JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine

10.08.2018 00:36 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

***************

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR - ZVORNIK

 raspisuje se

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik matematike, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 19 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

2. Nastavnik ruskog jezika, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

3. Nastavnik mašinstva i obrade metala, 3 izvršioca, i to:

- 1 izvršilac, pripravnik, 22 časa redovne nastave, na neodređeno vrijeme,

- 1 izvršilac, pripravnik, 20 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2019 godine,

- 1 izvršilac, pripravnik, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2019 godine.

Opšti  uslovi  koje kandidati  moraju  da ispunjavaju su:

• Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave sljedeća dokumenta:

• Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih  240 ECTS bodova, i to za radno mjesto pod rednim brojem 1:

1. Profesor matematike,

2. Diplomirani matematičar,

3. Profesor matematike i informatike,

4. Profesor matematike i računarstva,

5. Diplomirani matematičar i informatičar,

6. Profesor matematike i fizike.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

1. Profesor ruskog jezika i književnosti,

2. Profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

1. Diplomirani inženjer mašinstva,

2. Profesor mašinstva,

kao i ostali kandidati sa stručnom spremom navedenom u Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

• Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.

• Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

• Ukoliko se po konkursu traži lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

• Ukoliko se po konkursu traži lice sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale propisane uslove,

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko  se po konkursu traži lice sa radnim iskustvom,

Sva tražena dokumenta koja kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljeno dana, 21.8.2018 godine, sa početkom u 11 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

Tehnički školski centar, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom “za konkurs”.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem

telefona 056/260-899.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD ZVORNIK

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

“VOJIN KOMADINA”

ZVORNIK

raspisuje:

KONKURS

Za prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u radni odnos

1. Nastavnik solfeđa  1 izvršilac, (na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine) 24 časa sa zvanjem:

a) profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom,

b) diplomirani muzički pedagog,

v) diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture,

g) diplomirani crkveni muzičar (pedagog, pojac i dirigent crkvenog hora) ili profesor crkvene muzike i pojanja,

d) diplomirani teoretičar umjetnosti: smjer muzička teorija i pedagogija .

      2. Nastavnik gitare 1 izvršilac, (na određeno vrijeme do 31.12.2018) 19 časova sa zvanjem:

a) diplomirani muzičar – gitarista,

b) diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil:muzički izvođač – gitarista .

      3. Nastavnik violine 1 izvršilac (na određeno vrijeme do 31.12.2018)  24 časa sa zvanjem :

a) diplomirani muzičar –violinista ,

b) diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač –violinista.

      4. Nastavnik klarineta 1 izvršilac  (na određeno vrijeme do 31.12.2018) 17 časova sa zvanjem :

a) diplomirani muzičar –klarinetista

b) diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – klarinetista .

Prilikom prijavljivanja na konkurs za radno mjesto iz tačke 1. ovog konkursa kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi konkursa:

1) da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci ( prilaže se  nakon prijema u radni odnos).

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.)

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave  dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

Posebni uslovi:

1) ovjerena  fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240  ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoji prosjek ocjene.

3 ) uvjerenje  izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

5) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida.

7) ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 21.8.2018. godine,  u 10 časova  u prostorijama JU OMŠ “Vojin Komadina” Zvornik.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzička škola “Vojin Komadina”, ul. Sveti Sava broj:.71/A. 75400  Zvornik.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica