JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.08. 2018. godine

31.08.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

OPŠTINA RUDO

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo

 

I - Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, u trajanju od jedne godine, i to:

1. Pripravnika za završenim fakultetom fizičkog vaspitanja i sporta i stručnim nazivom profesor fizičke kulture..................................................................1 izvršilac

II - Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi.

III - Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati I

II - 1. VSS profesor fizičke kulture - VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju i da je dijete poginulog borca VRS.

IV - Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, ne starije od 6 mjeseci,

3. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan izdaje MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

4. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu u pisanoj formi:

a) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi.

5. Ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša,

6. Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija,

7. Uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi i od kada na evidenciji nezaposlenih, sa stručnom spremom, odnosno zvanjem koje se traži konkursom,

8. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podacima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju),

9. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete),

10. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

V - Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, opština Rudo - Komisija za sprovođenje postupaka za prijem pripravnika, ul.Đenerala D. D. Mihailovića 41, Rudo.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Pušonjić, šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058/711-164.

VI - Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na Televiziji Rudo. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb-stranici opštine Rudo.

*********

TH TEHNIČKI BIRO DOO

Kasindolskog bataljona 26

71213 ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

OGLAS

JH Tehnički biro Istočna Ilidža vrši prijem pripravnika djece poginulih boraca u radni odnos na sljedeću poziciju: tehnički crtač - 4 izvršioca.

Uslovi:

- VII stepen - dipl. građ. ing. ili dipl. arhitekta

Prednost imaju kandidati sa završenim državnim fakultetom.

Mjesto rada: Istočna Ilidža

Prijave i dodatna pitanja na telefon br. 065/860-382 u periodu od 10 do 16 časova.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Potrebno radno iskustvo: Nije uslov

Način prijave na oglas:

na kontakt i-mejl za prijave

na kontakt telefon

Kontakt telefon: 065/860-382

Kontakt i-mejl: e.foerster@weber-betonwerk.de

******

JU OŠ “MOKRO”

MOKRO

PONIŠTAVA DIO KONKURSA

Objavljenog u “Glasu Srpske” 22.8.2018. godine u dijelu koji se odnosi na radno mjesto

 

- profesor razredne nastave u PO “Vučija Luka”, zbog gašenja jednog od područnih odjeljenja škole i preraspodjele postojećeg kadra.

**********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

NjEGOŠEVA BR. 7, Pale

Telefon (57) 223-001

Faks: 223-118

 objavljuje

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se konkurs za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4. koji je objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” dana 8.8.2018. godine.

Konkurs se poništava iz razloga jer nije bio raspisan u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18).

******

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

 raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1.       Profesor fizike, 1 izvršilac, 10 časova na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2.       Profesor praktične nastave za zanimanje kuvar, 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3.       Profesor francuskog jezika u kulinarstvu, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4.       Profesor kuvarstva, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

•        Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2.  uvjerenje o državljanstvu;

3.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju s ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

•        Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16).

•        Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

•        Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

•        Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno 11.9.2018. godine, u 10 časova, a intervju u 11 časova u prostorijama škole.

•        Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom “za konkurs”

**************

                                                                                                   

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

KONKURS

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

1.       Za izbor u zvanje asistenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo....................................1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića b.b., 89 101 Trebinje

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.; 78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Uz opšte uslove, predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju i posebne uslove - da imaju:

- završenu ALU ili FLU - prvi ciklus studija 240 ECTS - smjer Slikanje,

 - kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata, treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

          ***************

JU OŠ “SOKOLAC”

SOKOLAC

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik informatike, nepuna norma - 6 časova redovne nastave sedmično, na određeno vrijeme - do kraja procesa nastave u školskoj 2018/2019. godini, jedan izvršilac s iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, nepuna norma - 5 časova redovne nastave sedmično, na određeno vrijeme - do kraja procesa nastave u školskoj 2018/2019. godini, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

   

Opšti uslovi:

1.       Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2.       Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3.       Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18);

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita;

5.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju);

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Konkursna komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***********

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE “PUT” AD

ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje

OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos

I Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i pripravnika

1.       Diplomirani inženjer građevinarstva                               1 izvršilac

2.       Diplomirani inženjer građevinarstva - pripravnik                 1 izvršilac

3.       Diplomirani inženjer rudarstva - pripravnik                1 izvršilac

4.       Diplomirani inženjer mašinstva                                      1 izvršilac

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske, kandidati  treba da ispunjavaju sljedeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

Diplomirani inženjer građevinarstva, sedmi stepen stručne spreme, smjer konstruktivni,

Položen stručni ispit.

Postoji mogućnost rješavanja stambenog pitanja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.:

Diplomirani inženjer građevinarstva, sedmi stepen stručne spreme, pripravnik.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.:

Diplomirani inženjer rudarstva, sedmi stepen stručne spreme, pripravnik.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.:

Diplomirani inženjer mašinstva, sedmi stepen stručne spreme, položen stručni ispit

II Za prijem radnika u radni odnos za Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2018. godini

1.       Rukovalac betonske baze  (betonara)                          1 izvršilac

2.       Rukovalac pumpe za beton                                           1 izvršilac

3.       Rukovalac mašine za proizvodnju betonskih cijevi          1 izvršilac

4.       Vozač dempera                                                    2 izvršioca

5.       Rukovalac drobiličnog postrojenja                           2 izvršioca

6.       Rukovalac građevinskom mašinom                                         2 izvršioca

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske, kandidati  treba da ispunjavaju sljedeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

 Da su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i da imaju završen III  ili IV stepen školske spreme.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas slati na adresu:

- GP “PUT” AD ISTOČNO SARAJEVO

  Slavka Leovca br. 1

  71123 Istočno Sarajevo

- E-Mail:  gpput@hotmail.com

**********

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

“NEVEN”

VIŠEGRAD

Tel: 058/620-461

raspisuje

JAVNI KONKURS

Za prijem jednog vaspitača na neodređeno vrijeme

u Javnu ustanovu “Neven”

Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS radi obavljanja poslova vaspitača na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac u JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad.

I

Opšti uslovi:

1.       Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2.       Da je stariji od 18. godina

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.       Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5.       Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

II

Posebni uslovi:

1.       Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača

2.       Položen stručni ispit

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni konkurs, koji treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2.       Izvod iz matične knjige rođenih

3.       Uvjerenje da nije osuđivan/a (ne starije od tri mjeseca)

4.       Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5.       Ovjerenu fotokopiju diplome

6.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Dokumenta  koja budu priložena na javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS - Filijala Istočno Sarajevo - Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU “Neven”.

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven”, sa naznakom  “Komisija za provođenje postupka za prijem radnika u JU 'Neven' Višegrad”.

**********

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

VIŠEGRAD

raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1.       Profesor razredne nastave - 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na neodređeno vrijeme;

2.       Profesor razredne nastave - 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine;

3.       Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme od dana prijema do 30.6.2019. godine;

4.       Profesor ruskog jezika - 1 izvršilac - bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme - 12 mjeseci od dana prijema;

5.       Profesor engleskog jezika - 1 izvršilac - bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme - 12 mjeseci od dana prijema;

6.       Profesor geografije  - 1 izvršilac - bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme - 12 mjeseci od dana prijema;

7.       Profesor fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac - bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme - 12 mjeseci od dana prijema.

 Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta 1, 2, 3;

      v) ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad s učenicima.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik RS”, broj 51/11, 19/12 i 77/12).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata po već utvrđenim kriterijumima.

             Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

             Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica