JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6. 09. 2017. godine

08.09.2017 00:04 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

"ILIAPUTEVI" DOO I. ILIXA

Ul. Ravnogorska bb

71123 ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu ukazane potrebe raspisuje se

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. Diplomirani inženjer građevine – 1 izvršilac,

2. Električar na održavanju – 1 izvršilac,

3. Zidar – 1 izvršilac,

4. NK radnik – 3 izvršioca.

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu RS kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem  1.

Diplomirani inženjer građevine, VSS, smjer niskogradnja ili konstruktivni, položen stručni ispit.

Za radno mjesto pod rednim brojem  2.

Diploma srednje stručne spreme (KV, VKV, SSS) elektro smjera, radno iskustvo minimum 5 godina.

Za radno mjesto pod rednim brojem  3.

Diploma srednje stručne spreme (KV, VKV, SSS) građevinskog smjera.

Za radno mjesto pod rednim brojem  4.

Završena osnovna škola.

Radni odnos se zasniva na određeno uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu lično ili putem pošte dostaviti na adresu "ILIDžAPUTEVI"  d.o.o.  I. Ilidža,  Ul. Ravnogorska bb, 71123 Istočno Sarajevo ili na e-mail  adresu  i,putevi@gmail.com

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

***********

JU OŠ "SVETI SAVA" ROGATICA

Preobraženska bb.                                                     

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik biologije, 1 izvršilac za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac za 5 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i

3. Nastavnik razredne nastave – za voditelja u produženom boravku učenika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema a najduže do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/2018. godini, puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili 

kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može

biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj  evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 18.9.2017. godine, u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs".

*********

JU OŠ "SVETI SAVA" TRNOVO  

                                                                       

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se tačka 1. konkursa koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana, 16.8.2017. godine, za popunu upražnjenog radnog mjesta:

Nastavnik razredne nastave u PO Kijevo – puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit  .................... 1 izvršilac.

*****

JU SŠC "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ČAJNIČE

KONKURS

1. Fizika – 11 časova sedmično, bez iskustva, pripravnik, godina dana,

2. Dendrologija s fitocenologijom o 3 časa sedmično, sa iskustvom, do 30.6.2018. godine,

3. Lovstvo o 2 časa sedmično, sa iskustvom, do 30.6.2018. godine,

4. Poslovna komunikacija – 2 časa sedmično, sa iskustvom, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva

5. Sociologija – 2 časa sedmično, bez iskustva o pripravnik, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

6. Filozofija – 5 časova, sa iskustvom, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

7. Demokratija i ljudska prava – 4 časa sedmično, bez iskustva o pripravnik, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

8. Filozofija i sociologija – 2 časa sedmično, bez iskustva – pripravnik,  do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radna mjesta za koja se traži iskustvo,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje  i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 19.9.2017. godine u prostorijama škole u 9 časova za predmet fizika, u 10 časova za predmete sociologija, poslovna komunikacija, demokratija i ljudska prava, filozofija i filozofija i sociologija i u 11 časova za predmete lovstvo i dendrologija sa fitocenologijom.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole.

**************

JU SŠC "IVO ANDRIĆ" VIŠEGRAD

Ul. Kralja Petra I broj 16.

73240 Višegrad

 

KONKURS

za prijem radnika

Na određeno vrijeme

1. Profesor francuskog jezika

 u kulinarstvu                                  1 izvršilac na dva (2) časa

2. Profesor prava                           1 izvršilac na četiri (4) časa do povratka radnika

                                                                     sa porodiljskog odsustva

     Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu – ("Službeni glasnik RS" broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:

- Ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS" broj: 34/15 i 83/15), i srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15)

- Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

- Nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. kratku biografiju

2. uvjerenje o državljanstvu

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

10. potvrda o radnom iskustvu u struci

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 102/14 i  42/16 ).

Uvjerenje o neosuđivanosti o zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje obaviće se  dana, 18.9.2017. godine, u 8 sati sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

                             **************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

MLADIČKA BR 3

71 213 ISTOČNA ILIDžA

 KONKURS

1. Nastavnik matematike, 12 časova - 1 izvršilac,  pripravnik na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a naduže do 31.7.2018. godine.

2. Nastavnik fizike, 12 časova - 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.7.2018. godine.

3. Nastavnik razredne nastave, puna norma – 1 izvršilac sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine.

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:

         a) da je državljanin RS i BiH,

         b) da je punoljetan,

         v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po  prijemu u radni odnos)

         g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos)

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

   đ) da ima odgovarajući nivo obrazovanja o završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

G) Potrebna dokumentacija

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

a) dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 

   b) dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u  oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad. (za radno mjesto pod 3.)

7. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca od čega minimalno jedna (1) godina u struci, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova, (za radno mjesto pod 3.)

- Uvjerenje o radnom stažu treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

- Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koja se poslije ne vraćaju.

Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/14 i 45/16) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole, obaviće se intervju 19.9.2017. godine sa početkom u 10 sati.

Kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju.  Ako se ne pojave na zakazanom intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja, a razmatraće se prijave koje stignu najkasnije 18.9.2017. godine do 15 sati.

Primljeni kandidati počinju sa radom završetkom konkursne procedure.

Potrebna dokumenta sa naznakom "prijava na konkurs, ne otvarati" - slati isključivo putem pošte  na adresu škole.

                                                                              

***********

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

          Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto - bibliotekar na OJ Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

- VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, diplomirani bibliotekar, položen stručni ispit);

- jedna godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru;

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci,

3. ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu,

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere,

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6. ovjerenu kopiju diplome,

7. dokaz o položenom stručnom ispitu

8. dokaz o radnom iskustvu,

9. dokaz  o poznavanju rada na računaru

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

**********

JU OŠ "MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI"

HAN PIJESAK

  PONIŠTENjE KONKURSA

          Poništava se Javni konkurs objavljen dana, 23.8.2017. godine, u dnevnim novinama "Glas Srpske", za prijem radnika u radni odnos, profesora razredne nastave za rad u produženom boravku - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na puno radno vrijeme do 30.6.2018. godine.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica