JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 09. 2017. godine

29.09.2017 00:03 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU "RAZVOJNA AGENCIJA OPŠTINE MODRIČA"

PETRA KOČIĆA 4

74 480 MODRIČA

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

I        Na određeno vrijeme.

1.       Diplomirani inženjer poljoprivrede __________  2 izvršioca

II       Opis poslova

Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU "Razvojna agencija opštine Modriča".

Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje za VSS 12 mjeseci.

III      Opšti uslovi

1. Da je državljanin RS odnosno BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.       Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JU "Razvojna agencija opštine Modriča".

5. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.

IV      Posebni uslovi

Pod 1. VSS/ VII Poljoprivredni fakultet - diplomirani inženjer poljoprivrede

V       Sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

VI      Potrebna dokumenta

Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

- Izvod iz matične knjige rođenih.

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).

- Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tački V Sukob interesa.

- Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu.

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.

- Ovjerenu fotokopiju lične karte.

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni

VII     Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Agencije sa naznakom "Prijava na konkurs za prijem pripravnika" u JU "Razvojna agencija opštine Modriča".

**************************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I – Predmet

Školski odbor JU OŠ "Vuk Karadžić" Vitkovci, Teslić raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Vuk Karadžić" Vitkovci, Teslić.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU OŠ "Vuk Karadžić" Vitkovci, Teslić bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ "Vuk Karadžić" Vitkovci, Teslić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH i RS, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.       Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2.  Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obarzovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da nije lice osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Vuk Karadžić" Vitkovci, Teslić, Vitkovci bb, 74265 Vitkovci.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

******************

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

76 273 DONjI ŽABAR

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

na određeno radno vrijeme - do povratka radnice sa bolovanja

1. Nastavnik razredne nastave (pripravnik)  ……………1 izvršilac

Uslovi konkursa

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi za nastavnika:

Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

          (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci;

5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);

7. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 10.10.2017. godine, u prostorijama škole sa početkom u 9.30 časova. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

****************************

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

1. Diplomirani defektolog - oligofrenolog za rad u nastavi sa djecom sa smetnjama u razvoju - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, puna norma - pripravnik;

2. Nastavnik/profesor matematike i fizike - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja a najkasnije do 31.8.2018. godine, 14 nastavnih časova fizike i 4 nastavna časa matematike, bez radnog iskustva - pripravnik;

Uslovi konkursa

I Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa 

II Posebni uslovi:

Članom 3. tačka m) i n) i članom 6. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedena radna mjesta.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III  Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije škole sa naznakom "ZA KONKURS".

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana, 9.10.2017. godine, u 12 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*****************

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- Daktilograf - 1 izvršilac

1. Opis poslova radnog mjesta

• Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini

• radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi

• prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,

• odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,

• priprema korespondenciju i dokumentaciju,

• vodi brigu o rasporedu suđenja,

• poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,

• sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,

• pomaže osoblju pisarnice ukoliko je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, predsjednika suda i sekretara suda.

Opšti uslovi:

• da je državljanin BiH ili RS

• da je stariji od 18 godina

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost

• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

• da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

• završena srednja upravna, ekonomska ili druga četvorogodišnja srednja škola

• poznavanje rada na računaru

• 6 (šest) mjeseci radnog iskustva

2. Za

Prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera

Najduže na period do 2 godine - 1 izvršilac

1. Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

• da je državljanin BiH

• da je punoljetan

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost

• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

2. Kandidat treba da ispunjava posebne uslove i to:

• Završen pravni fakultet

Za kandidata koji bude primljen u radni odnos iz stava 1) obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni oglas kandidati za radno mjesto iz stava 1) su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova: diplomu o završenoj školi, uvjerenje o poznavanju rada na računaru (potvrdu o završenom stepenu kursa za kompjutere), dokaz o radnom iskustvu.

Uz prijavu na konkurs kandidati za radno mjesto iz stava 2) su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena i dr.)

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa Komisija za prijem u radni odnos daktilografa pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Njindonjs operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Njord, Edžcel i Outlook).

Svi kandidati za sudijskog pripravnika-volontera, koji budu ispunjavali uslove konkursa, biće pozvani na razgovor.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda njnjnj.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće biti predmet razmatranja.

*************

JU OŠ "JEVREM STANKOVIĆ" ČEČAVA

74 274 ČEČAVA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine;

2. Profesor/nastavnik matematike, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 10.10.2017. godine, sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

****************

JU OŠ "NIKOLA TESLA" DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

KONKURS

1. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac - pripravnik na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja.

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće:

*da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu i to:

Pod tačkom 1. - profesor srpskog jezika

Opšti uslovi:

*da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,

*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati –

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju kandidata obaviće se 6.10.2017. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1. Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja 12 časova pripravnik

2. Profesor fizike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018. – 6 časova, sa iskustvom

Uslovi konkursa

(1)     Opšti uslovi:

1)       da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

(2) uvjerenje o neosuđivanosti iz stav 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokazu o opštim uslovima potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje a koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (radno mjesto pod rednim brojem 2.)

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje Opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

1. Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

2. Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu škole poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI".

3. Intervju

Intervju kandidata obaviće se dana, 9.10. 2017. godine, u 9 časova, engleski jezik, u 10 časova fizika u JU OŠ "Dositej Obradović" Blatnica.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

4. Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

**************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" SJENINA RIJEKA

74 212 SJENINA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

- Profesor razredne nastave - PO Sjenina - lice sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovanom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

1. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

− Biografiju,

− Uvjerenje o državljanstvu,

− Izvod iz matične knjige rođenih,

− Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

− Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

− Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

− Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

− Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

− Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Sva potrebna Uvjerenja predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

2.       Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora škole.

Dana 9.10.2017. godine (ponedjeljak) u 8 časova održaće se intervju.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

3. Napomene

Škola će pismenim putem na Email adresi obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica