Haj­di Klum za­ra­ti­la s ocem zbog mi­li­ona

Agencije
Haj­di Klum za­ra­ti­la s ocem zbog mi­li­ona

Haj­di Klum i Gun­ter Klum slo­vi­li su za je­dan od na­jus­pje­šni­jih ti­mo­va. Sa­da je li­je­pa Nje­mi­ca odlučila da ras­ki­ne sa­ra­dnju sa svo­jim ocem.

Bio je njen gu­ver­ner u Evro­pi, uprav­ljao je car­stvom me­ga­mo­de­la iz svog do­ma u Nje­mačkoj i pre­go­va­rao o te­škim ugo­vo­ri­ma. Ali, ka­da se ni­je po­ja­vio na vjenčanju Haj­di i To­ma Ka­uli­ca na oto­ku Ka­pri, već je viđen u je­dnoj cvjećari u svo­joj do­mo­vi­ni, počela su na­gađanja.

Ta­ta Klum ne slaže se naj­bo­lje s no­vim ze­tom, je­dna je od ver­zi­ja. To je tačno, ali ni­je to je­di­ni ra­zlog.

Čini se da je ra­zlog sva­dbe­nog su­ko­ba spor oko mi­li­on do­la­ra i po­vri­jeđen po­nos. Haj­di želi da pre­ure­di svoj život i po­ku­ša­va da se odvo­ji od svog oca. Sa­mo četi­ri se­dmi­ce pri­je vjenčanja, is­ko­ris­ti­la je kra­tak bo­ra­vak u Fran­kfur­tu ka­ko bi sre­di­la pa­pi­re i odu­ze­la ocu pu­no­moć da uprav­lja nje­nom imo­vi­nom.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana