U ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 09. 2017. godine

22.09.2017 14:12 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 120.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "SVETI SAVA"

ROGATICA

Adresa: Preobraženjska bb, 73220 

Rogatica; tel./faks:

Direktor – 058/ 415-261;

Sekretar: 058/420 – 040;

web. www.ossvetisavarogatica.edu.ba

e-mail: os182@skolers.org

 

PONIŠTENjE DIJELA JAVNOG KONKURSA

objavljenog 6.9.2017. godine u dnevnom listu "Glas Srpske"

Poništava se pozicija broj 3. Javnog konkursa koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske"  dana, 6.9.2017. godine, za popunu upražnjenog radnog mjesta: Nastavnik razredne nastave – za voditelja u produženom boravku učenika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema a najduže do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/2018. godini, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

***************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Vuka Karadžića br.30, 71123 ISTOČNO SARAJEVO

Tel:+387 57 320 330;320-150;340 464

Faks:+387 57 320-330

raspisuje

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

I

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto - spremačica na OJ Pravni fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

- osnovna škola, NK;

- jedna godina radnog iskustva;

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci,

3. ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu,

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere,

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6. ovjerenu kopiju svjedočanstva, diplome ili drugi dokaz o stručnoj spremi,

7. dokaz o radnom iskustvu,

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa  u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

**************************

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO

Kasindolskog bataljona 113,

Istočno Sarajevo

www.bolnicakasinfo.com

E-mail:uprava@bolnicakasindo.com

Direktor: 057/325-325,

Faks 057/316-195; 

Centrala: 057/325-311

OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

za radno mjesto:

- Specijalista interne medicine - subspecijalista nefrolog u Odsjeku za nefrologiju i peritoneumsku dijalizu - 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- završen medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),

- položen specijalistički/subspecijalistički ispit iz nefrologije,

- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,

Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),

- Kratku biografiju,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,

- Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom specijalističkom/subspecijalističkom ispitu iz nefrologije,

- Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Glasu Srpske". Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu: JZU Bolnica Istočno Sarajevo, ul Kasindolskog bataljona 113, 71  213. Kasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: Specijalista interne medicine - subspecijalista nefrolog u Odsjeku za nefrologiju i peritoneumsku dijalizu.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica