JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.08. 2018. godine

03.08.2018 00:43 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

***********

JU SŠC “NIKOLA TESLA

Dositejeva bb,

79240 KOZARSKA DUBICA,

tel. ++387 52 416-306, faks: ++387 52 424-370,

E-mail: ss34@skolers.org

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik medicinske grupe predmeta, za zanimanja fizioterapeutski i farmaceutski tehničar, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom .....1 izvršilac;

2. Nastavnik medicinske grupe predmeta, za zanimanja fizioterapeutski i farmaceutski tehničar, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik..........................1 izvršilac;

3. Nastavnik teorije i vježbi za predmete: Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći, i Zdravstvena njega i rehabilitacija, 12 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.............................1 izvršilac;

4. Nastavnik praktične nastave za zanimanje: Tehničar za CNC tehnologije, 3 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi...........................1 izvršilac

5. Nastavnik vježbi za predmete: Osnove masaže, Kineziologija, Fizikalna terapija, Kineziterapija, 18 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom ..................1 izvršilac

6. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom ......................................1 izvršilac,

7. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom .......1 izvršilac,

8. Nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave za zanimanja prehrambeni tehničar i pekar, 17+5 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.......................................1 izvršilac.

9. Nastavnik predmeta: biologija i mikrobiologija, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi...................1 izvršilac

10. Nastavnik predmeta muzička kultura, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom........................1 izvršilac

11. Nastavnik predmeta matematika, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik....1 izvršilac

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Potrebna dokumentacija

 Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

 I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1)      Da je državljanin RS – uvjerenjem o državljanstvu,

2)      Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatom od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 5. priznavaće se zvanje i stepen stručne spreme utvrđen Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkom školama.

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla – za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo.

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit,

5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedena dokumenta, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom “za konkurs” i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu “ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana, 13.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 14.8.2018. godine, sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

*******************

           

JU DJEČIJI VRTIĆ RADOST” Prijedor,

 Vuka Karadžića 21,

 79101 Prijedor

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 4 izvršioca, na određeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

2. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 2 izvršioca, na određeno vrijeme, pripravnika.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Za poziciju 1:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vaspitača,

- da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Za poziciju 2:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva/staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme. (Ovo uvjerenje prilažu samo kandidati koji konkurišu za poziciju br. 1)

Kandidati su dužni da dostave ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da ista neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, a koji su konkurisali za poziciju pod rednim brojem 1. biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 17.8.2018. godine u 10 časova, dok će kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, a konkurisali su za poziciju broj 2. biti podvrgnuti intervjuu, koji će se obaviti u prostorijama vrtića, dana 17.8.2018. godine u 12 časova, s toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od šest mjeseci. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica