JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine

10.08.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

****

JU SŠC “NIKOLA TESLA”

KOZARSKA DUBICA                  

Adresa: Dositejeva br. bb, 79240 Kozarska Dubica,

telefon: +38752 416 306, 424 370,

Faks: +38752 424 370,

e-mail: ss34@skolers.org

JIB:4400729690000

Vrši se ispravka javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla”, Kozarska Dubica, objavljenog u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 1.8.2018. godine, na sljedeći način:

 

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar”Nikola Tesla” Kozarska Dubica

I

U tekstu konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 11. umjesto riječi  “6 časova” treba da stoje riječi “8 časova”.

II

 U preostalom dijelu javni konkurs ostaje nepromijenjen.

**************

                                                                                                         

         

                

                                                                                       

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

DONjI AGIĆI, NOVI GRAD

Adreca: 79228 

D. Agići tel. 052 225 225,

E-mail:  os042@skolers.org;

MB:1081608, JIB: 4400768590004,

                                                         

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Bibliotekar, na neodređeno radno vrijeme, 85% norme, sa iskustvom, 1 izvršilac;         

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su :

(1) Opšti uslovi su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4), za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju :

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu te spreme.

      Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti 20.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Obavještavamo sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i čije su prijave potpune da neće biti pojedinačno pozivani na testiranje i intervju te da u slučajnu nedolaska navedenog datuma na testiranje i intervju smatraće se da je kandidat odustao od konkursa.

      Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta” ili lično sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.  

*********     

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR KOSTAJNICA

Tavija bb,

79 224 Kostajnica.

I – Opis radnog mjesta

1.1. Profesor matematike, 1 izvršilac, pripravnik, za 19 časova sedmično.

1.2. Profesor fizike, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 8 časova sedmično.

1.3. Profesor psihologije, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 4 časa sedmično.

1.4. Profesor biologije, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 6 časova sedmično.

1.5. Doktor medicine, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 10 časova sedmično.

1.6. Diplomirani inženjer saobraćaja (teorijska i praktična nastava), 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 18 časova sedmično.

1.7. Diplomirani inženjer elektrotehnike (teorijska i praktična nastava), 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 7 časova sedmično.

1.8. Diplomirani inženjer mašinstva (teorijska i praktična nastava), 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 12 časova sedmično.

II – Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , članova 1, 2, 9, 14. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

Uz potpisanu prijavu na raspisan konkurs, kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

1. Opšti uslovi:

          a) da je državljanin RS – BiH, to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

          b) da je punoljetan, to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

v) da je radno sposoban, to dokazuje ljekarskom uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela (Uvjerenje o neosuđivanosti škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:         

a) ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

v) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji

d) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo

đ) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca

e) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

ž) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez iskustva.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana, 20.8.2018. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama ove škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu škole. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

************

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br. 4

79101 PRIJEDOR

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

1.       Profesor za predmet: Industrijska elektronika (IV razred – tehničar elektroenergetike) - 2 časa - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

2.       Profesor za predmet: Energetika (IV razred – tehničar mehatronike) - 2 časa - 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

3.       Profesor za predmet: Praktična nastava (IV razred – tehničar elektroenergetike) – 4 časa -1 izvršilac sa iskustvom  na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

4.       Profesor za predmet: Električna mjerenja (III razred – tehničar elektroenergetike) – 4 časa 1 izvršilac sa iskustvom  na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine.

5.       Profesor za predmet: Elektroenergetski sistemi (III razred – električar) – 2 časa 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

          Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu, i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

          Konkurs se raspisuje za lica sa radnim iskustvom, pa pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti:

1.       Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih;

3.       Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4.       Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

9.       Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 21.8.2018. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu škole.

************

                                                                                                                    

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR’’ U PRIJEDORU

Nikole Pašića broj 4.

79101 Prijedor                          

KONKURS

za prijem radnika  u radni odnos

1. Profesor matematike - 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019.

                 /pripravnik / – 1 izvršilac

2. Profesor njemačkog jezika - 2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019.  

                 / pripravnik / – 1 izvršilac

3. Profesor grupe predmeta zdravstvena struke – 20 časova na određeno       vrijeme do 31.8.2019. – dr medicine /pripravnik/ – 1 izvršilac       

4. Profesor vježbi i praktične nastave zdravstvene struke - 22 časa

      na određeno vrijeme do 31.8.2019. - diplomirana medicinska            sestra, viša medicinska sestra / pripravnik / – 1 izvršilac

5. Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke – 21 čas na određeno vrijeme do 31.8.2019. - dr stomatologije / pripravnik / – 1 izvršilac         

            Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Na osnovu člana 7. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.       Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

5. Uvjerenje  o neosuđivanosti za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa .

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radnu odnos u srednjoj školi , a ona podrazumijeva:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenim prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojim  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

3.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica, 

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla,

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno –otadžbinskog  rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

Prijave se mogu dostaviti lično ili  putem pošte  preporučeno na adresu škole, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju koji će se obaviti dana, 21.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU “Srednjoškolski centar Prijedor'' u Prijedoru.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                                                                                                       © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica