JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 12. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 12. 2017. godine 29.12.2017 00:06 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

****************

"NOVA DI VRBAS" DOO BANjALUKA

BRAĆE PIŠTELjIĆA 4

 raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, sljedećeg zanimanja :

1. Šumarski inženjer – prerada drveta      2  izvršioca

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, poželjno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Kompetencije i vještine:

- VSS;

- Relevantno iskustvo u preradi drveta i/ili proizvodnji namještaja;

- Aktivno poznavanje rada na računaru.

Lične osobine:

- komunikacijske i organizacijske vještine;

- sposobnost efektivnog upravljanja vremenom i organizacijom ljudi;

- sposobnost organizovanja i rada u timu.

2. Mašinski inženjer                   2 izvršioca

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, poželjno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Kompetencije i vještine:

- VSS;

- Relevantno iskustvo u struci (iskustvo u preradi drveta i/ili proizvodnji namještaja je prednost);

- Aktivno poznavanje rada na računaru.

Lične osobine:

- komunikacijske i organizacijske vještine;

- sposobnost efektivnog upravljanja vremenom i organizacijom ljudi;

- sposobnost organizovanja i rada u timu.

3. Komercijalista                          2 izvršioca

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, poželjno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Kompetencije i vještine:

- VSS/VŠS/SSS (prednost VSS);

- Neophodno radno iskustvo u poslovima prodaje i nabavke;

- Aktivno poznavanje stranih jezika (prednost njemački i engleski jezik);

- Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač),

- Poznavanje rada na računaru (MS Office).

Lične osobine:

- izražena komunikativnost, prodajne i pregovaračke vještine,;

- sposobnost organizovanja i rada u timu kao i sposobnost samostalnosti u izvršavanju poslova;

- poznavanje domaćeg i regionalnog tržišta;

- spremnost za obavljanje ostalih poslova po potrebi firme.

Oglas ostaje otvoren do popune, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kratkom biografijom dostavljaju se na adresu: "Nova DI Vrbas" d.o.o. Banjaluka, Braće Pišteljića 4, lično ili putem pošte.

*************

"VITAMINKA" AD BANjALUKA

BRAĆE PIŠTELjIĆA 22

Objavljuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika

na neodređeno vrijeme uz probni rad

1.      Kompresorista ......................................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova za prijem u radni odnos predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- SSS/KV smjer mašinski, elektro ili metalski

- položen stručni ispit za rukovaoca kompresorskih postrojenja (poželjno)

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti na adresu "Vitaminka" a.d. Banjaluka, Braće Pišteljića br.22 (sa naznakom: Prijava na oglas).

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***************

JU OŠ "KOZARSKA DJECA"

Srpski bedem 95/17

78400 GRADIŠKA

 raspisuje  

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2018. (pola radnog vremena)

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. Da je državljanin RS i BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da je radno sposoban

4. Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi

Voditelj produženog boravka-pola radnog vremena - Završen prvi ciklus studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine i stručno zvanje profesor razredne nastave, odnosno visoka stručna sprema i i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme u vaspitno-obrazovnom procesu.

Smatraće se da ispunjavaju ovaj uslov i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci i nemaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, kao i kandidati koji su po ranije važećim propisima ispunjavali uslove u pogledu stepene i vrste stručne spreme.

      Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (koje neće biti vraćane) sljedećih dokumenata:

 1. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

 2. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte;

 3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

 4. Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola za kandidata koji bude izabran putem javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Diploma o završenom odgovarajućem ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž sa naznakom stepena stručne spreme, vrste posla i dužine ostvarenog staža po vrstama posla

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen u petak,    12.1.2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave u zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

 **************

"NOVA DI VRBAS" DOO BANjALUKA

Braće Pišteljića 4

raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, sljedećeg zanimanja:

1. Vozač kamiona za prevoz trupaca - šticara 3 izvršioca                                              

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, poželjno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Kompetencije i vještine:

- VK/KV vozač motornih vozila;

- Vozačka dozvola C/C1E/CE kategorije;

- Relevantno radno iskustvo;

Opis posla:

- Prevoz trupaca iz šumskih gazdinstava do firme;

- Rad na dizalici za utovar, istovar i slaganje trupaca;

- Održavanje vozila i tehničke ispravnosti vozila.

Oglas ostaje otvoren do popune, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kratkom biografijom dostavljaju se na adresu: "Nova DI Vrbas" d.o.o. Banjaluka, Braće Pišteljića 4, lično ili putem pošte.                                                                                                              

**************

JELŠINGRAD LIVAR

LIVNICA ČELIKA AD

BANjALUKA

Braće Podgornika br.8

    

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- SSS, IV stepen (bilo kojeg zanimanja) ....... 3 izvršioca za rad u Sektoru kvaliteta

Uslovi:

IV stepen stručne spreme

Sa ili bez radnog iskustva

Poznavanje rada na računaru

Radnici (M) – zbog složenosti rada u proizvodnji

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja te na internet stranici Društva njnjnj.livnicajelsingrad.com

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banjaluka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail mirjana.lazicŽjel.livar.si

**********

JU MUZIČKA ŠKOLA "VLADO MILOŠEVIĆ"

78000 BANjALUKA,

Jovana Dučića 23

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

Nastavni predmet:

1. Profesor oboe (polovina nastavne norme) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja nastavne 2017/2018 godine,

2. Profesor solfeđa (puna norma) – 1 izvršilac na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne 2017/2018 godine,

3. Profesor njemačkog jezika (8 nastavnih časova) – 1 izvršilac na neodređeno,

4. Diplomirani pedagog – na neodređeno vrijeme - pripravnik.

Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati moraju imati završen odgovarajući instrumentalni odsjek muzičke akademije, a pod rednim brojem 3. završen filološki fakultet - profesor njemačkog jezika i književnosti - 240 ECTS. Kandidat pod rednim brojem 4. mora imati završen filozofski fakultet – diplomirani pedagog.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, izuzev kandidata pod rednim brojem 4.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ili drugog navedenog fakulteta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-        uvjerenje o državljanstvu RS,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefona i drugo) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Muzička škola "Vlado Milošević" Banjaluka, ulica Jovana Dučića broj 23.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 16.1.2018. godine, u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

****************

JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA,    

Vidovdanska bb

raspisuje:

KONKURS

 

za prijem radnika

1. Profesor prehrambene grupe predmeta, 22 časa nastave - jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na neodređeno vrijeme

                                                                               

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, biološko-prehrambeni smjer (završen prvi ciklus studija studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova).

- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

-        vrsti posla

-        stepenu stručne spreme

-        dužini ostvarenog radnog staža

 (za radno mjesto pod brojem 1.)

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju i testiranje utvrđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi će se obaviti u četvrtak, 11.1.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

**********

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNjAVOR

JU OŠ "SVETI SAVA"

GORNjI SMRTIĆI

  raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnik razredne nastave 1 izvršilac, u područnom odjeljenju Palačkovci, do povratka nastavnice sa neplaćenog odsustva, najduže do 1.11.2018. god.

Za navedeno radno mjesto u radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) zainteresovani kandidati dostavljaju dokumentaciju:

• iz člana 7. i to:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

5) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

• iz člana 8. stav 2 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

                           

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju 12.1.2018. g. u 12 časova u OŠ "Sveti Sava" Gornji Smrtići.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

         Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu: OŠ "Sveti Sava"

Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica