JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.08. 2018. godine

17.08.2018 00:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”,

Pećani bb,

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem nastavnika

1.       Nastavnik razredne nastave, 2 izvršioca, rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 20.6.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2.       Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3.       Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, pripravnik;

4.       Nastavnik matematike – 16 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uslovi za učešće na konkursu:

 Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. (Na radna mjesta gdje se traže lica sa radnim iskustvom).

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu (za kandidate koji konkurišu na radna mjesta pod tačkom 1,2 i 4)

d)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testu i intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana, 29.8.2018. godine, u 9 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istog, a o terminu za intervju će biti obaviješteni na testiranju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***********

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI GRAD

ul. Karađorđa Petrovića 73

79220 NOVI GRAD                                                                                                           

  JAVNI KONKURS

  za prijem na rad pripravnika u JU Centar za socijalni rad

Novi Grad

                                       

                                          I       

   1. Pripravnika sa visokom stručnom spremom (240 ECTS bodova)- diplomiranog pravnika.

   2. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za rad i polaganja stručnog ispita.

                                         II                                                                         

     Opšti uslovi  koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin Republike Srpske , odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JU Centru za socijalni rad,

5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda u Hagu za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije,

6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

                                       III                                                          

     Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat :

     1. Visoka stručna sprema,VII stepen ili ostvarenih 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani pravnik.

                                        IV

                                                                                          

      Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to :izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu kopiju lične karte, ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od 3 mjeseca, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat), dokaz(uvjerenje) da se vodi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske - biro Novi Grad i od kada, ovjerena izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda u Hagu za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije, ovjerena izjava da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

                                          V                                                    

     

1. Prijave sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih  uslova mogu se dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu : JU Centar za socijalni rad Novi Grad, ul. Karađorđa Petrovića 73.79220 Novi Grad sa naznakom “Komisiji za prijem pripravnika”

     2. Rok za podnošenje prijave je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu “Glas Srpske”.

     3. Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće pozvani na intervju a o vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni.

       Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

*****

 JU CENTAR SUNCE” PRIJEDOR

 Kralja Aleksandra br. 6

 79101 PRIJEDOR                                                                                                                                  

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor demokratije i ljudskih prava sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, 2 časa sedmično..............................1 izvršilac

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Konkurs se raspisuje za lica sa radnim iskustvom, pa pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju .

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

- da kandidat ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci

- da ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- dužina radnog staža

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Škola će po službenoj dužnosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije za onog kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar “Sunce” Prijedor, 28.8.2018. godine sa početkom u 10 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar “Sunce” Prijedor.

****************

JU OŠ”PETAR KOČIĆ”

Petog korpusa bb,

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem nastavnika

• Profesor za nastavni predmet  fizika – 8 časova , lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine

• Profesor/nastavnik  razredne nastave - 1 izvršilac  za rad u produženom boravku, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 30.6.2019. godine.                                                            

                                                                    

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . (Na radna mjesta gdje se traže lica sa radnim iskustvom).

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)..

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi:  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla .

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu .

đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana, 27.8.2018. godine, u 11 časova u prostoriji škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***************

   

JU OŠ PETAR ŠKUNDRIĆ BUDIMLIĆ JAPRA

Budimlić Japra, Tel/:052/483-019,

e-mail: os100@skolers.org

Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom   vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4.       Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

(uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.       Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.       Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;

6.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i test u utorak, 28.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od šest mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se  slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

**************

                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                         

JU OŠ ĆIRILO I METODIJE  TRNOPOLjE

Trnopolje bb, 79202 Kozarac,

Prijedor, Tel/Faks: 052/320-066,

e-mail: os074@skolers.org

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik muzičke kulture - 2 časa - 1 izvršilac, određeno vrijeme, do kraja školske godine, sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od 12 mjeseci;

2.       Nastavnik njemačkog jezika – 2 časa - 1 izvršilac, određeno vrijeme, do kraja školske godine, sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od 12 mjeseci;

3.       Nastavnik matematike - 4 časa - 1 izvršilac, određeno vrijeme, do kraja školske godine, sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od 12 mjeseci;

4.       Nastavnik tehničkog obrazovanja - 1 čas - 1 izvršilac, određeno vrijeme, do kraja školske godine, sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od 12 mjeseci.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom   vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4.       Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

(uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.       Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;

5.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od 12 mjeseci u obzir dolaze  i pripravnici, odnosno kandidati  koji imaju radno iskustvo do godinu dana.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju  u utorak, 28.08.2018. god. u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom „za konkurs”.

*****

         

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

DRAGE LUKIĆA BB

LjUBIJA

O G L A S

za upražnjena radna mjesto

1.       Nastavnik matematike, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 4 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac

2.       Nastavnik hemije, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 2 časa sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac

3.       Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 30.6.2019. godine, na puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac

4.       Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.6.2019. godine, na puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac

5.       Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, na puno radno vrijeme, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ....  1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju rs, i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. sav (6) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

4)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom

5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu i testu koji će biti obavljen u prostorijama škole u srijedu, 29.08.2018. godine sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test, a ukoliko se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

************

JU SŠC “ĐURO RADMANOVIĆ''

Dositeja Obradovića 4, Novi Grad; Tel:052/752-125;

Tel/faks: 052/751-230;

E-mail: ss36@skolers.org

PONOVLjENI JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Na određeno vrijeme:

1.1.    Nastavnik predmeta konstruisanje - tehničar mehatronike (diplomirani inženjer mašinstva) ,1 izvršilac, 3 časa, pripravnik……………….. do 31.8.2019. g.;

1.2.    Teorijska nastava farmaceutski tehničar (doktor medicine), 1 izvršilac, 11 časova , pripravnik ili s radnim iskustvom najmanje 12 mjeseci u struci …………………………..........31.8.2019. g.

1.3.    Nastavnik teorijske nastave farmaceutski tehničar, diplomirani farmaceut, 1 izvršilac, 7 časova, pripravnik ili s radnim iskustvom najmanje 12 mjeseci u struci ……………….. do 31.8.2019. godine.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu , kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , članova 1, 2, 9. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS - BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

  a) ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ;

 b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

 v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

g) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno;

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana, 28.8.2018. godine (utorak), u 10 časova u prostorijama ove škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu škole. Na koverti obavezno naznačiti Prijava na konkurs (navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

           ***************                                                                                                         

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

ul. Rudnička br. 13.

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za popunu sljedećih radnih mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 31.12.2018. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit;

2.       Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 22.4.2019. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit;

3.       Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 15.6.2019. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit;

4.       Voditelj produženog boravka - na određeno vrijeme, do 30.6.2019. g.

            sa iskustvom, najmanje godinu dana;

5.       Voditelj produženog boravka, nepuna norma, 50%, - na određeno vrijeme, do 30.6.2019. g. - sa iskustvom, najmanje godinu dana;

6.       Nastavnik matematike, nepuna norma, 16 časova - na određeno vrijeme, do 30.6.2019. g. - pripravnik;

7.       Nastavnik fizike, nepuna norma, 2 časa - na određeno vrijeme, do 31.8.2019. g. - pripravnik;

8.       Nastavnik demokratije, nepuna norma, 4 časa - na određeno vrijeme, do 31.8.2019. g. - sa iskustvom - položen stručni ispit.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biri starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, 

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije pod rednim brojem 1,2,3 i 8),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova koja podrazumijeva:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (ukoliko nije izdata diploma) – ne starije od godinu dana,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije pod rednim brojem 1,2, 3 i 8),

- dokaz da kandidat nije radio godinu dana ili duže u zanimanju za koje je stekao određenu vrstu i stepen stručne spreme, tj. stručnom zvanju koje je traženo konkursom, što se dokazuje: - ovjerenom kopijom radne knjižice (stranica sa ličnim podacima imaoca radne knjižice, stranica sa podacima o završenoj školi, kao i stranica sa podacima o zaposlenju i stažu ), ne starijom od 15 dana,

 - uvjerenjem o radu izdatim od ranijeg poslodavca ukoliko je kandidat radio u traženom zvanju koje sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla i vrijeme provedeno na radu i/ili uvjerenjem izdatim od Zavoda za zapošljavanje ( kandidati za pozicije pod rednim brojevima 6 i 7),

kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi a ona podrazumijeva:

a)  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

b)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

v)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, a ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

g)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

d)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

đ)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na pozicije za koje se traži lice sa iskustvom mogu ravnopravno konkurisati i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Napomena: Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, biće podvrgnuti testu i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama škole dana 27.08.2018. godine (ponedeljak) u 11.00 časova, te iz tih razloga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu održavanja istog.

Kandidati koji se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

*******

JU OŠ KOZARAC”

Maršala Tita bb

79202 KOZARAC

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik /profesor  razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2019.

2. Nastavnik/profesor  fizike, 8 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do  31.8.2019. godine

3. Psiholog, 75% radnog vremena, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine

4. Nastavnik/profesor koji u diplomi o stručnom zvanju ima upisan naziv  jezika bošnjačkog naroda, 12 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - pripravnik

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu - , kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi  i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi .

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće ovjerene  fotokopije dokumenata:

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS i BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže kandidat koji je izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje o neosuđivanosti škola će službeno pribaviti od nadležne ustanove za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa),

- kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 4. nastavnik/profesor koji u diplomi o stručnom zvanju ima upisan naziv  jezika bošnjačkog naroda, 12 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – pripravnik, nije potrebno dostavljati uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Svi ostali podaci su potrebni.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju . Intervju će se održati dana,  27.8.2018. godine  (ponedjeljak) u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “za konkurs”, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole.                     

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima poštom, a kandidati ih mogu lično preuzeti u školi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

********

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

ul. Branislava Nušića 7,

79101 PRIJEDOR

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

1.       Nastavnik njemačkog jezika, - 20 časova na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

2.       Nastavnik fizike, za 20 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu,  1 izvršilac;

3.       Nastavnik hemije, za 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

4.       Nastavnik razredne nastave, za rad u produženom boravku –  na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine, pripravnik, 2 izvršioca;

5.       Nastavnik razredne nastave, za rad u produženom boravku – na određeno vrijeme, do 31.12.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

                 

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105, i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-        da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  visoku stručnu spremu, shodno odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;

-        položen stručni ispit za kandidate pod tačkom 1, 2, 3. i tačkom 5;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti ovjerenu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate pod tačkom 1, 2, 3, i tačkom 5.,

g)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d)   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate pod tačkom 1, 2, 3, i tačkom 5.

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju ilica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće se test i intervju u prostorijama škole dana 27.8.2018. godine godine u 11 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

*******

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

Oštra Luka 110 b,

79263 OŠTRA LUKA

KONKURS

za sljedeća radna mjesta

1.       Nastavnik muzičke kulture za 9 časova, 1 izvršilac bez radnog iskustva - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine i

2.       Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

  Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi .

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, u trajanju tri godine ili ekvivalent,

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radno mjesto pod brojem 2.),

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radno mjesto pod brojem 2).

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaće kandidati prema sljedećem redu:

1) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

2) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i

3) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

      Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

   Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i       blagovremene obaviće se testiranje i intervju. Testiranje i intervju će se obaviti dana, 28.8.2018. godine, u 9 časova u prostorijama JU OŠ “Desanka Maksimović” u       Oštroj Luci. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***************

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

 Petrovo bb,

 79102 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1.       Nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, najkasnije do 18.4.2019. godine, 1 izvršilac, pripravnik;

2.       Voditelj jutarnjeg čuvanja – nastavnik razredne nastave, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 30.6.2019. godine, 50% norme, 1 izvršilac, pripravnik;

3.       Nastavnik fizike, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 31.8.2019. godine, 4 časa sedmično, 1 izvršilac, pripravnik;

4.       Nastavnik srpskog jezika, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, najkasnije do 16.6.2019. godine, 16 časova sedmično, 1 izvršilac, pripravnik.

Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije steklo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i 

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu (najmanje 180 ECTS bodova),

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , koja podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i  stručno zvanje u određenoj oblasti, ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženo konkursom),

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o neosuđivanju za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole sa naznakom “Za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu i testiranju, a isti će biti obavljen u prostorijama škole 29.8.2018. godine, u 10 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***********

JU MAŠINSKA ŠKOLA

Nikole Pašića br.4

79101 PRIJEDOR

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

1. Koordinator prakse van škole na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

(Uslov: diplomirani inženjer mašinstva, profesor stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta)

2. Profesor srpskog jezika ......................... 9 časova - pripravnik  na određeno vrijeme do 31.8.2019.

3. Profesor demokratije i ljudskih prava...... 10 časova – pripravnik  na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

          Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

   Pravo učešća na konkurs imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu profila zvanja nastavnika.

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi , član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti :

1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu za radno mjesto broj 1.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. Uvjerenje o radnom stažu za radno mjesto pod brojem 1.  izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

10.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 24.8.2018. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu škole sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

                           ******************                                                                      

JU OŠ PETAR MEĆAVA”

Vase Pelagića 2a ,

79224 KOSTAJNICA

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1. Nastavnik matematike - sa iskustvom  - na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2019. godine -  8 časova sedmično ........................................................................................................1 izvršilac,

2. Nastavnik fizike – sa iskustvom - na određeno radno vrijeme  do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2019. godine -  2 časa sedmično .........................................................................................1 izvršilac, 

3. Nastavnik istorije ( 10 časova sedmično) –   pripravnik , do 31.8.2019. godine............................................................................................ 1 izvršilac,

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Opšti uslovi:

          1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

          2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

          3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

          4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

          1) diplomu o završenom prvom ciklusu  studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

          2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za kandidata sa radnim iskustvom),

          3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

          4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

          5.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom   (za kandidata sa radnim iskustvom ).

          6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

          7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 28.8.2018. (utorak ), u prostorijama škole sa početkom u 12 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istog. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja.

          Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.                                                                         

           ****************                                                                                                                        

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR”

U PRIJEDORU

Objavljuje

               

ISPRAVKU KONKURSA

Ispravlja se konkurs objavljen dana, 8.8.2018. godine, u “Glasu Srpske” u dijelu koji se odnosi na dokumentaciju iz opštih i posebnih uslova i brišu se stavke 2. i 5. i to:

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

********

OPŠTINA OŠTRA LUKA

JU OŠJOSIF PANČIĆ” KOZICA

Donja Kozica 129.  Tel: 052/481-648,

e-mail: os101@skolers.org

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

1. Nastavnik muzičke kulture –  8 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa funkcije, lice sa radnim iskustvom - položen stručni ispit.

            Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

     Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih            uslova i to:

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o

ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ESTS u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

5. Uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju  u ponedeljak, 27.8.2018. godine, u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Donja Kozica br. 129, 78204  Bronzani Majdan, sa naznakom “za konkurs”.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica