JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21. 02. 2018. godine

23.02.2018 00:28 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

***********

**************

JU SŠC "IVO ANDRIĆ" Višegrad

www.ssvisegrad.com,

ss74@skolers.org

tel.+387(0)58/630-250,

faks 630-481, sekretar 630-470,

računovodstvo 630-480 

Ul. Kralja Petra I  br. 16

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

Na određeno vrijeme

1. Profesor matematike, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 18 časova – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

2. Profesor latinskog jezika, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 časa  – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

3. Profesor ekonomske grupe predmeta i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac sa iskustvom, 12 časova – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu – ("Službeni glasnik RS", broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:

- Ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS» broj: 34/15 i 83/15), i srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

-  Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-  Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. kratku biografiju;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. potvrda o radnom stažu/ iskustvu  u struci, izdato od strane ranijeg poslodavca

kod kojeg  je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

11. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 102/14 i 42/16,).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 5.3.2018. godine u 7.30 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: U narednoj školskoj godini fond časova za navedene predmete bi mogao biti umanjen.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski "Ivo Andrić" Višegrad

Ul. Kralja Petra I broj 16.

73240 Višegrad, sa naznakom "Za konkurs".

**********

JU SŠC "IVO ANDRIĆ" Višegrad

www.ssvisegrad.com,

ss74@skolers.org

tel.+387(0)58/630-250,

faks 630-481, sekretar 630-470,

računovodstvo 630-480 

Ul. Kralja Petra I  br. 16

PONIŠTAVA SE KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

koji je objavljen u listu "Glas Srpske" dana 10.1.2018. godine

1. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac sa iskustvom, 12 časova, do povratka radnice sa porodiljskog odsustava  i

2. Profesor istorije i latinskog jezika, 1 izvršilac sa iskustvom, 4 časa latinskog i 2 časa istorije - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

********************

JU SŠC "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ČAJNIČE

 raspisuje

KONKURS

1. Fizika – 11 časova sedmično,  sa iskustvom, do 31.8.2018. godine,

2. Matematika – 6 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2018. godine,

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji pored uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 1/16), ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS", br. 34/15 i 83/15) i Pravilnika o  vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) 

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje  i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 6.3.2018. godine u prostorijama škole u 9 časova za predmet fizika, u 10 časova za predmet matematika. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar "Petar Petrović Njegoš", Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

*********************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU    

 objavljuje

                PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 19.7.2017. godine u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika za užu naučnu oblast Farmakologija i farmacija i užu oblast obrazovanja Farmakologija sa kliničkom farmakologijom (Farmakologija i toksikologija, Klinička  © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica