JU ZZZ RS - Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 12. 2017. godine

22.12.2017 16:00 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

********************

        

Snjisslion d.o.o

Trebinje

O G L A S

za prijem u radni odnos u hotelu u Trebinju

Za potrebe novog, modernog hotela visoke kategorije u Trebinju, kompanija Snjisslion d.o.o. raspisuje konkurs za prijem kandidata svih profila i zanimanja, poželjno sa radnim iskustvom. U želji da postanemo lider u ovom dijelu Republike Srpske, sa prepoznatljivom uslugom i kvalitetom rada, od kandidata će se tražiti visok nivo profesionalizma, želja za učenjem, napredovanjem, stalnim usavršavanjem i poslovnom etikom, da se prilagođavaju savremenim trendovima i budu ambasadori i reprezenti naše kompanije. Pozicije za koje je otvoren konkurs su sljedeće:

1. Menadžer restorana

2. Konobar

3. Šanker

4. Glavni kuvar

5. Kuvar

6. Pomoćni radnik u kuhinji

7. Glavna sobarica

8. Radnik vešeraja

9. Kućni majstor

Za pozicije 1, 2. i 3. se traži sposobnost komunikacije na engleskom jeziku, sposobnost rada na računaru, dobre organizacione sposobnosti, sposobnost za samostalno obavljanje više različitih zadataka u uslovima povećanog pritiska i sa striktnim vremenskim rokovima.

Za sve pozicije će prednost imati kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

Prijave na oglas dostaviti elektronski na e-mail adresu: kabinet.gdŽsnjisslion-trebinje.com sa obaveznom naznakom: Oglas za hotel u Trebinju - (navesti poziciju za koju se prijavljujete na oglas).

Prijava na oglas treba da sadrži:

1. Propratno pismo,

2. CV ili biografiju sa detaljima o prethodnom radnom iskustvu,

3. Kopiju stečene diplome,

4. Svu prateću dokumentaciju kojom se mogu dokazati podaci navedeni u biografiji, ukoliko takva dokumentacija postoji (kopije: pisma preporuke, radne knjižice, potvrde o poznavanju stranih jezika i rada na računaru, potvrde o edukacijama, obukama i sl.),

5. Kopija lične karte.

Kandidati koji ispune uslove iz konkursa biće pozvani na razgovor. Prijave koje nisu zadovoljile uslove iz konkursa neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Rok za dostavljanje prijava je 15.1.2018. godine.

Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu.

***********

JU SŠC FOČA

FOČA

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

1. Profesor fizike, 10 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ........................................................ 1 izvršilac

2. Diplomirani pravnik, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ....................................................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08, 106/09, 104/11. i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 34/2015) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 91/09, 29/12. i 80/14).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

- Da je državljanin RS ili BiH - uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- Da je radno sposoban - ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerena fotokopija radne knjižice;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 5.1.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koje se ne vraćaju.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: "Za konkurs - ne otvaraj", na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73, 73 300 Foča.

************

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

1. Profesor fizike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 nastavna časa nedjeljno, do kraja školske godine

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno traženo stručno zvanje. Uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992. g.;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Uvjerenje vaspitno-obrazovne ustanove o stečenom radnom stažu na poslovima nastavnika.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom koju izdaje Zavod za zapošljavanje;

3. Ovjerena fotokopija radne knjižice;

4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom "Prijava na konkurs za zapošljavanje") i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br. 1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 29.12.2017. u 12 časova časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*******

JU OŠ "SVETI SAVA" BILEĆA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.6.2018. godine,

2. nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica),

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove/poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu, a koji se traži ovim konkursom na koji se kandidat prijavljuje,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci od nadležne zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 3.1.2018. godine u 11 časova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Bileća, Hercegovačkih ustanika bb.

*********

JU OŠ "NjEGOŠ" BERKOVIĆI

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine,

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14 i 45/16). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 3.1.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Njegoš" Berkovići, Berkovići bb, 88363 Berkovići

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

          *************

JU OŠ "SVETI SAVA "LjUBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku 2017/18. godinu

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 8 časova

2. Nastavnik informatike - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 7 časova

3. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14 i 45/16). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

 - na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 - Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 3.1.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Ljubinje

Ulica Svetosavska broj 23

88 380 Ljubinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica