JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine 20.10.2017 22:17 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.10. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

OKRUŽNI SUD U PRIJEDORU

UL. AKADEMIKA JOVANA RAŠKOVIĆA 6

79102 PRIJEDOR

KONKURS

1. Viši stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:

Pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije - predsjednika vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse, obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sa radnim iskustvom od najmanje tri godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od 6 mjeseci):

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci

- dokaz o traženom radnom iskustvu

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana os dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske"

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs"ili lično na adresu Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.

***************

JU OŠ "SVETI SAVA" NOVI GRAD   

Adresa: Nikole Pašića 13, 79220 

Novi Grad; tel/faks: Direktor – 052/ 751-054;

Sekretar: 052/751 – 654;

e-mail: os041@skolers.org

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac – pripravnik, 9 časova u područnoj školi, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine.

2. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine.

3. Nastavnik likovne kulture – pripravnik, 17 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

4. Psiholog – 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za ona radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Ovo uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;

3. Uvjerenje o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulih boraca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana, 30.10.2017. godine (ponedjeljak), u 10 časova u prostorijama Centralne škole na adresi Nikole Pašića 13. Novi Grad.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima, osim u slučaju da dostave originale.              

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI".

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

   ******************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

 LAMOVITA

  79 204 Lamovita,

 Telefon/faks: 052/355-122,

e-mail: os071@skolers.org

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 10 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja;

3. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sva dokumenta koja kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u školi u Lamovitoj 1.11.2017. godine sa početkom u 13 časova. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", 79204 Lamovita, sa naznakom "Za konkurs" ili lično sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*********

JU CENTAR "SUNCE" PRIJEDOR

Ul. Kralja Aleksandra 6

79102 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Diplomirani defektolog sa završenom reedukacijom psihomotorike i bazičnim Montesori kursom za Montesori vaspitača i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na neodređeno vrijeme..............................................................1 izvršilac

2.       Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – smjer razvojni poremećaji sa radnim iskustvom i završenom senzornom integracijom i Montesori obukom na neodređeno vrijeme..............................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto br. 1

- da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent – diplomirani defektolog

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- da ima završenu opštu i specifičnu reedukaciju psihomotorike

- da ima završenu obuku za montesori vaspitača

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto br. 2

- da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent – profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – smjer razvojni poremećaj

- da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

- da ima završenu senzornu integraciju

- da ima završenu Montesori obuku

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja

- rezultati ostvareni na intervjuu

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica

- dužina radnog staža

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Škola će po službenoj dužnosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije za onog kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radno mjesto broj 2.)

- ovjerena kopija sertifikata o završenoj opštoj i specifičnoj reedukaciji psihomotorike (za radno mjesto br. 2),

- ovjerena kopija sertifikata o završenom Bazičnom montesori kursu za montesori vaspitača (za radno mjesto br. 2)

- ovjerena kopija sertifikata o završenoj senzornoj integraciji (za radno mjesto br. 1),

- ovjerena kopija sertifikata o o završenoj montesori obuci (za radno mjesto br. 1),

- uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

- uvjerenje ili potvrda o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a čije su prijave potpune i blagovremene obaviće se intervju u prostorijama škole dana, 30.10.2017. godine, sa početkom u 12 časova. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani na intervju, te ukoliko se ne pojave na istom smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce" Prijedor: Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

****************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

IVE ANDRIĆA BB

79220 NOVI GRAD

                                               

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

- Nastavnik razredne nastave – puna norma – na određeno vrijeme do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 31.8.2018. godine – 2 izvršilac – sa iskustvom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz stava 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnos

Kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

2. Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće intervju dana, 30.10.2017. godine, u 10 časova u prostorijama Centralne škole na adresi Ive Andrića bb, Novi Grad.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu odredbi Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:44/17).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                                           

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole sa naznakom "Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI".

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.  

*************

JU OŠ "MAJKA KNEŽOPOLjKA"

Vidovdanska bb, 79 246 Knežica

Tel. 052/436-461

Faks 052/436-461                                                                                

e-mail os033@skolers.org

                                                                                                                        

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave (puna norma) - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

    

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim

licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu od strane kandidata i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:                  

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca

 Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 27.10.2017. godine, u 13 časova u centralnoj školi u Knežici. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                          

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                             

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa slati isključivo poštom na adresu škole, sa naznakom za "KONKURS".        

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

       ******************

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                           

ZU "UMIĆEVIĆ"

Pere Drljače 3

79220 Novi Grad

Tel: 052/752-696

E:mail: stomordumicevic@yahoo.com

KONKURS

1. Potreban stomatolog za rad u stomatološkoj ambulanti. Uslovi: završen stomatološki fakultet i obavljen pripravnički staž.

2. Potreban medicinski tehničar za rad u stomatološkoj ambulanti. Uslov završena srednja medicinska škola.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave slati na e-mail adresu.

************

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

BRAĆE MANDIĆ 4

DONjI DUBOVIK

79227 KRUPA NA UNI

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

I - Upražnjena radna mjesta na određeno radno vrijeme do kraja školske

            2017/18. godine su:

- Nastavnik za nastavni predmet ruski jezik - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom   8 časova

- Nastavnik za nastavni predmet fizika - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom   6 časova

- Nastavnik za nastavni predmet hemija – pripravnik                                                                         4 časa

II - Upražnjeno radno mjesto na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2017/18. godine

- Nastavnik za nastavni predmet engleski jezik - sa iskustvom i položenim stručnim ispitom 20 časova

                                                            

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članovima 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Da je državljanin RS i BiH, da je punoljetan, da je radno sposoban i da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

  Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu,

- Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i

- Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

Uvjerenje o državljanstvu;

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

3. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta iz tačke I;

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla za radna mjesta iz tačke I stavka 2.;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 104. stav (6).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Intervju za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 15. novembra 2017. godine, sa početkom rada u 9 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraćemo da je odustao od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, uz napomenu da je Ustavni sud utvrdio, između ostalog, da član 9. stav 1. tačka 4. i član 16.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi nisu u saglasnosti sa Ustavom, te se isti ne primjenjuju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, a te kopije neće biti vraćene kandidatima. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

 Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela, škola će zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na konkurs"– Komisiji za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, slati na adresu škole.

*******

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" PETROVO-PRIJEDOR

Petrovo bb Prijedor,

Tel/faks 052/370-024,

e-mail: os070@skolers.org

ODLUKA

o poništenju dijela javnog konkursa

1.       Poništava se dio javnog konkursa broj 542/17 objavljenog 4.10.2017. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" za radno mjesto pod rednim brojem 1 – nastavnik fizike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja ili do 31.8.2018. godine), 4 časa sedmično, sa radnim iskustvom.

2.       Konkurs se poništava iz tehničkih razloga.

3.       Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Glasu Srpske" 18.11.2017. godine.

*************

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

PETROVO bb

79102 PRIJEDOR

Tel./faks: 052/370-024

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac, 12 časova sedmično (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), pripravnik,

2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 12 časova sedmično (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), pripravnik,

3. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, 12 časova sedmično (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), pripravnik.

Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije steklo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćeni tekst, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu (najmanje 180 ECTS bodova),

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

-        škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

a) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

b) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

v) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i  - dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom (odnosi se samo na kandidate sa iskustvom).

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće obavljen intervjuu u prostorijama škole dana, 1.11.2017. godine, u 12 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

U konkursnoj prijavi je potrebno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                                       

***************

JU OŠ "DRAGAN VUJANOVIĆ"

SVODNA bb

79229 SVODNA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Računovođa, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom                                     

                                                                                                                  -1 izvršilac

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama.

2. Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Opšti uslovi:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje da pravosnažnom presudom nisu osuđeni za krivična djela za koja je izrečena kazna u trajanju dužem od šest mjeseci izabrani kandidat će dostaviti naknadno, prije potpisivanja Ugovora o radu.

2. Kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,                                                                           

- licencu za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe                                                                                                                                  

 - dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;                                                

- uvjerenje o ostvareno radnom stažu izdato od ranijih poslodavaca

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa pozivaju se da dođu na testiranje i intervju dana, 7.11.2017. godine, u 12 časova u prostorijama Centralne škole u Svodni.                                                                                                                                     

Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na

konkurs.                                                                                                                            

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi.                                                                           

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

                             

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole sa naznakom "Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta"

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica