U ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 09. 2017. godine

22.09.2017 14:28 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU SŠC "NIKOLA TESLA" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

 

KONKURS

za prijem nastavnika

I - Na određeno vrijeme, do kraja školske 2017/18. godine, a najkasnije do 31.8.2018. godine, potreban nastavnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, za sljedeći nastavni predmet:

1.       Njemački jezik ..................................................2 časa  sedmično (1 izvršilac),

Uslovi

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Da je punoljetan,

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju jednu godinu radnog iskustva u struci.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 3.10.2017. godine, u  12 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu škole sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS".

*******************

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

I - U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

1.       U Stručnu službu načelnika opštine:

-        Samostalni stručni saradnik za strateško planiranje ......... 1 izvršilac

2.       U Odjeljenju za opštu upravu:

-        Stručni saradnik za administrativne poslove Skupštine opštine i poslove kabineta predsjednika Skupštine opštine ............... 1 izvršilac

3.       U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove:

-        Samostalni stručni saradnik za komunalne poslove, uređenje građevinskog zemljišta i puteve ...........................................................................1 izvršilac

-        Stručni saradnik za komunalne poslove i puteve........................1 izvršilac

4.       U Odjeljenju za prostorno uređenje:

-        Stručni saradnik za geodetsko-građevinske poslove ..................1 izvršilac 

5.       U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti – Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu:

-        Šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu ...............................1 izvršilac

II - Opis poslova

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za strateško planiranje: prati izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju iste, izrađuje predmjere i predračune radova za procjene investicija i projekata modernizacije infrastrukturnih objekata, vrši stručni nadzor na realizaciji projekata, učestvuje u pripremi i izradi projekata i programa od opšteg interesa iz stručne oblasti radi kandidovanja istih prema sredstvima iz republičkih i međunarodnih fondova, prati konkurse i dostupnost fondova međunarodnih donatora, učestvuje u pripremi i kandidaturi međunarodnih i razvojnih projekata na polju izgradnje i modernizacije infrastrukturnih objekata, učestvuje u radu stručnih komisija, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine. Status i kategorija radnog mjesta službenika: peta kategorija, treće zvanje. 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za administrativne poslove Skupštine opštine i poslove kabineta predsjednika Skupštine opštine

- obavlja administrativne i tehničke poslove za predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine opštine, priprema i razvrstava poštu licima iz prethodne alineje i stara se o njenoj realizaciji, vodi evidenciju građana i službenih posjeta predsjedniku Skupštine opštine, vodi rokovnik obaveza predsjednika Skupštine opštine u vezi sa obavljanjem njegove funkcije, vodi zapisnik na sjednicama Skupštine opštine, Kolegijuma Skupštine, i radnih tijela Skupštine opštine i priprema ih za usvajanje, priprema, kompletira i otprema materijale za sjednice Skupštine opštine, otprema prepis originala opštih i pojedinačnih akata koje je donijela Skupština opštine nadležnim organima i pojedincima, odlaže i čuva originale opštih i pojedinačnih akata Skupštine opštine, odlaže i čuva komplet materijale sa sjednica Skupštine opštine, učestvuje u organizaciji i pripremi svečanih sjednica i drugih svečanih prilika Skupštine opštine i predsjednika Skupštine opštine, obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine opštine. Status i kategorija radnog mjesta službenika: sedma kategorija, treće zvanje

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za komunalne poslove, uređenje građevinskog zemljišta i puteve: prati komunalne djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje priprema programe održavanja i obnavljanja komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, potrebna sredstva mjere za sprovođenje tih programa, izrađuje program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za stambenu, privrednu i drugu vrstu izgradnje, njegovog opremanja komunalnim građevinama i instalacijama za zajedničko i pojedinačno korišćenje, predlaže i učestvuje u izradi rješenja, propisa i drugih akata, informacija, izvještaja i programa iz komunalne oblasti, te iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta i lokalnih puteva, prati izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju iste, izrađuje predmjere i predračune radova za procjene investicija i projekata modernizacije komunalnih objekata, uređaja i lokalnih puteva, vrši stručni nadzor i koordinaciju u ime opštine nad izvođenjem građevinskih radova i realizaciji projekata, prati propise i obavlja upravno-pravne i druge poslove vezane za oblast saobraćaja, učestvuje u izradi rješenja o utvrđivanju rente i naknadi za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, učestvuje u radu stručnih komisija, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta: peta kategorija, drugo zvanje.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za komunalne poslove i puteve, vodi komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u koju spada, prečišćavanje i odvođenje otpadnih i fekalnih voda, odvođenje i deponovanje otpadaka iz stambenih i poslovnih objekata i drugih uključujući i održavanje deponije, pogrebna djelatnost koja obuhvata održavanje groblja i pružanje potrebnih usluga, javni prevoz lica u gradskom i prigradskom saobraćaju koji obuhvata prevoz lica autobusima, taksijem i slično, vodi komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u koju spada: čišćenje javnih površina u naselju od otpada i padavina, održavanja, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina kao što su parkovi, drvoredi, skverovi, ulični pojasevi, plaže, obale uz rijeku i slično, zatim održavanje urbanog mobilijara i uređenje rekvizita i drugih instalacija i sadržaja u parkovima, održavanje saobraćajnih površina u naselju koje obuhvata popravku i modernizaciju ulica, pločnika, trgova, objekata za javnu rasvjetu i vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju, odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina sa javnih površina, javna rasvjeta u naselju kojom se osvjetljavaju saobraćajne i druge javne površine u naselju, priprema programe održavanja i obnavljanja komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, vrši procjenu potrebnih sredstava mjera za sprovođenje tih programa, čuva projektnu i plansku dokumentaciju iz komunalne oblasti i lokalnih puteva, predlaže i učestvuje u izradi rješenja, propisa i drugih akata, informacija, izvještaja i programa iz komunalne oblasti i lokalnih puteva, vrši nadzor nad obavljanjem poslova i sprovođenje odredaba, zakona, drugih propisa i opštih akata iz komunalne oblasti i puteva, vrši poslove za potrebe obilježavanja naselja, trgova, ulica i kuća, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta službenika: sedma kategorija, drugo zvanje.

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za geodetsko-građevinske poslove: - obavlja geodetske poslove za potrebe odjeljenja, vodi postupak za iskolčavanje objekata, vrši prenos projektovanih objekata na terenu, vrši geodetske poslove prenošenja urbanističkih i regulacionih planova i urbanističkih projekata i drugih projektovanih površina na terenu, te unošenje nastalih izmjena u katastarske planove, obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje lokacija za prodaju građevinskog zemljišta, snima situaciju za potrebe organa, izrađuje prijavne listove i drugu dokumentaciju za provođenje zemljišta u katastarskom operatu, ažurira planove sa izdatim odobrenjima za građenje, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta službenika: sedma kategorija prvo zvanje.

Opis poslova koje obavlja šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu: organizuje povjerene poslove iz oblasti društvenih djelatnosti i odgovara za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova, sastavlja mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i vrši obradu istih, vrši usklađivanje i prati izvršavanje zakonskih i podzakonskih akta, izrađuje nacrte odluka i zaključaka iz oblasti društvenih djelatnosti i dostavlja ih načelniku odjeljenja, prati izmjene propisa iz oblasti društvenih djelatnosti i odgovara za njihovu primjenu, kreira sve druge potrebne evidencije iz nadležne oblasti predlaže načelniku odjeljenja preduzimanje potrebnih mjera za unapređenje rada odsjeka, učestvuje u izradi i pripremi stalnih i povremenih dokumenata (izvještaja, informacija, upitnika, tabela, pravdanja sredstava) u vezi sa oblasti društvenih djelatnosti obavlja sve druge poslove koje mu povjeri načelnik Odjeljenja. Kategorija radnog mjesta: druga kategorija

III - Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 1.

VSS, prirodne ili tehničke nauke, ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 2.

SSS u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija ili upravno-administrativna škola, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 3. alineja 1

VSS građevinski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, posjedovanje ovlašćenja za vršenje nadzora nad građenjem objekata, poznavanje rada na računarskim programima (Microsoft office AutoCad).

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 3. alineja 2.

SSS u četvorogodišnjem trajanju, građevinska škola, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 4.

SSS u četvorogodišnjem trajanju, geodetska ili građevinska škola, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 5.

VSS, prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija – prirodnog, tehničkog ili društvenog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. diploma o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi , u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja)

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS ("Sl. RS", broj 68/11, 85//11 i 7/15).

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4. dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje ili diploma ili druga isprava koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru).

5. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH, a izjava da kandidat:

a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH ,

b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Sl. RS", broj 97/16), sastavni je dio prijave na Javni konkurs.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenih rasnih mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16),

kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VI - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici opštine Derventa www.derventa.ba.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE, Trg oslobođenja bb Derventa, sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinsku upravu Derventa.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glasu Srpske" i u "Službenom glasniku Republike Srpske"

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Kontakt osoba: Nada Đurić , tel. broj 053/315-107

*******************

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u Opštinsku upravu Derventa

I Načelnik opštine Derventa raspisuje Javni konkurs za imenovanje načelnika Odjeljenja u Opštinskoj upravi Derventa i to:

1. Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti ............ 1 izvršilac

II Opis poslova

Načelnik Odjeljenja rukovodi radom Odjeljenja, odgovara za rad Odjeljenja i predstavlja Odjeljenje u granicama ovlašćenja, organizuje rad Odjeljenja prema djelokrugu utvrđenim Odlukom o osnivanju Opštinske uprave i odgovoran je za izvršavanje poslova u okviru Opštinske uprave sarađuje sa drugim Odjeljenjima s ciljem izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga, izrađuje planove, programe izvještaje vezano za rad Odjeljenja, odgovoran je za zakonito, stručno, blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja, odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini opštine i načelniku opštine, odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine opštine i načelnika opštine koje se odnose na rad Odjeljenja, daje ocjenu zaposlenih u Odjeljenju u skladu sa propisima, za izvršavanje poslova iz djelokruga Odjeljenja donosi rješenja, zaključke i druge akte u okviru datog ovlašćenja, obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik opštine. Načelnik Odjeljenja za svoj rad odgovara načelniku opštine.

III Mandat

Načelnika Odjeljenja na prijedlog načelnika opštine imenuje Skupština opštine na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine opštine koji ga je izabrao.

Načelnik Odjeljenja ima status opštinskog službenika.

Kategorija radnog mjesta: prva

IV      Opšti uslovi za kandidate:

- da je državljanin RS odnosno BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45 . Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V Posebni uslovi:

- da ima završen četvorogodišnji studij VSS, pravni fakultet, ekonomski fakultet ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

VI - Potrebna dokumenta:

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH, a izjava da kandidat:

- nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

- nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

- nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tač. 1 Ustava BiH,

- nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Sl. RS", broj 97/16), sastavni je dio prijave na Javni konkurs.

2. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. biografiju o kretanju u službi

2. diplomu o završenoj stručnoj spremi, (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja).

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS ("Sl. RS", broj 68/11, 85//11 i 7/15).

4. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

5. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenih rasnih mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Sl. RS", broj 97/16), kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VII – Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici opštine Derventa www.derventa.ba.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE, Trg oslobođenja bb Derventa, sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti".

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i u "Službenom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107.

******************

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Na određeno radno vrijeme do 30.6.2018. - Diplomirani ekonomista - jedan izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - za 10 časova praktične nastave za zanimanje trgovac treći stepen.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

         

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

8. Potvrdu o radnom stažu.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole i neće se vraćati kandidatima.

Testiranje i intervjuisanje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 2.10.2017. godine u 12 časova u učionici broj 5.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. U slučaju da se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

*******************

JU OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

OGLAS

za popunu radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja (najduže do 31.12.2018. godine) u područnoj školi Bušletić - pripravnik

Uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sljedeću dokumentaciju

1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje o državljanstvu

4. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

5. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

7. Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

9. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

13.     Intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 2.10.2017. godine, sa početkom u 10 časova

14.     Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne prijave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

15.     Kontakt telefon kandidata

16.     Dokumenta slati na adresu škole.

Napomena:

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

************

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

PONIŠTENjE

DIJELA KONKURSA

Poništava se konkurs za radno mjesto nastavnik pekarstva u zanimanju kulinarski tehničar, pod rednim brojem 7., objavljen u "Glasu Srpske", dana 13.9.2017. godine, zbog proceduralne greške.

**************

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 10 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - pripravnik,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice bilo prijavljeno ili je trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog mjesta.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 2.10.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

************

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Bibliotekar - sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme,

 do povratka radnika sa bolovanja, puno radno vrijeme ........................1 izvršilac

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijem od 6 mjeseci,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju "Službeni glasnik RS" br.44/17.

Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama škole u utorak, 3.10.2017. godine, u 9 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol ili putem pošte na adresu škole uz naznaku "PRIJAVA NA OGLAS"- navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

****************

JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DERVENTA"

TRIVE VUJIĆA 13

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta

- Administrativnog radnika

- Broj izvršilaca: jedan (1)

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS odnosno BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova,

- da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi za popunu radnog mjesta:

- IV stepen stručne škole (upravno adm. škola, ekonomska škola ili gimnazija), upravno administrativni tehničar, ekonomski tehničar, gimnazijalac

- radno iskustvo od najmanje godinu dana

- položen stručni ispit

- sklonost ka timskom radu

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta (originali ili ovjerene kopije):

1. biografiju o kandidatu,

2. diplomu o završenom obrazovanju,

3. dokaz o radnom iskustvu,

4. uvjerenje o nekažnjavanju (centar će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

6. uvjerenje o državljanstvu,

7. kopiju lične karte,

8. izvod iz matične knjige rođenih

9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

10.     djeca palih boraca dostavljaju uvjerenje izdato od strane opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Sa prijavljenim kandidatom koji ispunjava uslove iz javnog konkursa, obaviće se usmeni intervju. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu Centra sa naznakom "Prijava na konkurs".

************

"ALPHA SECURUTY " DOO BANjALUKA

NIKOLE PAŠIĆA 16-18

74 000 DOBOJ

KONKURS

za prijem radnika

Na puno radno vrijeme u "Alpha-Security" d.o.o. Banjaluka PJ DOBOJ

Radnik fizičkog obezbjeđenja - čuvar (M) ...................................... 4  izvršioca

Uslovi:

• SSS

• Državljanstvo BiH

• Posjedovanje sertifikata za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja

• Vozačka dozvola B kategorije

• Da nije krivično osuđivan, da se protiv njega ne vodi krivični postupak

• Da je psihofizički sposoban za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja

• Visok nivo odgovornosti prema poslu i aktivan pristup dužnostima, predanost i pedantnost

Dodatne informacije na tel: 053/242-239

Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni dostaviti biografiju i kopiju certifikata za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja. Prijave dostaviti na adresu: "Alpha-Security" d.o.o. , PJ Doboj, Nikole Pašića 16-18, 74 000 Doboj ili na mejl: pjdoboj@alpha-seurity.org.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

*******************

JU "STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA" DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Nastavnik - demokratije i ljudskog prava - 12 časova,

- Poslovna komunikacija - 6 časova,

- Sociologija i filozofija - 2 časa

- sa radnim iskustvom - položen stručni ispit -

- na određeno vrijeme ( do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja)

- Broj izvršilaca 1.

          2.  Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da je punoljetan,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 5.10.2017. godine u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke. © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica