JU ZZZ RS - Filijala Modriča: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01. 11. 2017. godine

03.11.2017 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

                                       

JZU "DOM ZDRAVLjA" BROD

SVETOG SAVE 98

74 450 BROD

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.       Specijalista pedijatrije

-        jedan izvršilac

Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

- da je državljanin RS, odnosno BiH, ili Republike Srbije

- završen medicinski fakultet

- završena specijalizacija iz pedijatrije

- jedna godina radnog iskustva nakon položenog specijalističkog ispita

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uslova:

1.       Izvod iz matične knjige rođenih

2.       Uvjerenje o državljanstvu

3.       Diplomu o završenom medicinskom fakultetu

4.       Diplomu o završenoj specijalizaciji

5.       Licencu o obavljanju profesionalne djelatnosti

6.       Uvjerenje o radnom iskustvu

7.       Kratku biografiju

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa biće obavljen intervju.

O obavljanju intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni putem telefona koji dostave u prijavi.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu gube pravo daljeg učešća u oglasnoj proceduri.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu preduzeća sa naznakom: Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos.

**************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

ODLUKA

o izmjeni konkursa

I

Mijenja se dio raspisanog javnog konkursa broj, 371/17 od 23.10.2017. godine objavljen u dnevnom listu "Glasu Srpske" dana srijeda, 25.10.2017., i to u dijelu koji se odnosi na tačku 1 koja glasi:

Nastavnik - Profesor geografije – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018, 14 časova sa iskustvom (položen stručni ispit), mijenja se i glasi:

Nastavnik - Profesora geografije, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 15.11.2018. (godinu dana) - 14 časova – pripravnik.

Sve prijave pristigle na konkurs uzeće se u razmatranje.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Razlog za izmjenu konkursa su tehničke greške.

IV

Odluku objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

******************

JU SŠC "NIKOLA TESLA" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

 

KONKURS

za prijem nastavnika

I - Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 31.8.2018. godine, potreban profesor biologije sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, za sljedeće nastavne predmete:

1.       Biologija (2 časa) i higijena (2 časa).........................4 časa sedmično (1 izvršilac),

Uslovi

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS i BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju jednu godinu radnog iskustva u struci.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 13.11.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu škole sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS".

************************

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik/profesor razredne nastave, jedan izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog odsustva, puna norma;

 

Uslovi konkursa

I Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa 

II Posebni uslovi:

Članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije škole sa naznakom "ZA KONKURS".

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana, 13.11.2017. godine, u 11 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju, a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***********

JU OŠ "SRBIJA" CRKVINA

76 239 CRKVINA

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik ruskog jezika ...........1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine – 4 časa redovne nastave;

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava.....1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 1 čas redovnog rada;

3. Pedagog ...............1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka v. d. direktora sa funkcije – 85% radnog vremena;

4. Bibliotekar ............ 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 45% radnog vremena

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem ne starijem od 6 mjeseci koje prilaže izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 14.11.2017. god. (utorak), u 11.30 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu škole.

*************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Bibliotekar ------------------------------------------------------------- 1 izvršilac, sa nepunim radnim vremenom (50% radnog vremena), na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Poslove bibliotekara u osnovnoj školi može da obavlja:

1) lice koje ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

2) lice koje ima višu stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

3) profesor ili nastavnik srpskog jezika i književnosti koji posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje bibliotečke djelatnosti,

4) profesor ili nastavnik nekog drugog jezika i književnosti koji se uči u školama RS koji posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje bibliotečke djelatnosti.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan dostaviti:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje o državljanstvu,

5) izvod iz matične knjige rođenih,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za vrijeme provedeno na radu u istoj stručnoj spremi traženoj konkursom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

     Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 10.11.2017. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

     Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

     Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

     Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu škole.

***********

ZU APOTEKA "PETKOVIĆ" ŠAMAC

MAJKE JEVROSIME 4

76 230 ŠAMAC

OGLAS

za prijem u radni odnos

1. Farmaceutski tehničar - 1 izvršilac sa radnim iskustvom 12 mjeseci.

Za sve informacije zvati na telefon 065 755 186.

**********

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos s iskustvom

1. Profesor za predmet demokratija i ljudska prava, 10 časova, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2017/18 godine,

2. Profesor za građevinsku grupu predmeta, puna norma, do povratka radnice sa bolovanja.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

         

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

6. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

8. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom izdato od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen u traženom zvanju,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole (putem pošte) i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 13.11.2017. godine u 11 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

**************

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- Tehnički sekretar  izvršilaca 1

1. Opis poslova radnog mjesta

Tehnički sekretar

- prima poštu za upravu suda i uz nadzor sekretara suda vrši raspored pošte,

- rukuje telefonskom sekretarskom garniturom i uspostavlja telefonske veze za predsjednika, sekretara suda, sudije i ostale radnike suda,

- vodi posebnu evidenciju u vezi sa prijemom kod predsjednika suda,

- brine se o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe predsjednika i sekretara suda,

- vodi matičnu knjigu zaposlenih i evidenciju izdatih zdravstvenih knjižica, bolovanja, odsutnosti s posla, korišćenja godišnjih odmora i druge neophodne personalne evidencije,

- stara se o urednosti i potpunosti sadržaja personalnih dosijea i o evidenciji personalnih promjena,

- u skladu sa Zakonom vodi evidenciju iz oblasti rada,

- priprema sadržaj teksta uvjerenja na osnovu zvanične evidencije iz oblasti radnih odnosa pod nadzorom sekretara suda,

- priprema nacrte rješenja o korišćenju godišnjih odmora i rješenja o odsutnosti službenika sa rada po bilo kom osnovu pod nadzorom sekretara suda,

- vodi evidenciju o ocjenjivanju rada radnika i evidenciju izrečenih disciplinskih kazni,

- sastavlja razne statističke izvještaje iz oblasti radnih odnosa,

- obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost, grupa administrativno-tehnički poslovi.

Broj izvršilaca:         jedan (1)

Način prijema: putem oglasa, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

Opšti uslovi:

• da je državljanin BiH ili RS

• da je stariji od 18 godina

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost

• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

• da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

• završena srednja upravna, ekonomska ili druga četvorogodišnja srednja škola

• poznavanje rada na računaru

• položen stručni ispit za rad u organima uprave

• 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

• poželjno poznavanje engleskog jezika

Za kandidata koji bude primljen u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova: diplomu o završenoj školi, uvjerenje o poznavanju rada na računaru (potvrdu o završenom stepenu kursa za kompjutere), dokaz o položenom stručnom ispitu, potvrdu o poznavanju engleskog jezika (ukoliko u prijavi označi da poznaje isti) kao i dokaz o radnom iskustvu.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa Komisija za prijem u radni odnos daktilografa pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija - Word, Excel i Outlook), kao i usmeni intervju koji će se obaviti nakon testiranja.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće biti predmet razmatranja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica