JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.08. 2018. godine

31.08.2018 00:09 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

 KOMPANIJA “BOKSIT” AD

 MILIĆI  

     

                  

 raspisuje:

  

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  11  izvršilaca:

1. Moler, ŠS/KV moler,  2 - izvršioca,

2. Tesar, ŠS/KV tesar, 3 - izvršioca,

3. Zidar, ŠS/KV zidar, 2 - izvršioca,

4. Vodoinstalater, ŠS/KV vodoinstalater, 1 - izvršilac,

5. Armirač,  ŠS/KV armirač, 1 - izvršilac,

6. Pomoćni poslovi, NK/KV, 2 - izvršioca.

Oglas ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446  Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com.

         

                              **************

JU NACIONALNI PARK “DRINA”

SREBRENICA

objavljuje u “Glasu Srpske”,

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika:

I  – Opšti uslovi:

1. da su kandidati državljani BiH, odnosno Republike Srpske i stariji od 18 godina,

2. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

3. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nisu zasnivali radni odnos nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme koja je predmet javnog konkursa, odnosno da su prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici.

II  – Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate

1. Pripravnik – VŠ – VII stepen stručne spreme  - šumarski inženjer (I ciklus  240 ECTS bodova), – da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici i da do sada u okviru stečene VŠ nije zasnivao radni odnos,

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– biografiju,

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– diplomu o stečenom stepenu obrazovanja,

– uvjerenje o prosjeku ocjena  tokom studiranja – poželjno dostaviti (za poziciju 02),

– uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici, sa naznakom vremenskog perioda provedenog na evidenciji

– uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad ukoliko je kandidat iz socijalno ugrožene porodice – poželjno dostaviti

– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica roditelja kandidata ukoliko sa istim živi u zajedničkom domaćinstvu, zajedno sa kućnom  listom – poželjno dostaviti

– izjavu da kandidat nema radnog staža nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sa svim kandidatima koji prema konkursnoj proceduri ispunjavaju zakonom predviđene uslove Komisija za prijem u JUNP “Drina” Srebrenica (u daljem tekstu: Komisija) obaviće razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Napomena: tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao fotokopije, a originale ili ovjerene fotokopije obavezan je dostaviti samo prvorangirani kandidat u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Prilikom dostave originala ili ovjerenih fotokopija, kandidat treba da dostavi uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci, uvjerenje o neosuđivanosti i nevođenju krivičnog postupka ne starije od tri mjeseca, kao i ljekarsko uvjerenje ne starije od 90 dana. Sve navedene izjave koje prvorangirani kandidat dostavlja moraju biti ovjerene od strane nadležnog opštinskog organa ili notara.

III – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:, Komisiji za prijem pripravnika u JUNP “Drina” Srebrenica, Skelani bb, 75436 Skelani – Srebrenica, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem i pripravnika.

Telefon  066/581-659

Javni konkurs objaviće se u “Glasu  Srpske”, 28.8.2018. godine

***************

      

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”            

OSMACI

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

Izmjena konkursa br. 03-130/18,  na osnovu čl. 8. Pravilnika o proceduri

prijema radnika

1.  Direktor JU Osnovne škole “Aleksa Šantić” iz Osmaka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

- Nastavnik fizike - određeno radno vrijeme do 30.6.2019. godine – 12 časova.

2.  Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- da ima položen stručni ispit.

3.  Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5)  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu ličnu kartu

6 ) Uvjerenje o državljanstvu

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola “Aleksa Šantić”, Centar bb, Osmaci, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzimati u razmatranje.

5. Napomene:

Na osnovu člana 8. Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, biće obaviješteni pismenim putem o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku    od osam dana od dana donošenja odluke.

**********

JU OŠ “ALEKSA JAKŠIĆ”

MILIĆI

 donosi

 ODLUKU

 o ispravci konkursa

          Ispravlja se dio konkursa  objavljenog u dnevnim novinama “Glas Srpske”  dana 22.8.2018. godine, (dva konkursa)  JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići,

-  Briše se rečenica  poslije tačke  6,  a koja glasi:

“Dana, 31.8.2018. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići, obaviće se testiranje, a u 12 časova intervju sa kandidatima  koji su dostavili potpunu i blagovremenu dokumentaciju, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa”, a treba da stoji:

“U skladu sa članom 8. komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua

          Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

- Ispravka se odnosi na oba konkursa.

          *******                                                               

         

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

ČELOPEK - ZVORNIK

Raspisuje:

OGLAS

za prijem radnika

Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik matematike, puna norma, do povratka radnika - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik ruskog jezika, za 6 časova, do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Nastavnik matematike, za 8 časova, do 31.8.2019. godine - 1  izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4. Nastavnik likovne kulture, za 3 časa, do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

          Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

- rodni list ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.       

Ljekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua. 

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

          Prijave slati na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek bb, 75400 Zvornik.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                         

************

JU OŠ “NIKOLA TESLA”

PILICA

 donosi:

ODLUKU

O poništenju dijela javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika matematike

Ovom Odlukom poništava  se dio javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta – nastavnika matematike, 8 časova, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine - pripravnik,  broj akta: 01-406/18, od 20.8.2018. godine, objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” Banjaluka, dana, 22.8.2018. godine, i to: 

 Riječi: “Dana, 4.9.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Nikola Tesla” Pilica, obaviće se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, ako se ne pojave na testu i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs” brišu se (poništava), a dodaju se riječi “Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua”.

Odluka o poništenju navedenog dijela konkursa stupa na snagu danom donošenja, a donosi se iz formalno-pravnih razloga.

Ova Odluka objavljuje se posredstvom Zavoda za zapošljavanje, dana 29.8.2018. godine i u dnevnom listu “Glas Srpske” Banjaluka.

                                                                                    

            ***************                                                                 

                                                                  

JU SŠC “PETAR KOČIĆ”

ZVORNIK

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za  prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Nastavnik ruskog jezika, 1 izvršilac, pripravnik, 6 časova, na određeno vrijeme,  do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: profesor ruskog jezika i književnosti, profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti.

2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 11 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja,

- zanimanje: profesor matematike, diplomirani matematičar, profesor matematike i informatike, diplomirani matematičar-informatičar, profesor matematike i računarstva, profesor matematike i fizike.

3. Nastavnik istorije, 1 izvršilac, pripravnik, 14 časova, na određeno vrijeme,  do 31.08.2019. godine,

- zanimanje: profesor istorije, diplomirani istoričar,.

4. Nastavnik praktične nastave (konobar), 1 izvršilac, pripravnik, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: konobar - specijalista - peti stepen; konobar – specijalista – majstor; ugostiteljsko-kulinarski tehničar – specijalista  - peti stepen.

5. Nastavnik praktične nastave (kuvar), 1 izvršilac, pripravnik, 25 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: kuvar - specijalista - peti stepen;  ugostiteljsko-kulinarski tehničar – specijalista  - peti stepen.

6.    Nastavnik usluživanja, 4 časa, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

- zanimanje: menadžer hotelijerstva; menadžer hotelijerstva – restorater; viši ugostitelj ili visoka ugostiteljska škola; viši stručni radnik tehnologije usluživanja.

Uslovi konkursa:

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15) i zahtjevima javnog konkursa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:          

           1)  uvjerenje o državljanstvu,

           2)  izvod iz matične knjige rođenih,

           3)  ljekarsko uvjerenje  naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

            4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           5) dokaz da lice nije odradilo pripravnički staž u struci (ovjerena kopija radne knjižice,  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje i sl.) (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto bez radnog iskustva - pripravnik);

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

         

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto sa iskustvom);

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata koji konkuriše za radno mjesto sa iskustvom).

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

 2)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje  i intervju će se održati u prostorijama škole dana, 11.9.2018. godine, u 10  časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar Kočić” Zvornik, Vuka Karadžića 69, 75 400 Zvornik, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                                                                                                                             

        *************                                                                                                                 

                                                                                                                            

JU SŠC “MILORAD VLAČIĆ”

VLASENICA

 raspisuje

KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u JU SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica.

1. Diplomirani inženjer šumarstva, pripravnik, 1 izvršilac

2. Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, pripravnik, 1 izvršilac

3. Diplomirani profesor geografije, pripravnik, 1 izvršilac

4. Diplomirani profesor engleskog jezika, pripravnik, 1 izvršilac

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br:1/16) tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS” br: 41/18), Pravilnik o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 102/14,42/16),  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji rednjim stručnim školama.

   

Pripravnikom se smatra lice koje ima završenu visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba u skladu sa zakonom položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

                                                                           

I   Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

II   Posebni uslovi

1. Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i gimnaziji).

2. Pod rednim brojem 1. i 2.  djeca poginulih boraca VRS, komponenta I projekta

Pod rednim brojem 3. i 4. komponenta II  projekta

3. Pravo učešća na konkursu imaju lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, filijala Vlasenica.

III      Potrebna dokumentacija:

• Prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

• Izvod iz matične knjige državljana,

• Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

• Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),

• Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 10.9.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 13.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica,  Sv. apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs                               

*********

JU SŠC “SREBRENICA”

raspisuje,

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik stočarstva sa ishranom, pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 2 časa redovne nastave:

• dipl. inženjer poljoprivrede za stočarstvo;

• dipl. inženjer poljoprivrede, smjera stočarskog

• dipl. inženjer poljoprivrede, opšteg smjera

I Uslovi konkursa:

1. Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove utvrđene opštim propisom o radu, članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15):

• da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

• da je punoljetan,

• da je radno sposoban,

• da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, trgovine ljudima, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

• da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti, kao i lica koja imaju odgovarajuću stepen stručne spreme i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je definisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15);

2. Kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

3. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

II  Potrebna dokumentacija:

• svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mejl i broj telefona);

• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• uvjerenje o državljanstvu;

 ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

 uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

• ovjerena fotokopija diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje.

• dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena);

• uvjerenje ili potvrda, izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gđe je nezaposleni kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji u stručnoj spremi traženoj konkursom;

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, borca ili ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno na koje je kandidat konkurisao je 10.9.2018. godine u 10 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 10.9.2018. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, 10.9.2018. godine do 9.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena i neovjerena dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

**************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

VLASENICA

raspisuje

 

KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VŠ

1. Profesor engleskog jezika - 1 (jedan) pripravnik na određeno vrijeme (12 mjeseci - djeca poginulih boraca),

2. Profesor engleskog jezika - 1 (jedan) pripravnik na određeno vrijeme (12 mjeseci),

3. Profesor srpskog jezika - 1 (jedan)  pripravnik na određeno vrijeme (12 mjeseci),

4. Profesor razredne nastave - 1 (jedan) pripravnik na određeno vrijeme (12 mjeseci),

5. Profesor likovne kulture - 1 (jedan)  pripravnik na određeno vrijeme (12 mjeseci).

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem pripravnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 11.9.2018. godine (utorak), u 9  časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu Javna ustanova  Osnovna škola “Vuk Karadžić” Vlasenica, ul. Svetosavska br. 30, 75 440 Vlasenica. 

****************

                                                                        

OPŠTINA VLASENICA

NAČELNIK OPŠTINE VLASENICA 

raspisuje

JAVNI KONKURS

I Načelnik opštine Vlasenica  raspisuje  javni konkurs  za  prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Vlasenica sa visokim obrazovanjem, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana i to trinaest izvršilaca:

1. Diplomirani inženjer poljoprivrede - 240 ECTS................................................2 izvršioca

2. Diplomirani politolog - 180 ECTS..........................................................................1 izvršilac

3. Inženjer geodezije - 180 ECTS...................................................................................1 izvršilac

4. Inženjer zaštite na radu - 180 ECTS........................................................................1 izvršilac

5. Diplomirani menadžer javne uprave - 180 ECTS.......................................................1 izvršilac

6. Diplomirani pravnik - 240 ECTS      ........................................................................3 izvršioca

7. Diplomirani inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara - 240 ECTS....1 izvršilac

8. Diplomirani politikolog - 240 ECTS........................................................................1 izvršilac

9. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS..........................................................................1 izvršilac

10. Diplomirani inženjer šumarstva - 240 ECTS...........................................................1 izvršilac

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog  obrazovanja prvi put zasniva radni odnos  u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II Opšti uslovi

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

III  Posebni uslovi:

Diploma o završenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smjera

IV Uz prijavu na  javni konkurs kandidat  prilaže  sljedeća dokumenata u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.  izvod iz matične knjige rođenih,

3.  uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

4.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6.  ovjerenu izjavu  kod nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

7.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),

8. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije obavljao pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja i

9.  diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj  sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

V Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene  i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika  u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica.

VII   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana  objavljivanja u  dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu Opština Vlasenica, ul. Svetosavska 14, sa naznakom “Prijava na javni konkurs”. Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu može se obratiti Bunijevac Pavlu na telefon 056/490-075.

O rezultatu javnog konkursa svi kandidati biće obaviješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

*******

JU OŠ “SVETI SAVA”

 ZVORNIK

 raspisuje

  KONKURS

       za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik biologije, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, puna norma časova, na  određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja u centralnoj školi u Zvorniku.

2. Nastavnik  fizike - pripravnik, 1 izvršilac, puna norma časova na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine u centralnoj školi u Zvorniku.

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike - pripravnik - za 8

(osam) časova  sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine u centralnoj školi u Zvorniku.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da  imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj: 77/09, 86/10, 25/14,76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18). 

Kandidati su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju.

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

8) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

9) Uvjerenje o državljanstvu. 

                                                                    

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”  Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Kontakt telefon: 056/490-615

          *****************

JU OŠ “PETAR  KOČIĆ”

KOZLUK

raspisuje:

                                                                                                                       

 KONKURS

  za prijem u radni odnos

1. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca, određeno vrijeme do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, jedan izvršilac sa položenim stručnim  ispitom i jedan pripravnik, mjesto rada PO Tršić.

2. Nastavnik hemije – 8 časova, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa položenim stručnim ispitom.            

Mjesto rada Kozluk

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16.) i posebnih uslova u skladu sa članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj  44/17;31/18.) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS” broj:74/18.), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09; 86/10;25/14. i 76/15.).

Kandidati su dužni  dostaviti sljedeća dokumente:

- prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti,  ne starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava, prije zasnivanja  radnog odnos,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, pismenim putem će biti obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”  Ul.  Drinska  70, 75413 Kozluk.

*************

                       

JU KULTURNI CENTAR VLASENICA

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme – pripravnika

I

VD direktora JU Kulturni centar Vlasenica, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine i to:

1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom -  diplomirani novinar - 1 (jedan) izvršilac

2. Pripravnik sa viskom stručnom spremom - diplomirani menadžer - 1 (jedan) izvršilac

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena  utvrđenog za pripravnički staž, u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

                                                                              II

Opis poslova:

- Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme s ciljem osposobljavanja za samostalni rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganja stručnog ispita.

                                                                                   III

Trajanje ugovora:

- Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

                                                                                  IV

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2) da je stariji od 18 godina

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto

5) da se protiv njega ne vodi krivični postupak

V

- Posebni uslovi

1. Za pripravnika sa visokom stručnom spremom – diplomirani novinar  – da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani novinar ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani novinar i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.

2. Da nema ostvaren radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme.

3. Za pripravnika sa viskom stručnom spremom - diplomirani menadžer – da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani menadžer ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani menadžer i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.

4. Da nema ostvaren radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme.

VI

- Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan da priloži dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. biografiju

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

6. original ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica

8. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nakon stečene VŠ nema ostvaren staž u određenom stepenu obrazovanja

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerene fotokopije.

VII

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

                                                                  VIII

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Kulturni centar Vlasenica, ul. Svetosavska 99, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.

*************

JU ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE

“PRVI KORACI”

VLASENICA

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za  prijem u radni odnos

na određeno vrijeme – pripravnika

 

I

VD direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine i to:

1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom – diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti – 1 (jedan) izvršilac.

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž, u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

                                                          II

- Opis poslova

Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme s ciljem osposobljavanja za samostalni rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganja stručnog ispita.

                                                          III

- Trajanje ugovora

Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme  u trajanju od jedne godine.

                                                          IV

- Opšti uslovi

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2) da je stariji od 18 godina

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto

5) da se protiv njega ne vodi krivični postupak

V

- Posebni uslovi

1. Za pripravnika sa visokom stručnom spremom – diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti – da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.

2. Da nema ostvaren radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme.

VI

- Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan da priloži dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. biografiju

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

6. original ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica

8. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nakon stečene VŠ nema ostvaren staž u određenom stepenu obrazovanja

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerene fotokopije.

                                                          VII

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

                                                          VIII

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica, ul. Vuka Karadžića bb, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica