U ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 09. 2017. godine

15.09.2017 00:10 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

BIJELjINA

donosi

ODLUKU

o poništenju dijela konkursa

 Poništava se druga tačka Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta br. 754/17 od 4.9.2017. g. – nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine, lice bez radnog iskustva - 1 izvršilac.

Obrazloženje

          Tačka 2. Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta – nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2018. g., lice bez radnog iskustva – 1 izvršilac, poništava se zbog tehničke greške prilikom raspisivanja konkursa.

U skladu sa gore navedenim direktor je odlučio kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

******************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

BIJELjINA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- za radno mjesto nastavnika razredne nastave:

a) prof. razredne nastave ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava,

v) učitelj sa završenom učiteljskom školom koji se zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

         

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 26.9.2017. godine, u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

************

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

KONKURS

1. Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu naučnu oblast Opšte studije jezika - 1 izvršilac.

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

- uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

Slobomir, 055 231 196; Doboj, 053 209 621                                                                                                    

*****************

JU SŠC "SREBRENICA" SREBRENICA

Raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo u zanimanju farmaceutski tehničar (magistar farmacije), lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine - 3 časa redovne nastave

Uslovi konkursa:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

5. da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent kao i lica koja imaju odgovarajuću stručnu spremu  i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je utvrđeno Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", 29/12, 80/14 i 83/15) i

6. da ima položen stručni ispit za rad u nastavi

Potrebna dokumentacija:

• Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail i broj telefona);

• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• uvjerenje o državljanstvu;

 ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

 uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

• ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje.

• dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

• uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove ili drugog poslodavca gdje je staž ostvaren u kome je potrebno navesti vrstu posla koju je radnik obavljao, ostvarenu dužinu radnog staža po vrstama posla, stručnu spremu i profil ;

• uvjerenje ili potvrda, izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji u stručnoj spremi traženoj konkursom;

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, borca ili ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 25.9.2017. godine od 12 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 25.9.2017. godine, nakon testiranja.

Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole 25.9.2017. godine do 11.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena i neovjerena dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar "Srebrenica", Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom "Prijava na konkurs".

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

****************

JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

JANjA 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik njemačkog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, profesor njemačkog jezika, pripravnik.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3) ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 26.9.2017. godine u 11 časova u prostorijama JU Srednje stručne škole u Janji.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima i na prijavi tačno navesti koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA, JANjA, Karađorđeva broj 250.

*************

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

ČELOPEK – ZVORNIK

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

1. Direktor škole za period od četiri (4) godine – 1 izvršilac.

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1. Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava;

3. Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem; 

4. Ima BiH državljanstvo;

5. Ima zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima.

Uz prijavu kandidati su dužni podnijeti sljedeće dokumente:

1. Ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi;

2. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. prethodnog stava;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci;

4. Uvjerenje od suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela iz tačke 3. prethodnog stava;

5. Program rada;

6. Kratku biografiju u kojoj će navesti do sada ostvarene rezultate u radu;

7. Preporuku ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje o državljanstvu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Prijave slati na sljedeću adresu: JU OŠ "Desanka Maksimović" Čelopek bb, 75400 Zvornik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

****************

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

VELIKA OBARSKA

Objavljuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik njemačkog jezika, 83,33% radne norme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 30.6.2018. godine izvršilac ................................................................1

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenje o državljanstvu,

b) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 26.9.2017. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" Velika Obarska, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Velika Obarska, 76329 Velika Obarska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**********

TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN"

BIJELjINA

Raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

    - Nastavnik njemačkog jezika……….1 izvršilac, puna norma, određeno vrijeme do povratka radnice sa porođajnog odsustva, lice bez iskustva - pripravnik.

     Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3) ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS", br.29/12, 80/14 i 83/15),  

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole - Račanska ulica dana, 26.9.2017. godine (utorak), u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta se dostavljaju uz prijavu.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom "konkurs za nastavnika" lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina, Račanska bb.

************

JU MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN STOJANOVIĆ - MOKRANjAC"

BIJELjINA

Raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

Na određeno vrijeme do 29.12.2017. godine:

1. Profesor gitare, puna norma, 1 izvršilac, lice sa iskustvom

2. Profesor violončela, pola norme, 1 izvršilac, lice sa iskustvom

3. Profesor fizike (2 časa) i audio-vizuelne tehnike (1 čas), 1 izvršilac, lice sa iskustvom

Na određeno vrijeme do povratka radnika s funkcije direktora:

1. Profesor stručnih teorijskih predmeta (kontrapunkt i sviranje horskih partitura) u muzičkoj struci, puna norma, 1 izvršilac, lice sa 1 godinom radnog iskustva i položenim stručnim ispitom

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban, tj. da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (potpisanu od strane kandidata), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. uvjerenje o neosuđivanosti (škola će pribaviti službenim putem Uvjerenje o neosuđivanosti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za kandidate kod kojih se traži položen stručni ispit),

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulih boraca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 25.9.2017. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama Muzičke škole "Stevan Stojanović Mokranjac", ul. Karađorđeva br. 5, Bijeljina.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostavljati lično u sekretarijat škole ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, ul. Karađorđeva br. 5, Bijeljina, 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

JU SŠC "PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ"

ŠEKOVIĆI

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2017/2018. godini

1. Osnovi elektrotehnike.....................2 časa, do 31.8.2018. godine, pripravnik

2. Tehnička fizika................................2 časa, do 31.8.2018. godine, pripravnik

3. Mašinska grupa predmeta.................8 časova, do 31.8.2018. godine, pripravnik

4. Ruski jezik...........................................2 časa, do 31.8.2018. godine, lice sa iskustvom

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

• Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerena fotokopija diplome, (240 ECTS bodova),

- Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

- Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radno mjesto za koje je traženo lice sa iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 26.9.2017. godine, u 13.15 časova.

Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Petar II Petrović Njegoš", ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići.

************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"                

ROĆEVIĆ

Raspisuje:

   

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik likovne kulture - na 15 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva  u CŠ Roćević i PO Branjevo - 1 izvršilac,

2. Nastavnik matematike - za 8 časova na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u CŠ Roćević i PO Branjevo.

3. Nastavnik matematike - za 8 časova na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u CŠ Roćević i PO Branjevo.

4. Diplomirani defektolog - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u CŠ Roćević i PO Branjevo.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.

 Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavale uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ukoliko se na konkurs pod tačkom 1. i pod tačkom 3. ne jave lica sa radnim iskustvom u obzir mogu doći i lica koja se prijave na konkurs bez radnog iskustva.

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju, dana 26.9.2017. godine (utorak) u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Roćeviću.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave  na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Roćević bb, 75413 Kozluk.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica