JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine 07.09.2018 15:29 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NIKOLA TESLA” PRNjAVOR

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka – 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

2. Profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka – 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do završetka nastavne 2018/2019. godine.

3. Profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka – 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do završetka nastavne 2018/2019. godine, na 50% radnog vremena.

          Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

9. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojno invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se testiranje i intervju u ponedjeljak, 17.9.2018. godine, sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ “Nikola Tesla” Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od 7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

**********

KAFE SLASTIČARNA “CORSO

TC MERKATOR, BANjALUKA

Kontakt telefon: 065-541-559

Raspisuje

OGLAS

za radno mjesto

- Konobar ................................................................. 1 izvršilac

       Radno iskustvo je poželjno

       Disciplina i odgovornost

Oglas otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

Biografije poslati putem mejla: corso@teol.net ili grba@gmail.com

********

TELDING” DOO BANjALUKA

SLOBODANA JOVANOVIĆA 40

Telefon: 051-318-571

                      

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

- Varilac _______________________________________________ 2 izvršioca

Mjesto rada: Banjaluka

Oglas je otvoren do 13.9.2018.

Kandidati zainteresovani za rad mogu se javiti na gore navedene kontakte.

*******

“H&G” DOO

PROJEKTOVANjE I IZVOĐENjE ELEKTRO I GRAĐEVINSKIH RADOVA 

ALEKSE DUNDIĆA 8, BANjALUKA

Telefon: 065/514-911

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

1. Elektroinstalater.......................................5 izvršilaca

- Obavezno radno iskustvo u struci 3 godine

2. Pomoćni radnik na građevini..........5 izvršilaca

- Obavezno radno iskustvo na građevini 3 godine

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

********

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

TRN - LAKTAŠI

raspisuje

KONKURS

za radna mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, lice sa iskustvom - položen stručni ispit - rad na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

2. Profesor/nastavnik razredne nastave – pripravnik, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – tačka 1,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10.     Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom – tačka 1,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

 Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016. godine.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 18. septembra 2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave  na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata, iste se neće vraćati kandidatima. Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 20. septembra 2018. godine.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***********

JU CSŠ “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR

PRNjAVOR

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) direktor o b j a v lj u j e:

ISPRAVKU KONKURSA

za popunu upražnjenog radnog mjesta

U konkursu za popunu upražnjenog radnog mjesta koji je objavljen 29.8.2018. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” u stavu 4. iza alineje 9. dodaje se alineja 10. koja glasi: “Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.”

Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.

***********

JU DJEČIJI VRTIĆ “MILjA ĐUKANOVIĆ”

MRKONjIĆ GRAD

UL. VASE PELAGIĆA 17

raspisuje

KONKURS

za popunjavanje radnih mjesta i to

1. Diplomirani vaspitač, VSS,  položen stručni ispit - rad na određeno vrijeme, do 31.12.2018. godine, radna 2018/19. godina ....................... 2 izvršioca.

2. Diplomirani vaspitač, VSS, lice na stručnom osposobljavanju – volonterski rad, za radnu 2018/2019. godinu .............................................. 1 izvršilac.   

  Opšti uslovi  za tačku 1. i 2.

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

   Posebni uslovi za tačku  1.

     1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

     2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

     3. Najmanje dvije (2) godine  radnog iskustva u struci.

    Posebni uslovi za tačku  2.

    1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

    2.  Da prvi put zasniva radni odnos,

    3.   Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

       Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

     Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 1. dostavljaju:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, i ovjerena kopija radne knjižice ne starija od 15 dana ( naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu),

8. Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 2. dostavljaju

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine nakon stečene visoke stručne spreme – ovjerena kopija radne knjižice, ne starija od 15 dana ( naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu),

7. Ljekarsko uvjerenje (prilažu oni kandidati koji budu izabrani nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović” Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

************

JU SŠC “LAZAR ĐUKIĆ” RIBNIK

RADE JOVANIĆA BR. 39, 79 288 RIBNIK

KONKURS

1. Profesor psihologije, 2 časa do kraja šk. 2018/2019. godine

2. Diplomirani inženjer elektrotehnike, 9 časova  do kraja šk.2018/2019. godine

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

“JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik, Rade Jovanića 39 sa naznakom javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 17.9.2018. godine (ponedjeljak), u 10 časova - , u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***********

PREDUZEĆE “CARMEN LINE”

UL. NIKOLE PAŠIĆA BR.116,

TRN (LAKTAŠI)

OGLAS

“Preduzeće “CARMEN LINE” iz Trna (Laktaša), Ul. Nikole Pašića br.116

prima u radni odnos:

1)  Dizajner odjeće - pripravnik        2  izvršioca

Uslovi: Završen tehnološki fakultet - VSS

Pripravnici se primaju na period od godinu dana. Mjesto rada je

proizvodni pogon u Trnu.

2.  Šef računovodstva 1 izvršilac

Uslovi: Radno iskustvo u struci najmanje 5 godina.

Poželjna licenca računovođe ili računovodstvenog

tehničara.

Radnik se prima na neodređeno vrijeme.

Biografije sa dokazom o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti na adresu

“CARMEN LINE” d.o.o. Ul. Nikole Pašića br.116, 78252 TRN

lično ili putem pošte.

Sve dodatne informacije na telefon 051/509-432 ili 051/585-585.

Oglas je otvoren do 15.9.2018. godine.

*************

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

BANjALUKA

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

1. Poništavaju se  tačke 1. i 2. iz javnog konkursa objavljenog 29.8.2018. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, a odnosi se na:

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma, rad u produženom boravku, na određeno vrijeme  do  30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  - 5 izvršilaca;

2.       Nastavnik/profesor razredne nastave, pola  norme, rad u produženom boravku,  na određeno vrijeme  do  30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  - 1 izvršilac;

2. Ostali dio teksta konkursa ostaje nepromijenjen.

*************

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

BANjALUKA     

Na osnovu člana 103. i 104. i 113. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18); Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10 i 25/14) i  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 74/18),  direktor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić” Banjaluka, raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Voditelj produženog boravka, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  - 5 izvršilaca;

2. Voditelj produženog boravka, pola  norme, na određeno vrijeme do  30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  - 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18)).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18). 

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

-  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, u utorak, 18.9.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Banjaluka, Save Kovačevića bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***********

“OSIGURANjE AURA” AD BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS za

pripravnike sa VSS

Broj pozicija: 8

Mjesto rada: Banjaluka

Opis radnog mjesta:

1. Pripravnik diplomirani pravnik (2 izvršioca);

2. Pripravnik diplomirani ekonomista (4 izvršioca);

3. Pripravnik diplomirani inženjer mašinstva (1 izvršilac);

4. Pripravnik diplomirani profesor matematike i informatike (1 izvršilac).

Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

- Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office)

- VSS odgovarajućeg smjera za navedena radna mjesta

Osobine koje kandidat treba da posjeduje:

- Motivisanost i inicijativnost

- Komunikacijske i interpersonalne vještine

- Radnu etiku i samodisciplinu

- Pouzdanost i dosljednost

- Fleksibilnost i prilagodljivost

- Proaktivnost

- Volju za učenjem i napredovanjem

Uz prijavu kandidati su dužni da podnesu:

- Motivaciono pismo,

- Biografiju,

Prijave slati na e-mail adresu info@auraosiguranje.com, sa naznakom “Za konkurs za pripravnika: “zanimanje”.

Oglas ostaje otvoren do 10.9.2018. godine.

Poslodavac zadržava pravo da ne izvrši prijem kandidata po ovom konkursu.

**************************

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

MASLOVARE

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor matematike - 4 časa, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine;

Za navedeno radno mjesto potrebno je iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. st. 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st. 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave Komisija pisanim putem obavještava o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78 223 Maslovare.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

*******

HUMANITARNA ORGANIZACIJA “PARTNER”

SRĐE ZLOPOGLEĐE 55, BANjALUKA

Humanitarna organizacija “Partner” iz Banjaluke, raspisuje:

KONKURS

Za posao personalnog asistenta/puno radno vrijeme – 2 izvršioca

Uslovi:

•        Pol: ženski

•        Godine starosti: od 30 do 60 godina

•        Osnovna ili srednja stručna sprema

•        Da je kandidat na evidenciji nezaposlenih

•        Traže se izvršioci za grad Banjaluka

Opis poslova:

Personalni asistenti za osobe sa invaliditetom pomažu osobama sa motornim i senzornim oštećenjima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao što su: održavanje lične higijene, pripremanje hrane, održavanje stambenog prostora, odlazak u kupovinu, spremanje i odlazak na posao/fakultet, društvene aktivnosti i sl.

Od Vas očekujemo:

Odgovoran odnos prema poslu, spremnost za učenje novih vještina, otvoren stav (bez predrasuda) prema osobama sa invaliditetom, spremnost za zajednički rad sa korisnikom personalne asistencije.

Kandidati i kandidatkinje sa vozačkom dozvolom i iskustvom u radu sa osobama sa invaliditetom (volontiranje u organizacijama osoba sa invaliditetom, saradnja i sl.) će imati prednost.

Nudimo Vam:

Dobru radnu atmosferu, dinamičan i raznovrstan posao, redovna primanja (plus prevoz), dobre radne uslove (slobodne vikende, plaćen godišnji odmor, osmočasovno radno vrijeme).

Svi novi radnici će proći dodatnu obuku za rad na poslovima personalnog asistenta.

Konkurs za prijem radnika je otvoren do 30.9.2018. godine.

Svoje prijave možete poslati mailom na adresu partnerŽteol.net ili poštom na adresu:

Humanitarna organizacija “Partner”

ul. Srđe Zlopogleđe br. 55

78 000 Banjaluka

***********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

VOJVODE MIŠIĆA 36, ČELINAC

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor matematike, na neodređeno vrijeme - 10 nastavnih časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom                                                               - 1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane odredbom člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti (da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 17.9.2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

************

PREDŠKOLSKA USTANOVA - KLUB ZA DJECU “ANĐELAK”

MILANA TEPIĆA 1, GRADIŠKA

KONKURS

Predškolska ustanova - Klub za djecu “Anđelak” raspisuje konkurs za realizaciju pripravničkog staža od godinu dana. Prednost imaju vaspitači sa likovnim i muzičkim sposobnostima, a neizbježan uslov je ljubav prema djeci i prema profesiji vaspitača. Zahtjev i CV možete donijeti u prostorije vrtića od 1.9.2018. do 30.9.2018. godine. ili na e-mail:  cubrilovicljubica76@gmail.com, adresa Milana Tepića 1. Gradiška, broj tel: 066/879-948

********

JU OŠ “BRANISLAV NUŠIĆ” BANjALUKA

MANjAČKIH USTANIKA 32, 78000 BANjALUKA

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/profesor razredne nastave, voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/2019, sa radnim iskustvom

2. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac - 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članovima 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH;

2. Da je punoljetan;

3. Da je radno sposoban;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti:

1. Kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije;

2. Uvjerenje o državljanstvu državljana BiH - RS;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

5. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija koju treba priložiti, a na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi je:

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;                                                                                   

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu            

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;     

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;                                                                                                 

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                                                                   

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;                                            

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju 

Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak, 18.9.2018. godine, u prostorijama škole sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Branislav Nušić” Banjaluka; Manjačkih ustanika 32, 78000 Banjaluka, sa naznakom “za konkurs”.

**********

“NOVA DIPO” DOO

G. PODGRADCI 78 405, GRADIŠKA

Na osnovu člana 17. Odluke o osnivanju “Nova DIPO” d.o.o. , Gornji Podgradci, direktor Društva raspisuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme sa mogućnošću

produženja na neodređeno vrijeme

 

1.       Potrebni radnici u tvornici za proizvodnju namještaja širokog spektra zvanja

(stolari, tapetari, bravari, mašinski i drvni tehničari, mehatroničari

i dr)  ............................   10 izvršilaca.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove, a poželjno je i znanje operatera na CNC mašinama.

Radnicima obezbijeđen topli obrok i plaćeni troškovi prevoza na posao.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Svoje prijave možete slati na E - mail: novadipo@teol.net ili na adresu “Nova DIPO” d.o.o. G.  Podgradci 78 405, Gradiška.

Kontakt telefon: 051 896 318

***********

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BANjALUKA

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 116,

78000 BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave - jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice lice bez iskustva - pripravnik.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članovima 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Branko Radičević” Banjaluka; Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

**********

“UOMO” SP 

POLjSKI PARTIZANSKI BATALjON 70,

BANjALUKA

Telefon: 065/778-063

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

- Muški frizer.............................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠ “MILAN RAKIĆ”

KARANOVAC BB - BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme - 12 mjeseci, u skladu sa Programom podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini – djece poginulih boraca VRS

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članovima 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenoj školi 

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje da se nalaze na toj evidenciji. 

4.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, 

           

Komisija će kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave pisanim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidat  koji budu primljen  obavezan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Škola će uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribaviti službenim putem. 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Milan Rakić” Karanovac bb - Banjaluka; 78000 Banjaluka sa naznakom “za konkurs”.

**********

JU GIMNAZIJA

ZMAJ JOVINA 13, 78000 BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva (do 28.2.2018) – puna nastavna norma

2.       Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u programu Međunarodne mature (nastava na engleskom jeziku uz analizu književnih djela) - 18 nastavnih časova 

3.       Profesor fizike, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u nacionalnom i programu Međunarodne mature (nastava na engleskom jeziku) - 14  nastavnih časova

4.       Profesor računarstva i informatike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – puna norma časova

5.       Radni odnos iz tačke 1, 2, 3 i 4. će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

   Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. a) Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog  programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje           visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak  diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

5.  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će           dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,

6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili  uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine

8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

          - vrsta posla,

          - stepen stručne spreme,       

          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

   - nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku           zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu      statusa),

11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu        statusa),

12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno- otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. i 3. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 17.9.2018. godine, u 12.40 časova, a sa kandidatima iz tačke 2. i 4. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 18.9.2018. godine, u 12.40 časova u prostorijama  JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka

************

JU MAŠINSKA ŠKOLA

SIME ŠOLAJE 91, MRKONjIĆ GRAD

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Čistačica, 1 izvršilac, za 4 sata (1/2 radnog vremena) na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine

Kandidat treba da ispunjava opšte uslova za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16)      

   

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2.       Ovjerenu fotokopiju svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi;

3.       Izvod iz matične knjige rođenih;

4.       Uvjerenje o državljanstvu;

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica;

Ljekarsko uvjerenje dostavlja izabrani kandidat prilikom stupanja u radni odnos.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti poštom na adresu:

JU Mašinska škola Mrkonjić Grad

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

      ******************

JU MAŠINSKA ŠKOLA

SIME ŠOLAJE 91, MRKONjIĆ GRAD

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1.       Diplomirani inženjer saobraćaja - smjer drumskog saobraćaja, za 14 časova (4 časa praktične nastave i 12 časova teorijske nastave), na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine,  bez iskustva - pripravnik,

...............................................................................................1 izvršilac

2.       Diplomirani pravnik, za 4 časa,  na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine bez iskustva - pripravnik.....................................1 izvršilac

3.       Profesor biologije za 2 časa, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, bez iskustva – pripravnik...........1 izvršilac

     Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

       Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

     

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.       Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.       Izvod iz matične knjige rođenih;

5.       Uvjerenje o državljanstvu;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad  sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i      blagovremene prijave će se obaviti dana 17.9.2018. godine u 13 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Mašinska škola Mrkonjić Grad

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

*************

OSNOVNI SUD U PRNjAVORU

BEOGRADSKA, BR. 6, 78430 PRNjAVOR

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Rukovodioca Odjeljenja za opšte poslove  - 1 izvršilac

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,

- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

- diplomirani pravnik – VII stepen stručne spreme,

- položen stručni ispit,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima,

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze (fotokopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa (diplomu o stečenom zvanju - dipl. pravnik, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ličnu kartu ili pasoš, uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu), kao i izjavu kojom kandidat dokazuje ispunjenost uslova navedenih u javnom konkursu.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na adresu:

Osnovni sud  u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

*************

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR

RADE VRANjEŠEVIĆ BR.1, 78430 PRNjAVOR

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. ovjerenu fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana, 17.9.2018. godine, u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1, 78430 Prnjavor sa naznakom “Prijava na konkurs”.

************

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

BRANKA PERDUVA 10A, 78 000 BANjALUKA

donosim

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Mašinski tehničar za obuku na mašini           1 izvršilac

2. Mašinski tehničar                               1 izvršilac

3. Zavarivač                                         1 izvršilac

4. Metaloglodač (borverkista)                        1 izvršilac

5. Mašinski inženjer                                1 izvršilac

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. SSS sa ili bez iskustva.

2. SSS sa ili bez iskustva

3. KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

4. KV ili VKV sa i bez iskustva

5. VSS sa i bez  iskustva, Poznavanje programa Solidworks i AutoCAD, položen vozački ispit “B” kategorije i poznavanje engleskog jezika,

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:

“Novi Jelšingrad” d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

**************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BARAĆI

MRKONjIĆ GRAD

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave –  radnik sa iskustvom u PO Podbrdo, do povratka radnika sa bolovanja

2.       Profesor razredne nastave – radnik sa iskustvom u PO Orahovljani, do povratka radnika sa bolovanja

         

  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene članovima 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i  uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

   Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja  na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3), 4) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti.

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos radnika sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Komisija za prijem će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju.

      Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave slati na adresu škole JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Baraći, Mrkonjić Grad, 70267, Baraći.

      Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

*************

                             

“SAVEZ UDRUŽENjA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM LICIMA REPUBLIKE SRPSKE”

UL. FRANA SUPILA 31F

Telefon: 051/344-980

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

- Administrativni radnik..............................................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- SSS

- poznavanje rada na računaru

- poželjno da kandidat posjeduje vozačku dozvolu

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 7 dana od dana objavljivanja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica