JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 12. 2017. godine

29.12.2017 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

****************

JU OŠ "ĆIRILO I METODIJE" TRNOPOLjE

Trnopolje bb, Kozarac, Prijedor,

tel/faks: 052/320-066,

e-mail: os074@skolers.org

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik ukrajinskog jezika – 2 časa fakultativne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme sa radnim iskustvom do 30.6.2018. godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom   vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

(uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

4. Uvjerenje o radnom stažu (ako ima do godinu dana) izdatu od ranijeg poslodavca;

5. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju u srijedu, 10.1.2018. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".

 ************

JU MUZIČKA ŠKOLA "SAVO BALABAN"

BRANISLAVA NUŠIĆA BR. 9

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor violine – diplomirani muzičar - violinista VII stepen stručne spreme - puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 29.6.2018. godine do povratka radnice sa neplaćenog odsustva 

2. Profesor klavira – diplomirani muzičar - pijanista - VII stepen stručne spreme – 12 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 29.6.2018. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva 

Opšti uslovi:

1)      a) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

      (2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      (3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

      (4) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 10.1.2018. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

       (5) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

      Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.                                         

 **************

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

PETROVO bb

79102 PRIJEDOR

Tel/faks: 052/370-024

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1. Nastavni predmet fizika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, 12 časova redovne nastave sedmično, pripravnik,

2.      Nastavni predmet njemački jezik, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, 16 časova redovne nastave sedmično, pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije steklo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćeni tekst, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu (najmanje 180 ECTS bodova),

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

a) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

b) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

v) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i  - dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće obavljen intervjuu u prostorijama škole dana, 10.1.2018. godine, u 12 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

U konkursnoj prijavi je potrebno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće biti uzete u razmatranje.                                                                                                                                                                                                                                 © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica