JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.06 2018. godine

29.06.2018 00:03 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

*********************

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO                                                                   

Meše Selimovića 1, Tel. 057/316-592  

E-mail:kpzi.sarajevo@mpr.vladars.net,

Faks. 057/316-594

 raspisuje        

 

JAVNI KONKURS

za prijem pomoćnika direktora – postavljenje na period 5 godina

1. Pomoćnik direktora za zdravstvenu službu  (VSS)  -

       1 izvršilac – postavljenje na 5 godina    

a)  Opis poslova radnog mjesta

                                                                              

 rukovodi Službom i odgovoran je za organizaciju  zdravstvene službe, kao i za vođenje brige o zdravstvenom stanju lica lišenih slobode,

 vrši sistematske preglede lica lišenih slobode po njihovom prijemu i otpustu.

 sačinjava izvještaj o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti lica lišenih slobode,

 vrši pregled svih lica prijavljenih na ljekarski pregled,

 vrši otvaranje i zatvaranje bolovanja, davanja pošteda, izdavanje uputnica za bolničko liječenje i specijalističke preglede van Zavoda,

 obavlja popunjavanje obrazaca, vođenje evidencije o bolovanjima i uputama za liječenje i preglede van Zavoda,

 stara se o radu ambulante,

 učestvuje u radu tima prijemno-otpusnog odjeljenja za predlaganje programa postupanja sa osuđenim licima,

 izrađuje trebovanja lijekova sanitetskog materijala i drugih sredstava za potrebe Zdravstvene službe,

 obavlja administrativne poslove u vezi odobravanja eksternog liječenja lica lišenih slobode, (pribavljanje odobrenja nadležnih organa i institucija i sl)

 na službeni zahtjev izdaje ljekarska uvjerenja,

 vrši nadzor nad higijenom prostorija u kojim borave i rade lica, a za koje je propisana sanitarna ispravnost,

 organizuje i stara se o  dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji prostorija Zavoda

 kontroliše ispravnost namirnica u kuhinji Zavoda i higijenu prostorija,

 mjesečno podnosi izvještaj direktoru Zavoda o higijensko-epidemiološkoj situaciju,

b) Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove  i to:

1.  Da je državljanin RS – BiH;

2.  Da je stariji od 18 godina;

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 v) Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

   

1. Visoka stručna sprema – medicinski fakultet zvanje doktor medicine;

2. Najmanje 1 godine radnog iskustva u struci nakon stečene VSS;

3. Položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i stečena licenca za obavljanje zdravstvene djelatnosti ;

g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

6. Potvrdu o radnom iskustvu ;

7. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

9. Licencu za obavljanje ljekarske djelatnosti.

Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument pod brojem 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije stupanja u radni odnos.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4, 5. i 7. ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, sa naznakom "KONKURS ZA PRIJEM POMOĆNIKA DIREKTORA ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU".

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

                      ******************                            

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

PONIŠTENjE  KONKURSA

Ponovo se poništava konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto - bibliotekar na Ekonomskom fakultetu Pale objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana, 6.9.2017. godine.

Poništava se konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto - stručni saradnik u nastavi na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 27.12.2017. godine.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica