По­ли­ти­ка су­да ве­ћа при­јетња од до­ка­за

По­ли­ти­ка су­да ве­ћа при­јетња од до­ка­за 21.10.2017 12:33 | Ве­дра­на Ку­ла­га

Бањалу­ка - Од­бра­на не­ка­дашњег ко­ман­дан­та Вој­ске РС ге­не­ра­ла Рат­ка Мла­ди­ћа увје­ре­на је да ту­жи­оци у Ха­шком три­бу­на­лу ни­су до­ка­за­ли да је крив за ге­но­цид и дру­ге ра­тне зло­чи­не ко­ји су му стављени на те­рет, али да се не сми­је из­гу­би­ти из ви­да по­ли­ти­ка су­да у Ха­гу.

Изри­цање првос­те­пе­не пре­су­де ге­не­ра­лу Мла­ди­ћу за­ка­за­но је за 22. но­вем­бар. Мла­дић је оп­ту­жен за ге­но­цид у Сре­бре­ни­ци, про­гон му­сли­ма­на и Хрва­та ши­ром БиХ, те­ро­ри­сање ста­но­вниш­тва Са­ра­је­ва гра­на­ти­рањем и снај­пер­ском ва­тром, те за про­гон, ис­требљење, убис­тва, де­пор­та­ци­је, не­за­ко­ни­те на­па­де на ци­ви­ле и узи­мање та­ла­ца и кршење за­ко­на и оби­ча­ја ра­та. Став од­бра­не је да су то­ком су­ђења до­ка­за­ли да Мла­дић ни­је од­го­во­ран за ства­ри ко­је су му стављене на те­рет, на­гла­сив­ши да је ту­жи­лаш­тво по­би­ло по­ла оп­ту­жби.

Мла­ди­ћев адво­кат Дра­ган Иве­тић оче­ку­је да ће суд­ско ви­је­ће узе­ти у об­зир све до­ка­зе и ар­гу­мен­те ко­је су пред­ста­ви­ли у за­вршној ри­је­чи.

- Ту­жи­лаш­тво ни­је ус­пје­ло да до­ка­же да је ге­не­рал крив за де­ша­вања у Са­ра­је­ву и Сре­бре­ни­ци. Ако гле­да­ју све до­ка­зе на на­чин ка­ко су и пре­зен­то­ва­ни и ствар­ну сли­ку, оче­ку­је­мо да ге­не­рал Мла­дић бу­де осло­бо­ђен, јер ту­жи­лац ни­је до­ка­зао њего­ву кри­ви­цу - ре­као је Иве­тић.

Од­бра­на је, ка­же, има­ла ма­ло вре­ме­на и људи, али су ра­ди­ли нај­боље што су мо­гли у тим усло­ви­ма.

- Наш за­да­так је да ука­же­мо да дру­га стра­на ни­је до­ка­за­ла кри­ви­цу и ми­слим да смо ус­пје­ли у то­ме - ре­као је Иве­тић.

Члан ти­ма од­бра­не Мио­драг Сто­ја­но­вић ка­же да же­ли да вје­ру­је да ће ис­ход би­ти по­зи­ти­ван за Мла­ди­ћа.

- Ту ми­слим на мо­гу­ћност да бу­де ре­ви­ди­ран до­са­дашњи став Три­бу­на­ла о оцје­ни зло­чи­на у Сре­бре­ни­ци, али да ће би­ти одба­че­не и оп­ту­жбе за ге­но­цид у шест оп­шти­на у РС и то ће би­ти ве­ли­ка по­бје­да. То су нај­те­жи ди­је­ло­ви оп­ту­жни­це, јер се по­миње ге­но­цид - ре­као је Сто­ја­но­вић.

Од­бра­на је, ка­же, пред­ста­ви­ла мно­го до­ка­за и ар­гу­ме­на­та да Мла­дић ко­бних да­на ју­ла 1995. го­ди­не ни­је био у Сре­бре­ни­ци, већ у Бео­гра­ду на сас­тан­ку са ва­жним зва­ни­чни­ци­ма тог вре­ме­на.

- То не спо­ри ни ту­жи­лаш­тво, али би­ће ин­те­ре­сан­тно ка­ко ће се суд изја­сни­ти - ре­као је Сто­ја­но­вић уз оцје­ну да је од­бра­на да­ла свој ма­кси­мум у усло­ви­ма у ко­ји­ма је ра­ди­ла.

У за­вршној ри­је­чи у де­цем­бру про­шле го­ди­не ту­жи­оци су за­тра­жи­ли да Мла­дић бу­де про­гла­шен кри­вим по свим та­чка­ма оп­ту­жни­це и да му суд изре­кне до­жи­во­тни за­твор. Од­бра­на је та­да тврди­ла да ни­је­дна та­чка оп­ту­жни­це ни­је би­ла до­ка­за­на и за­тра­жи­ла да бу­де осло­бо­ђен.

Ге­не­рал Мла­дић уха­пшен је 2011. у се­лу Ла­за­ре­во код Зрењани­на, а су­ђење је по­че­ло у ма­ју 2012. го­ди­не.

Љека­ри не мо­гу у Хаг

Вла­да Срби­је је по­чет­ком мје­се­ца да­ла га­ран­ци­је за пу­штање на при­вре­ме­ну сло­бо­ду ге­не­ра­ла Рат­ка Мла­ди­ћа ра­ди ли­је­чења. Српски ме­ди­ји су обја­ви­ли да је Ха­шки три­бу­нал оба­ви­јес­тио од­бра­ну да ни­је у стању да ор­га­ни­зу­је пре­глед у при­тво­ру. Дра­ган Иве­тић је ка­зао да је ве­ома за­бри­нут за Мла­ди­ће­во здравље.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица