JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.07. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.07. 2018. godine 06.07.2018 10:44 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

JU GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

PONIŠTAVA SE KONKURS

objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” dana 13. juna 2018. godine:

1. Sekretar škole, 1 izvršilac, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme.

*************

SO KOMERC PLUS DOO

NENADA KOSTIĆA BB

78000 BANjALUKA

So Komerc Plus d.o.o. Banjaluka, zbog proširenja posla,

OGLAŠAVA

poziciju za:

Vozač teretnih motornih vozila - 2 izvršioca

Uslovi:

- KV vozač teretnih motornih vozila “B”, “C” i “E” kategorije

- Licenca za vozača

- Radno iskustvo najmanje godinu dana

Rok prijave do: 10.7.2018.

Prijave, sa naznakom “za konkurs-vozač”, dostaviti putem e-maila na

so-komerc@blic.net ili na adresu: SO KOMERC PLUS d.o.o, Nenada Kostića bb, 78000 Banjaluka

***********

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

 Gradonačelnik grada Banjaluka, raspisuje

JAVNI KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi grada Banjaluka

 

I

    U Gradskoj upravi grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenju za prostorno uređenje:

1.       Samostalni stručni saradnik za složenije postupke izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola.............................1 izvršilac

u Odjeljenju za komunalne poslove:

2.       Samostalni stručni saradnik za poslove

obračuna naknada i ugovore.............................................................1 izvršilac

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

3.       Stručni saradnik za održavanje objekata niskogradnje...........1 izvršilac

u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje:

4.       Samostalni stručni saradnik za imovinu grada.......................1 izvršilac

u Odjeljenje za inspekcijske poslove:

5.       Veterinarski inspektor.................................................................1 izvršilac.

II – Opis poslova 

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za složenije postupke izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola

Obavlja sljedeće poslove:     

- vodi složenije postupke izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola;

- vrši uviđaj na terenu i o tome sačinjava zapisnik;

- kontroliše sadržaj i ovjerava urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata urađene od strane ovlašćenog pravnog lica;

- izrađuje urbanističko-tehničke uslove kada je izrada istih u nadležnosti Odjeljenja;

- izrađuje izvještaj o obavljenoj kontroli tehničke dokumentacije;

- odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;

- rad sa strankama;

- sprovodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara i mjere u vezi sa korišćenjem i čuvanjem imovine u Odjeljenju;

- obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za poslove obračuna naknada i ugovore

Obavlja sljedeće poslove:

- prati propise iz oblasti uređenja prostora i građenja i obligacionih odnosa;

- učestvuje u vođenju upravnog postupka, pripremi i izradi nacrta rješenja o obračunu naknada za uređenje građevinskog zemljišta i jednokratne rente;

- vodi evidenciju o svim aktivnim predmetima kojima je zadužen;

- priprema nacrte ugovora između grada i investitora za opremanje građevinske parcele nedostajućom infrastrukturom;

- vodi evidencije o svim ugovorima za opremanje građevinske parcele nedostajućom infrastrukturom;

- prati realizaciju i preduzima postupke za realizaciju ugovora;

- odgovoran je disciplinski, materijalno i krivično za blagovremeno postupanje po predmetima za obračun naknada;

- odgovoran je za organizaciju, uspostavu i ažurno vođenje evidencija svih ugovornih obaveza grada i investitora u vezi sa izgradnjom javne komunalne infrastrukture kao i drugih objekata u svojini grada, prati njihovu realizaciju, izrađuje i dostavlja izvještaje načelniku Odjeljenja i gradonačelniku;

- izrađuje izvještaje o realizovanim obavezama investitora na izgradnji neophodne infrastrukture koju su bili dužni po zaključenim ugovorima izgraditi i predati gradu i o tome kvartalno obavještava gradonačelnika;

- vrši blagovremeno praćenje i povlačenje garancija datih od strane investitora, kada se za to steknu uslovi;

- odgovoran je za saradnju sa Odjeljenjem za finansije i izvještavanje o izvršavanju ugovornih obaveza od strane investitora radi blagovremenog pokretanja odgovarajućih postupaka;

- koordinira u obavljanju poslova i preduzima potrebne aktivnosti iz oblasti uređenja prostora i građenja i obligacionih odnosa za potrebe Odjeljenja sa drugim organima i organizacijama i sarađuje sa Pravobranilaštvom RS;

- odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za održavanje objekata niskogradnje

Obavlja sljedeće poslove:

- prati realizaciju i poduzima potrebne radnje za realizaciju ugovora održavanja u oblasti niskogradnje (putevi, mostovi i sl.) i vrši nadzor;

- obavlja poslove na održavanju prohodnosti puteva u zimskom periodu;

- učestvuje u izradi programa i projekata u dijelu niskogradnje na svim nivoima (dugoročno i na godišnjem nivou);

- po potrebi obavlja poslove pripreme investicije i nadzora na izvođenju investicionih radova iz oblasti niskogradnje;

- izrađuje prati i izvještava o dinamici realizacije održavanja u oblasti niskogradnje;

- učestvuje u praćenju regulative i utiče na njena poboljšanja;

- priprema tendersku dokumentaciju za javne nabavke;

- prima operativne zadatke od samostalnog stručnog saradnika-koordinatora tima za održavanje i izvještava ga o realizaciji;

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za imovinu grada

Obavlja sljedeće poslove:

- vodi upravni postupak i izrađuje rješenja iz stambene oblasti;

- vodi postupak u vezi sa dodjelom poslovnih prostora, garaža i ostale nepokretne imovine na korišćenje;

- priprema informacije i izrađuje analize u oblasti raspolaganja poslovnim prostorom i garažama i ostalom nepokretnom imovinom grada;

- vodi evidenciju poslovnih prostora i garaža u vlasništvu grada;

- priprema i izrađuje nacrte opštih akata iz navedenih oblasti;

- sprovodi administrativno izvršenje rješenja donesenih u upravnom postupku iz stambene oblasti;

- organizuje i vrši poslove pripreme u vezi sa rješavanjem stambenih potreba radnika Gradske uprave;

- snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda, utvrđivanje realnih stambenih potreba, izrada prijedloga programa, prikupljanje podataka i realizacija uknjižbe u vlasništvu grada Banjaluka;

- pribavljanje dokumentacije za uknjižbu stanova, poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu i obavljanje drugih poslova u postupku uknjižbe;

- administrativno-stručni poslovi u postupku privatizacije stanova, poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu grada Banjaluka;

- pribavljanje dokumentacije za utuživanje zakupaca i korisnika poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža – koji nisu izmirili preuzete obaveze i obavljanje drugih stručnih poslova, vezano za pokrenute postupke pred nadležnim sudovima;

- poslovi javnih nabavki;

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika gradonačelnika, Odjeljenja i šefa Odsjeka i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja veterinarski inspektor

Obavlja sljedeće poslove:

- prati zdravstveno stanje životinja i zaštitu životinja od zaraznih bolesti, kao i zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti;

- vrši nadzor nad zdravstvenom i higijenskom ispravnošću hrane životinjskog porijekla u primarnoj proizvodnji i prometu, u skladu sa Zakonom o hrani;

- vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda, stočne hrane i vode za napajanje životinja;

- vrši kontrolu higijene proizvodnje, i trgovinu mlijeka i mesa, kao i proizvoda od mlijeka i mesa;

- naređuje otklanjanje nepravilnosti, i zabranu trgovine životinjama koje nisu propisno označene;

- vrši veterinarsku kontrolu u proizvodnji i prometu namirnica životinjskog porijekla, njihovo obilježavanje i nadzor - u pogledu higijenske ispravnosti;

- sprovodi zaštitu životinja od mučenja;

- zabranjuje promet i upotrebu koža životinja - ako su pregledane bez veterinarsko-sanitarnog pregleda, ili ako potiču od poginulih životinja;

- naređuje otklanjanje nedostataka u proizvodnji i prometu namirnica, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla;

- zabranjuje promet i upotrebu veterinarskih lijekova, ako su neispravni i neregistrovani;

- uzima uzorke namirnica, sirovina, aditiva, otpadaka životinjske hrane, i provjerava da li odgovaraju propisima;

- sprovodi monitoring kontrole namirnica i sirovina na mjestu proizvodnje, skladištenja i prometa;

- određuje mjere kada se pojavi zarazna bolest, i vrši nadzor nad njihovim provođenjem;

- provodi veterinarsko-sanitarne mjere na sajmovima, pijacama i izložbama;

- određuje granice zaraženog i ugroženog područja, te izvještava o pojavama zaraznih bolesti;

- obavlja nadzor kod utovara, istovara i pretovara uvezenih pošiljki animalnog porijekla;

- kontroliše sprovođenje mjera, i uslove - u karantinu, za uvezene životinje;

- vodi upravni postupak o izvršenom inspekcijskom nadzoru obavezno sačinjava zapisnik ili službenu zabilješku;

- donosi rješenje i zaključke;

- izdaje prekršajni nalog;

- podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;

- vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama;

- podnosi izvještaj - načelniku Odjeljenja, o izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama;

- izrađuje izvještaj o radu - načelniku Odjeljenja;

- dostavlja redovne godišnje operativne planove, i tromjesečne izvještaje o radu - glavnom republičkom veterinarskom inspektoru;

- odgovorno se ponaša prema sredstvima rada;

- odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju;

- obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom i drugim propisima, kao i poslove - po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i gradonačelniku.

- Veterinarski inspektor je odgovoran:

- ako u vršenju nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mjeru za koju je ovlašćen;

- ako ne predloži ili ne pokrene postupak pred nadležnim organom - zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti;

- ako prekorači svoja zakonska ovlašćenja;

- ako ne postupa u skladu sa Kodeksom državnih službenika i Kodeksom inspektora;

- ako, svojom greškom, prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu štetu subjektu.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III - Opšti uslovi

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

7.       da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za složenije postupke izdavanja lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, su:

- VSS – dipl. inž. arhitekture - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poslove obračuna naknada i ugovore, su:

- VSS – dipl. pravnik - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za održavanje objekata niskogradnje, su:

- SSS – građevinski tehničar (IV stepen);

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za imovinu grada, su:

- VSS – dipl. pravnik - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto veterinarski inspektor, su:

- VSS – veterinarski fakultet - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa najmanje 240 ECTS;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije.

         Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

                       V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1)      diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 4. i 5);

2)      diplomu o završenoj srednjoj stručnoj spremi (IV stepen –građevinski tehničar - za radno mjesto pod rednim brojem 3);

3)      uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS;

4)      isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

5)      isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;

6)      izjavu o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3. i 5).

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

- potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

- uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

- pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

   Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u RS.  

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

                                      VI

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII

Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

                               VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku RS” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici grada Banjaluka.

*************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike                 7 časova

          - Veb dizajn drugi razred tehničar informacionih tehnologija        - 2 časa

          - Baze podataka - četvrti razred tehničar računarstva                        - 2 časa

          - Aplikativni programi - prvi razred tehničar infor. tehnologija - 2 časa

          - Baze podataka – treći  razred tehničar računarstva                         - 1 čas

 ( na određeno vrijeme do kraja redovne nastave tj. do 30.6.2019. godine)

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme. (Odnosi se samo za radno mjesto pod brojem 1)

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana 13.7.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranjee i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa naznakom “za konkurs” slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška, ili dostaviti lično u školi.

***********

ZU “CRVENA APOTEKA” MRKONjIĆ GRAD

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

- Farmaceutski tehničar     

Broj izvršilaca: 7

Za područje opštine Banjaluka 4 izvršioca i 3 izvršioca za područje opštine Prnjavor.

Opis posla:

Poslovi farm. tehničara u apoteci

Uslovi za kandidate:

SSS sprema (diploma farmaceutskog tehničara)

Položen stručni ispiti

Radno iskustvo (najmanje godinu dana na poslovima farm. tehničara)

Dobre komunikacijske i personalne osobine

Kontakt:

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, mogu konkurisati slanjem CV-a na mail adresu daliborka.rozic@crvenaapoteka.com.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objave

***********

DF SERVIS-REMONT DOO 

Ovlašćeni servis i prodavac Daf privrednih vozila

Drvarska br.8

78250 Laktaši

   raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Automehaničar – 2 izvršioca

2. Autoelektričar – 1izvršilac

Opis poslova

Popravak i održavanje privrednih vozila

Uslovi

Sa ili bez radnog iskustva

Prijave slati na e- mail logistic.vbl@gmail.com

 ili zvati na broj 066/523-377

***************

Mozzart kladionica je regionalni lider u oblasti sportskog klađenja i igara na sreću. Kompanija ima razvijenu mrežu od preko 900 objekata u regionu i zapošljava preko 4000 zaposlenih.

    

- Potrebni su nam operateri na uplatnim mjestima u:

Banjaluci, Gradišci, Doboju, Derventi, Trebinju, Kostajnici, Čelincu, Tesliću, Kotor Varošu, Istočnom Sarajevu, Prnjavoru, Loparama i Zvorniku

Ako imaš između 18 i 35 godina i zainteresovan/na si da postaneš dio MOZZART kompanije, ovo su osnovne dužnosti koje ćeš imati kao operater na uplatnom mjestu

1. Prijem uplata i isplaćivanje dobitnih tiketa

2. Komunikacija sa igračima i davanje potrebnih informacija vezanih za uslove i način igranja

3. Prijem porudžbina od gostiju, priprema toplih i hladnih napitaka i usluživanje gostiju

4. Održavanje urednosti radnog prostora

Uslovi:

1. Srednja stručna sprema (III ili IV)

2. Poznavanje rada na računaru

3. Komunikativna, lojalna, ljubazna i timski orijentisana osoba

Svi radnici u Mozzartu su prijavljeni, plate radnika su redovne i kompletan iznos se isplaćuje preko tekućeg računa, radnici pored plate imaju topli obrok, regres, stimulativni dio plate, 20 dana godišnjeg odmora i plaćen prekovremeni rad u skladu sa Zakonom ukoliko radnik radi više nego što je predviđeno mjesečnim fondom.

          Ukoliko ste zainteresovani, molimo vas da svoje prijave sa radnom biografijom i motivacionim pismom pošaljete na e-mail: jobrsjobrs@mozzartbet.com

          Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.7.2018.

    Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

************

“TESORO” SP 

Mladena Stojanovića 43, BANjALUKA

Telefon: 066/051-744

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

- Ženski frizer.............................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

*********

“EMINENT” SP

Branka Grbčića bb, BANjALUKA

Telefon: 066/432-216 

Potrebna djevojka za rad u lokalu “EMINENT”. Lokal je u sklopu teniskog kluba “Elit” u Lazarevu. Mirno, porodično i sportsko mjesto. Iskustvo nije potrebno.

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

- Konobar (ž) ..............................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 1.8.2018. god.

*******

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

BANjALUKA

Školski odbor JU Poljoprivredne škole Banjaluka donosi:

OBAVJEŠTENjE

o poništenju konkursa za izbor direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka objavljenog u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 11.4.2018. godine

Poništava se konkurs za izbor direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka objavljenog u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 11.4.2018. godine.

Poništenje predmetnog konkursa vrši se na osnovu člana 128. stav (1) tačka 15) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Rješenja prosvjetnog inspektora, broj: 24.120/616-227-40-3/18 od 22.6.2018. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 414/18. od 27.6.2018. godine.

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

BANjALUKA

Knjaza Miloša br. 9

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor JU Poljoprivredne škole Banjaluka raspisuje 

KONKURS

za izbor direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, i to:

Opšti uslovi:

1. da je lice starije od 18 godina,

2. da je državljanin RS, odnosno BiH,

3. da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad,

Posebni uslovi:

1) ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;

3) nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem;

4) ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5)      ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada, kao i spisak dostavljene dokumentacije,

2. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

5. Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci),

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

8. Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet godina rada kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u JU Poljoprivrednoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 5) ovog stava;

9. Prijedlog programa rada direktora za mandatni četvorogodišnji period,

10.     Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

11.     Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole: JU Poljoprivredna škola Banjaluka - Školski odbor, Knjaza Miloša br. 9, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Škole”. Dostavljena dokumentacija (dokumenti) se dostavljaju u originalu i ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i neće biti vraćena kandidatima.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

                        ***********************                                                                         ___________________________________

DGR DOO

DUNAVSKA BB, BANjALUKA

Telefon: 051/301-033

OGLAS

za prijem radnika

Preduzeću DGR d.o.o. poslovna jedinica u Banjaluci potreban jedan radnik na radnom mjestu:

1) Poslovođa (rukovodilac) Poslovne jedinice Banjaluka - 1 izvršilac

Posebni uslovi:

- viša ili srednja stručna sprema

- poznavanje rada na računaru

- radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- položen vozački ispit B kategorije

2) Radnik za utovar istovar robe                              1 izvršilac

3) Vozač/dostavljač “C” kategorije                            1 izvršilac

4) Vozač “E” kategorije                                      1 izvršilac

Posebni uslovi:

- radno iskustvo na istim poslovima najmanje tri godine i položen državni ispit

Opšti uslovi za sva radna mjesta:

- da posjeduje dobru komunikaciju

- spremnost za timski rad

- rad na određeno vrijeme

Radni odnos se zasniva putem oglasa.

Prijavu i CV slati na e-mail: dagorinfo@gmail.com ili na adresu: Jaroslava Plecitija br. 17 Banjaluka. Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica