JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.07. 2018. godine

27.07.2018 00:24 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*************

JU OŠ “SVETI SAVA” TRNOVO

Trnovskog bataljona 33

71220 Trnovo

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik  biologije - 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ............................................................................1 izvršilac

2. Nastavnik fizike - 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...............................................................................1 izvršilac

3. Nastavnik demokratije - 1 čas na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom............................................................................. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104.  i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;  i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 8.8.2018. godine u 11 časova. Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ “Sveti Sava” Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                                  

***********

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

Ul. Meše Selimovića br. 1

 raspisuje

         

 

JAVNI KONKURS

za prijem pomoćnika direktora – postavljenje na period 5 godina

 1.  Pomoćnik direktora za zdravstvenu službu  (VSS)  -

       1 izvršilac – postavljenje na 5 godina    

a) Opis poslova radnog mjesta

                                                                             

 rukovodi Službom i odgovoran je za organizaciju zdravstvene službe, kao i za vođenje brige o zdravstvenom stanju lica lišenih slobode,

 vrši sistematske preglede lica lišenih slobode po njihovom prijemu i otpustu.

 sačinjava izvještaj o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti lica lišenih slobode,

 vrši pregled svih lica prijavljenih na ljekarski pregled,

 vrši otvaranje i zatvaranje bolovanja, davanja pošteda, izdavanje uputnica za bolničko liječenje i specijalističke preglede van Zavoda,

 obavlja popunjavanje obrazaca, vođenje evidencije o bolovanjima i uputama za liječenje i preglede van Zavoda,

 stara se o radu ambulante,

 učestvuje u radu tima prijemno-otpusnog odjeljenja za predlaganje programa postupanja sa osuđenim licima,

 izrađuje trebovanja lijekova sanitetskog materijala i drugih sredstava za potrebe Zdravstvene službe,

 obavlja administrativne poslove u vezi odobravanja eksternog liječenja lica lišenih slobode, (pribavljanje odobrenja nadležnih organa i institucija i sl)

 na službeni zahtjev izdaje ljekarska uvjerenja,

 vrši nadzor nad higijenom prostorija u kojim borave i rade lica, a za koje je propisana sanitarna ispravnost,

 organizuje i stara se o  dezinfekcije, dezinsekciji i deratizaciji prostorija Zavoda

 kontroliše ispravnost namirnica u kuhinji Zavoda i higijenu prostorija,

 mjesečno podnosi izvještaj direktoru Zavoda o higijensko-epidemiološkoj situaciju,

b) Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove  i to:

1. Da je državljanin RS - BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

v) Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

   

1. Visoka stručna sprema – medicinski fakultet zvanje doktor medicine;

2. Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon stečene VSS;

3. Položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i stečena licenca za obavljanje zdravstvene djelatnosti;

g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

6. Potvrdu o radnom iskustvu;

7. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

9. Licencu za obavljanje ljekarske djelatnosti.

Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument pod brojem 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije stupanja u radni odnos.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4, 5. i 7.  ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA, ISTOČNO SARAJEVO, ulica Meše Selimovića br. 1, sa naznakom “KONKURS ZA PRIJEM POMOĆNIKA DIREKTORA ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU”.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

*************

                                               

HOTEL CLUB APARTHOTEL VUČKO DOO

Ul. Olimpijska 1

Jahorina

OGLAS

Potrebni sljedeći radnici za rad u Hotelu Club Aparthotel Vučko d.o.o., na Jahorini:

Recepcioneri (poželjno radno iskustvo minimum 1 godina)

Tehničar računarstva/električar (sa iskustvom od 2 godine)

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 060/360-3271, 065/433-432 ili poslati na mejl adresu: j.golijanin@aparthptelvucko.com.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

**********

“TEKO MINING LAPIŠNICA” DOO

ISTOČNO SARAJEVO

Bulozi bb, Istočni Stari Grad

033/237-902

Nenad.ilic@tekominin.com

lapisnica@tekomining.com

OGLAS

Vrsta djelatnosti poslodavca:

Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca

Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

Rukovalac mehanizacijom na površinskoj eksploataciji

Broj izvršilaca:

Jedan

Rad na: neodređeno/određeno vrijeme:

određeno vrijeme (probni rad) – 2 mjeseca sa mogućnošću produžnja ugovora

Mjesto rada/regija:

Istočni Stari Grad; Sarajevsko-romanijska regija

Opis radnog mjesta: 

- radi na određenoj mehanizaciji / rudarsko-građevinskoj mašini prema rasporedu od strane poslovođe proizvodnje ili tehničkog rukovodioca;

- prije početka rada vrši kontrolu ispravnosti uređaja za komandovanje – kretanje lijevo i desno, kočenje, signalne uređaje, kao i stanje nafte, ulja i antifriza na rudarsko-građevinskoj mašini;

- vrši vizuelnu kontrolu ostalih dijelova uređaja na mehanizaciji/ rudarsko-građevinskoj mašini;

- radi na skidanju jalovine, čišćenju kopa i etaža, prebacivanju jalovine i materijala na deponijama i sl. po uputstvu poslovođe proizvodnje,

- vrši utovar otpucanog materijala u kamione – dampere, kao i utovar gotovih proizvoda u kamione kupaca prema izdatom nalogu,

- odbacuje otpucani materijal sa etažne ravni na uže etaže kao i odbacivanje jalovine,

- vrši iskop kamena na kopu, radi na prebacivanju i ravnjanju deponija i radi na razbijanju krupnih stijena na p.k. hidrauličnim čekićem kada radi na bageru,

- vrši transport otpucanog materijala do primarnog koša,

- po potrebi doprema gorivo na etaže namjenskim vozilom,

- po potrebi vrši zamjenu guma, sitne popravke, periodičnu zamjenu ulja, filtera za ulje, vazduh i gorivo na mašinama,

- vrši periodično pranje i čišćenje mehanizacije / rudarsko-građevinskih mašina, radu moto časova i sl,

- prisustvuje servisima i popravkama određene mašine,

- obavezan je da u toku rada koristi propisana sredstva lične zaštite na radu,

- u zavisnosti od situacije i hitnosti posla obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodilaca.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS, odnosno BiH,

- da je punoljetan,

- da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivična djela koja ih čine nesposobnim za obavljanje poslova u kamenolomu,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

- završena srednja škola metalskih zanimanja ili srednja saobraćajna škola. 

- srednja stručna sprema, IV ili III stepen ili  KV radnik.

- položen ispit za rukovaoca mehanizacijom (bager, damper, buldožer, utovarivač).

- položen vozački ispit – “C1” kategorija.

-  radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Oglas je otvoren do 1.8.2018. godine.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica