JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.07. 2018. godine

06.07.2018 10:16 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

OSNOVNI SUD U TREBINjU   

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskih pripravnika – volontera

I

- Sudijski pripravnik - volonter u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju.....

 .........2 izvršioca

- Sudijski pripravnik - volonter u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju.... .........1 izvršilac

                                                             II

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

             

   Posebni uslovi:

- završen pravni fakultet

                                                                III

        Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

- diplomu o završenom pravnom fakultetu,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca).

                                                                                                                                             Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.

                                                                                 

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC “GOLUB KUREŠ”

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

- Nastavnik teorijske i praktične nastave u zanimanju veterinarski tehničar ( 4+4 časa redovne nastave) - 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu  –  na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992. god.),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

- Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom “za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u ponedjeljak, 16.7.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar “Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica