17.04.2023.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu PREDŠKOLSKA USTANOVA, DJEČIJI VRTIĆ MAŠIN SVIJET, SLAVKA LEOVCA 5, 71 123 ISTOČNO SARAJEVO sa naznakom „Prijava na konkurs”.,

***

APARTHOTEL VUČKO

JAHORINA

raspisuje

 

O  G  L  A  S

 

Hotelu Vučko potreban radnik na poslovima:

 1. Recepcionera – 2 izvršioca (m/ž)

 

Potrebni uslovi:

-  završena VSS/SSS

-  poželjno radno iskustvo na poslovima recepcije hotela

-  poznavanje Engleskog jezika

-  poznavanje rada na računaru

Zainteresovani mogu da se jave na :

 1.  065 318 554

 2.  [email protected]

***

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

r a s p i s u j e

 

J A V N I       K O N K U R S

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 1.  STRUČNI SARADNIK ZA DEPOZIT ( SSS) 

1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova radnog mjesta
 • obavlja poslove depozita lica koja borave u Ustanovi,
 • vrši prijem, pregled, razvrstavanje i kontiranje dokumenata koji se odnose na poslove depozita
 • odgovara za knjigu i vodi pomoćnu knjigu osnovnih sredstava, obračunava i knjiži amortizacije i revalorizacije, usaglašava stanje osnovnih sredstava sa popisom i finansijskim knjigovodstvom,
 • vrši  isplate sa depozita i vodi blagajnu depozita,
 • obračunava zarade i druga primanja zatvorenika i vrši podjelu na lični i strogi depozit,
 • knjiži naknade za rad zatvorenika i vrši sravnjenje sa finansijskim knjigovodstvom,
 • sravnjava utrošak zatvoreničke kantine sa radnikom kantine,
 • informiše vaspitača, referenta za zapošljavanje, zatvorenike te ovlaštena lica kojima su ti podaci potrebni o stanju zatvoreničkih zarada,
 • obavlja i druge poslove koji se odnose na primanja i isplate zatvorenicima,
 • unosi u računar podatke u skladu sa programom Informacionog sistema,
 • izrađuje naloge za isplatu naknada pri otpustu  lica.
 •  

 

Uslovi

b) Opšti uslovi :

 1.  Da je državljanin RS – BiH;
 2.  Da je stariji od 18 godina;
 3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;
 5.  Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;
 6.  Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 7.  Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

          v) Posebni uslovi :   

 •  srednja ekonomska škola - zanimanje ekonomski tehničar – IV stepen,
 • položen stručni ispit sa SSS za rad u organima uprave,
 •  radno iskustvo od najmanje 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru,

 

 1. UPUTSTVO KANDIDATIMA:

a)  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente - dokaze o ispunjavanju   opštih i posebnih uslova konkursa :

 

  1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
  2. Izvod iz matične knjige rođenih;
  3. Uvjerenje o državljanstvu;
  4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
  5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

za rad u organima uprave sa SSS;

  1. Potvrdu o radnom iskustvu (potvrda treba sadržavati podatke o radnom iskustvu na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima u zanimanju ekonomski tehničar, sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca i periodom rada)
  2. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

Napomene:

-Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat.

-Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2,3,4 i 5 ( tačka a) Uputstva kandidatima)  ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

b) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u    Dnevnom listu „Glas Srpske”  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti isključivo  putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO ( navesti naziv radnog mjesta iz konkursa) „

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana