JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

***********

JU MEDICINSKA ŠKOLA DOBOJ

Pop Ljubina 31

Tel: 053-242-204

E-mail: ss40@skolers.org

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik stručnih predmeta - doktor medicine, pripravnik, na neodređeno vrijeme, puna norma.....................................................................................1 izvršilac.

2. Nastavnik stručnih predmeta – doktor medicine, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, puna norma..............................................2 izvršioca.

3. Nastavnik zdravstvene njege – diplomirana medicinska sestra, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad,  na neodređeno vrijeme............................. ...................................................1 izvršilac.

4. Nastavnik zdravstvene njege – diplomirana medicinska sestra, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva..........................................................................................................1 izvršilac.

5. Pedagog – pripravnik, na neodređeno vrijeme......................................1 izvršilac.

6. Nastavnik hemije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom sa samostalan vaspitno-obrazovni rad, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije direktora.....................................................................................1 izvršilac.

7. Nastavnik stručnih predmeta – diplomirani farmaceut, na određeno, do 31.8.2019. godine, 19 časova, sa radnim iskustvom, a ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika...................................................................................................1 izvršilac.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci, kandidat će naknadno  dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,   

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu  obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

       Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

       Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

       Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3, 4 i 5 obaviće se u ponedjeljak, 13.8.2018. godine, u 9 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

       Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za radna mjesta pod brojem 6. i 7. obaviće se utorak, 14.8.2018. godine, u 9 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

       Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         

      Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*************

ZU MEDIKO CENTAR ZDRAVLjA” Doboj

Nikole Pašića 27

74000 Doboj

KONKURS

za prijem u radni odnos

Na neodređeno vrijeme

Doktor medicine - specijalista porodične medicine

ZU “MEDIKO CENTAR ZDRAVLjA” Doboj zbog proširenja svojih aktivnosti raspisuje oglas za prijem u radni odnos doktora porodične medicine u stalni radni odnos.

Doktor porodične medicine svakodnevno u komunikaciji sa registrovanim pacijentima pruža stručnu medicinsku pomoć uz savremenu medicinsku dijagnostiku kojom je ustanova opremljena.

Opšti uslovi: Medicinski fakultet, položen stručni ispit, specijalizacija iz oblasti porodične medicine, posjedovanje licence za rad Komore doktora medicine Republike Srpske (RS).

Posebne vještine: sposobnost prilagođavanja timskom radu, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Obezbjeđujemo:

- radni odnos i stimulativna primanja,

- kontinuirano profesionalno usavršavanje i stalnu edukaciju,

- rad na savremenoj dijagnostičkoj opremi,

- saradnju sa vrhunskim stručnjacima iz svih medicinskih oblasti,

- rad u ugodnoj atmosferi i ambijentu.

Prijave možete slati na mejl adresu medikocentarzdravljaŽgmail.com ili putem pošte na adresu:

Zdravstvena ustanova “MEDIKO CENTAR ZDRAVLjA” Doboj

Nikole Pašića 27

74000 Doboj

sa naznakom “Konkurs za prijem u radni odnos”

Rok za podnošenje prijave je 20.8.2018. godine.

*********

JU OŠ “SVETI SAVA” KAKMUŽ

74317 Petrovo, Kakmuž - Bare I br. 11

E-mail: os122@skolers.org

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole Sveti SavaKakmuž, Petrovo

Opis radnog mjesta

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž  raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” – Kakmuž se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18).

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž, Bare 11, 74317 Petrovo, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Sava” Kakmuž u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***********

JU STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA

DERVENTA

Svetog Save bb

DERVENTA

Tel: 053-333-300

E-mail: ssrzs,de@teol.net

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Direktor Srednje škole “JU Stručna i tehnička škola” iz Dervente raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 - Nastavnik praktične nastave zanimanje varilac – 12 časova

 sa radnim iskustvom, (potreban je položen stručni ispit ),

 na određeno vrijeme ( do kraja nastavne godine)

 Broj izvršilaca 1.

 - Nastavnik mašinske grupe predmeta - 10 časova

sa radnim iskustvom , (potreban je položen stručni ispit),

 na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

 Broj izvršilaca 1.

 - Nastavnik praktične nastave zanimanje bravar – 18 časova

sa radnim iskustvom, (potreban je položen stručni ispit),

 na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

 Broj izvršilaca 1.

- Nastavnik fizike - 2 časa

 sa radnim iskustvom, (potreban je položen stručni ispit),

 na određeno vrijeme ( do kraja nastavne godine)

 Broj izvršilaca 1.

- Nastavnik usluživanja – 4 časa

sa radnim iskustvom, (potreban je položen stručni ispit),

 na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

 Broj izvršilaca 1.

- Nastavnik za osnove elektrotehnike – 2 časa

sa radnim iskustvom, (potreban je položen stručni ispit),

               na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

 Broj izvršilaca 1

           

 2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (napomena - nije potrebno za pripravnika)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

“U Stručna i tehnička škola”, ul. Svetog Save bb, Derventa, sa naznakom “Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 14.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke               

          **********************     

OPŠTINA DERVENTA

Trg oslobođenja bb Derventa

Tel: 053 333-461

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi  Derventa

I -  U Opštinsku upravu Derventa – Teritorijalna vatrogasna jedinica Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

-        Vatrogasac vozač motornih vozila .................................................1 izvršilac

Status zaposlenog: Namještenik

II - Opis poslova

- Opis poslova koje obavlja vatrogasac vozač: upravlja i rukuje vatrogasnim vozilima, pumpama, opremom i drugim uređajima prema rasporedu i zaduženju u TVJ, rukuje vatrogasnim uređajima na vozilu prilikom intervencija i učestvuje u gašenju požara, spasavanju ljudi i materijalnih dobara pri pružanju pomoći kod elementarnih i drugih nepogoda, stara se o održavanju i redovnom podmazivanju vatrogasnih vozila, pumpi i drugih uređaja i opreme, održava čistoću vozila, opreme i garažnog prostora, samostalno otklanja manje kvarove na vozilima i drugim uređajima, vrši detaljan pregled vozila i alata koje prima u smjeni i odgovoran je za sastavne dijelove koji pripadaju vozilu, odgovoran je da vatrogasna vozila budu uvijek popunjena sredstvima za gašenje požara, gorivom, mazivom i dr., utvrđuje ispravnost i stanje opreme po primopredaji i eventualne nedostatke na vozilu i opremi prijavljuje neposrednom rukovodiocu, prema svojoj užoj specijalnosti i stečenoj kvalifikaciji obavlja sve potrebne poslove za jedinicu, po povratku sa intervencija stara se da se vozila očiste i kompletiraju potrebnim sredstvima za gašenje, gorivom, mazivom, eventualno izvrši zamjenu oštećene opreme ili upotrebljene, koja se mora prethodno oprati, osušiti i sl., obavezan je da se putem stručne literature, teoretskih predavanja i praktičnih vježbi stručno usavršava kao vozač i vatrogasac, obavlja i druge poslove po nalogu vođe smjene i starješine TVJ.

III – Opšti uslovi:

1.       da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi

5.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6.       da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto:

 Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni uslovi su:

       IV ili III stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog smjera  ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, saobraćajne, hemijske, električarske i druge struke),

       najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,

       položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,

       posjedovanje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,

       posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom “C” kategorije

       godine starosti: da nije stariji od 25 godina (kandidat se može primiti u radni odnos iako je stariji od 25 godina pod uslovom da ima položen stručni ispit za vatrogasca i da je radio kao profesionalni vatrogasac u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.

V – Potrebna dokumenta

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova .

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

a) fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i izjave da kandidat:

b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) ne nije u sukobu interesa, odnosno da ne obalja dužnost koja je  nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) .

Gore navedene izjave o opštim uslovima su sastavni dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1.       svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj stručnoj spremi

2.       isprava kojom se dokazuje položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca

3.       isprava kojom se dokazuje položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca i da je radio kao profesionalni vatrogasac u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici (koji su stariji od 25 godina),

4.       isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo ),

5.       vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom “C” kategorije.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika,  obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30. 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

v) ne nije u sukobu interesa, odnosno da ne obalja dužnost koja je  nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i

g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VI - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs , koja je dostupna na internet stranici Ministarstva upravi i lokalne samouprave i na internet stranici opštini Derventa njnjnj.derventa.ba a može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, koji se potvrđuju navodi iz izjava, čije se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE, Trg oslobođenja bb Derventa, sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika”.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glasu Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

 Javni konkurs će se objaviti i u “Derventskom listu” i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa , ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Slaven Pijetlović 053 333-461

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana