JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJELjINI

Raspisuje:

 

 JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

- Daktilograf - asistent - 1 izvršilac, na određeno vrijeme u trajanju dvije (2) godine uz probni rad

Opis poslova: kreiranje sudskih pismena, sređivanje spisa predmeta, registrovanje svih podnesaka koji stižu u spis predmeta, registrovanje svih radnji po naredbi sudije, daktilografski poslovi po diktatu i u CMS sistemu, zapisničar na sudskim ročištima te drugi poslovi po naredbi predsjednika suda i sudije.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opšte uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da je punoljetan

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Pored opštih uslova, kandidat treba ispunjavati i posebno uslove i to:

- završena srednja upravna ili ekonomska škola ili gimnazija – IV stepen,

- poznavanje rada na računaru

- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Kandidati su dužni da dostave pismenu, potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom te dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)

- uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)

- diplomu o završenoj srednjoj školi u originalu ili ovjerenoj kopiji

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

- uvjerenje ili potvrdu o poznavanju rada na računaru

- ovjerenu - posebnu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja

Pismene prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, slati isključivo putem pošte, preporučeno, na adresu: Okružni privredni sud Bijeljina, ul. Majora Dragutina Gavrilovića br. 10, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem daktilografa-asistenta”.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Podnosioci blagovremenih, urednih i potpunih prijava biće pozvani putem telefona na testiranje brzine kucanja po diktatu/prepisu, a kandidati koji zadovolje na testiranju biće pozvani na intervju, nakon čega će se izvršiti izbor kandidata.

*********

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” UGLjEVIK

Br. 573/18

donosi

ODLUKU

o poništenju dijela konkursa objavljenog u “Glasu Srpske” 15.8.2018. godine

U navedenom konkursu pod rednim brojem 3. stajalo je: “Nastavnik biologije – 4 časa neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme”.

Konkurs se u tački 3. poništava iz razloga što je u ovako raspisanom konkursu uočen propust, jer se konkurs, kada je manje od 50% norme raspisuje na određeno vrijeme.

************

JU DJEČIJI VRTIĆ

“DUŠKO RADOVIĆ”

UGLjEVIK

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

    za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - pripravnik

1. Logoped (VSS) – 1 izvršilac.

Pripravnički staž lica sa visokom stručnom spremom traje godinu dana.

Kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba da ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 Posebni uslovi

- da je završio najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekao akademsku titulu diplomirani logoped.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju lica koja prvi put zasnivaju radni odnos sa stečenom visokom stručnom spremom.

Opis poslova

Neposredni mentor će upoznati pripravnika sa sadržinom programa i načinom praćenja njegovog osposobljavanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vrtića (JU Dječiji vrtić “Duško Radović” Ugljevik, Jovana Dučića br.5, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Komisija za izbor radnika”, Kontakt telefon: 055/419-063).

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon. 

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

******************

JU SŠC “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik praktične nastave varioci (VKV varilac), 1 izvršilac, 24 časova, na  određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom

Uslovi:

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

- Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 11.9.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti

lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

******************

JU EKONOMSKA ŠKOLA

Račanska 96, Bijeljina

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno  radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 12.9.2018. godine (srijeda) u 11 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati lično u zatvorenim kovertama sa naznakom “konkurs” i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati poštom na adresu JU Ekonomska škola Bijeljina, Račanska 96.

********************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

BIJELjINA       

objavljuje

 KONKURS

     za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik biologije - puna norma - na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom.

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava - 2 časa - na određeno vrijeme - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, najkasnije do 31.8.2019. godine;

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 2 časa - na određeno vrijeme - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, najkasnije do 31.8.2019. godine.

         

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa (Uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita;

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje;

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica s iskustvom,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bijeljina, Ul. Vojvode Stepe broj 4.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

          *************************

JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA

BIJELjINA

raspisuje 

 KONKURS

      Za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik stručnih predmeta – medicinska grupa (vježbe), 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

2. Nastavnik stručnih predmeta – medicinska grupa, 1 izvršilac, nepuna norma od 14 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva u struci - pripravnik.

3. Nastavnik stručnih predmeta – prehrambena grupa (praktična nastava), 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom u pekarskoj industriji.

4. Nastavnik stručnih predmeta – prehrambena grupa, 1 izvršilac, nepuna norma od 10 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom u struci.

5. Nastavnik praktične nastave za frizera, 1 izvršilac, nepuna norma od 5 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom u struci.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (osim za radno mjesto pod tačkom 5.) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Za radno mjesto pod tačkom 5. je potrebno dostaviti dokaz o stečenom zvanju: frizer-specijalista peti stepen ili strukovni kozmetičar-estetičar.

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (samo za radna mjesta pod tačkama 3, 4. i 5).

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža (samo za radna mjesta pod tačkama 3, 4. i 5).

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,                 odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole – Semberskih ratara 1, dana 12.9.2018. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom “za konkurs” na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana