U ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 09. 2017. godine

15.09.2017 00:27 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

                 

JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU

SOKOLAC

Podromanija bb

71 350 Sokolac 

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I – VD direktor JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije...................1 izvršilac,

2. Doktor medicine, specijalista psihijatrije, neuropsihijatrije ..........1 izvršilac, 

II – Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte i posebne uslove:  

A) Opšti uslovi:     

-  da je kandidat državljanin BiH,

-  da je stariji od 18 godina,

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

-  da nije osuđivan za krivično djelo  koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u

    Zavodu

B) Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno brojem 1.

- VSS - medicinski fakultet, 360 ECTS,

- položen stručni ispit,

- položena supspecijalizacija forenzičke psihijatrije,

- 5 godina radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme

- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je

   podnesen  zahtjev za izdavanje licence.

Za radno mjesto označeno brojem 2.

- VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS

- položen stručni ispit,

- položena specijalizacija iz psihijatrije, neuropsihijatrije

- 3 godine radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme

- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je

   podnesen  zahtjev za izdavanje licence.

III - Uz prijavu na konkurs  sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: 

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

- diploma o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje (potvrda) poslodavca o traženom radnom iskustvu iz koje se vidi na kojim poslovima je kandidat radio i koja stručna sprema je potrebna za te poslove, sa ukupnim radnim iskustvom (godina, mjeseci, dana),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 Pored navedene dokumentacije potrebno je i:

- za radno mjesto označeno brojem 1.

- diploma o supspecijalizaciji forenzičke psihijatrije i

- licenca ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence i

- za radno mjesto označeno brojem 2.

- diploma o specijalizaciji psihijatrije, neuropsihijatrije i

- licenca ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence

 Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostaviti uvjerenje o sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje).

IV - Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak će provoditi Komisija za prijem u radni odnos koju rješenjem imenuje direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. 

 Rok za podnošenje prijava sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu poslodavca, sa naznakom: "Prijava na konkurs za prijem u radni odnos".

**************

JU OŠ "MOKRO"

71 428 MOKRO

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme do završetka školske 2017/18 godine;

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Uvjerenje o neosuđivanosti dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 26.9.2017. godine u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Mokro" u  Mokrom.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica