JU ZZZ RS - Filijala Istočno Novo Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine

10.11.2017 00:04 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

Opština Istočno Novo Sarajevo

ISTOČNO SARAJEVO

Đenerala Draže Mihajlovića 40,  Tel: 057/340-194

Faks: 057/340-194 

E-maill: os196@teol.net

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik gitare – 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 31.12.2017. godine sa radnim iskustvom u struci;

2. Nastavnik gitare – 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 31.12.2017. godine sa radnim iskustvom u struci;

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/14) osim odredbi koje su u suprotnosti sa Zakonom.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2) da je punoljetan,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5) Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:

1) prijavu za prijem u radni odnos, svojeručno potpisanu od strane kandidata,

2) uvjerenje o državljanstvu,

3) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 21.11.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje i dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs".

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Ul. Đenerala D. Mihajlovića br.40

71 123 Istočno Novo Sarajevo

Tel/faks: 057/340-194

e-mail: os196@teol.net

*****************

CLUB APARTHOTEK VUČKO DOO

Poslovna jedinica "Hotel"

Olimpijska br. 1 71420 Jahorina, Pale, BiH

Tel:+387 57 206-335; +387 57 206-300

e-mail;info@aparthotelvucko.com

www.aparthotelvucko.com

raspisuje

OGLAS

 

Potrebni sljedeći radnici za rad u Hotelu:

1.  Pekar  -  1 izvršilac;

2.  Kuvar  -  3  izvršioca

Poželjno radno iskustvo od 1 (jedne) godine.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 060/360-3271 ili na mail adresu: j.golijan@aparthotelvucko.com

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***********

JU OŠ "SRBIJA"

Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22  71420 Pale

Direktor: 057/222-200, sekretar 057/225-170

Faks: 057/225-161,

e-mail:ossrbija.pale@gmail.com

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, 10 časova radne norme, na određeno vrijeme do završetka školske 2017/18. godine.

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (navesti broj telefona) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.11.2017. godine u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Srbija" u Palama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***********

JU OŠ "MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI"

HAN PIJESAK

Aleksandra Karađorđevića 10, tel/faks: 057/555-210, 

e–mail: os184@skolers.net

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesora razredne nastave za rad u produženom boravku - 2 izvršioca  na puno radno vrijeme sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu – ("Službeni glasnik RS", broj:1/2016), uslove propisane članom 104. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/2017), članom 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj:77/09, 86/10 i 25/14), članom 7, 8. i 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj:102/14, 45/2016).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs) sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za opšte uslove koje treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

- da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže izabrani kandidat).

Pored opštih uslova kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova konkursa:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,                                                                           

 - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

Ukoliko kandidat prilaže kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene.

Dokumentacija prispjela na konkurs se vraća.

 Intervjui sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u ponedjeljak, 20.11.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom list "Glas Srpske".

Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu JU Osnovna škola "Milan Ilić Čiča Šumadijski", Aleksandra Karađorđevića broj 10,  Han Pijesak 71360.

****************

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ"

VOJKOVIĆI

Druge sarajevske brigade 57, Tel /faks: 057/350-649

E-mail: os186@teol.net

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 16 časova - 1 izvršilac,  pripravnik na određeno vrijeme,  do 31.12.2018. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:

         a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

         b) da je punoljetan,

         v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po  prijemu u radni odnos)

         g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos)

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

đ) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

G) Potrebna dokumentacija

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 

 b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u  oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

- Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koja se poslije ne vraćaju.

Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/14 i 45/16) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/17).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole, obaviće se intervju 27.11.2017. godine sa početkom u 10 sati.

Kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na  intervju.  Ako se ne pojave na zakazanom intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidat počinju sa radom završetkom konkursne procedure.

Potrebna dokumenta sa naznakom "prijava na konkurs, ne otvarati"- slati isključivo putem pošte  na adresu škole:

JU OŠ "Aleksa Šantić" Vojkovići

Druge sarajevske brigade br 57

71 214 Vojkovići

***************

                                                                                                         

                                                                                                                     

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika

 

I

          Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Stručni saradnik za informatičku podršku OJ, na OJ Filozofski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1;

2. Čuvar-kućni majstor-ložač, na OJ Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1;

3. Stručni saradnik za studentska pitanja I i II ciklus studija, na OJ Pedagoški fakultet Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

Broj izvršilaca: 1;

4. Spremačica, na OJ  Pedagoški fakultet Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

Broj izvršilaca: 1;

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto stručni saradnik za informatičku podršku OJ:

- VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, tehničkog smjera);

- jedna godina radnog iskustva,

- poznavanje operativnih sistema,

Posebni uslovi za radno mjesto čuvar-kućni majstor-ložač:

- III stepen stručne spreme, KV;

- jedna godina radnog iskustva

Posebni uslovi za radno mjesto stručni saradnik za studentska pitanja  I i II ciklus studija:

- VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, društvenog smjera);

- jedna godina radnog iskustva

- poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto spremačica:

- osnovna škola, NK;

- jedna godina radnog iskustva

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (za sve pozicije),

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci (za sve pozicije),

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu (za sve pozicije),

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere (za sve pozicije),

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (za sve pozicije),

6. ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi (za sve pozicije),

7. dokaz o radnom iskustvu (za sve pozicije),

8. dokaz  o poznavanju rada na računaru za poziciju broj 3;

9. dokaz o poznavanju operativnih sistema za poziciju broj 1;

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

***********

JU OŠ "SVETI SAVA"

ROGATICA

objavljuje

ISPRAVKU KONKURSA

objavljenog 1.11.2017. godine u dnevnom listu "Glas Srpske"

Ispravka konkursa:

Umjesto:

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 14.11.2017. godine, u 12 časova.

Treba da stoji:

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak, 14.11.2017. godine u 12 časova.

**********

JU OŠ "MOKRO"

MOKRO

Tel.direktor- 057/235-030; sekretar-057/235-031

E-mail: os185@skolers.org

  raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom, od najmanje godinu dana, ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs.

Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/17).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Uvjerenje o neosuđivanosti dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Položen stručni ispit,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.10.2017. godine u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Mokro" u Mokrom.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole Mokro b.b, 71 428 Mokro preporučenom pošiljkom.

                               © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica