JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine

10.08.2018 00:27 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

***************

JU OŠ “IVO ANDRIĆ” ĐULIĆI

ĐULIĆI BB

74270 TESLIĆ

Tel: 053-420-484

E-mail: os098@skolers.org

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU OŠ “Ivo Andrić” Đulići, Teslić

Školski odbor JU OŠ “Ivo Andrić” Đulići, Teslić, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

1. Uslovi konkursa

1.1.    Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

1)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2)      da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

3)      da je stariji od 18 godina,

1.2.    Posebni uslovi:

1)      ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu,

2)      ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3)      nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

2.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1)      Potpisanu prijavu na konkurs,

2)      Kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,

3)      Izvod iz matične knjige rođenih,

4)      Uvjerenje o državljanstvu,

5)      Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

6)      Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

7)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8)      Dokaz odnosno potvrdu o dužini radnog iskustva (najmanje pet godina nakon sticanja diplome),

9)      Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10)    Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

11)    Druge dokaze o napredovanju u struci i potvrđivanju sposobnosti kandidata,

12)    Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da lice nije kažnjavano, škola će službenim putem tražiti od nadležnih institucija za izabranog kandidata na funkciju direktora.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u razmatranje.

3.       Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijava

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Đulići, 515., 74 270 Teslić, ili neposredno u kancelariju škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

******

JU “SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

(sa radnim iskustvom )

1.       Nastavnik stručno-teoretske i praktične nastave - drumski saobraćaj .............jedan izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

2.       Nastavnik stručno-teoretske nastave - drumski saobraćaj - jedan izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, do kraja školske godine.

3.       Nastavnik stručno-teoretske nastave - elektrotehničke struke - jedan izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme do kraja školske godine.

U pogledu vrste stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim školama  (“Sl. glasnik RS” br.29/12) nastavnici  treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- Za radno mjesto pod 1. i 2. ......... diplomirani inženjer saobraćaja - smjer drumski saobraćaj

- Za radno mjesto pod 3. ................... diplomirani inženjer elektronike

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18) i uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik” RS br 102/2014 i 42 / 2016).

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4.       Ovjerenu fotokopiju diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

5.       Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6.       Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida .

11.     Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati .

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 20.8.2018. godine u 11 časova u prostoriji br. 10.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana (od 8.8.2018. godine do 16.8.2018. godine), u dnevnom listu “Glas Srpske”

**********

OPŠTINA BROD

SVETOG SAVE BR. 17

74 450 BROD

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod

I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod, na neodređeno vrijeme i to:

U Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju:

Samostalni stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu i poslove saobraćaja (radno mjesto pete kategorije, drugog zvanja).........................1 izvršilac

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Brod (“Službeni glasnik opštine Brod”, broj 3/18 i 6/18).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1)      da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2)      da je stariji od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5)      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6)      da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i

7)      da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240

ECTS bodova, saobraćajni fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.

V - Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1)      diplome o završenoj stručnoj spremi,

2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će, u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, položiti stručni ispit za rad u upravi,

3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4) dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda, ovjerena izjava ili drugi dokazi kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru).

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti intervju na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: “Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17. sa naznakom “Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod”.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

          Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-169.

***********

JU OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

JAVNI KONKURS

za izbor i prijem u radni odnos

- Pedagog škole: 100 % norme pripravnik, na neodređeno radno vrijeme ..... 1 izvršilac

Uslovi konkursa

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidati za nastavnike i stručne saradnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18), čl. 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3.       izvod iz matične knjige rođenih;

4.       ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);

5.       uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);

7.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 20.8.2018. godine, u prostorijama ove škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje se obaviti u 10 časova, a intervju sa kandidatima obaviće se u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Vaso Pelagić” Pelagićevo” Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

************

JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1.       Nastavnik/profesor likovne kulture - 8 časova na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac - lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2.       Nastavnik/profesor engleskog jezika - 6 časova na određeno vrijeme za školsku 2018/19 godinu, do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3.       Nastavnik/profesor matematike - 8 časova na određeno vrijeme za školsku 2018/19 godinu, do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4.       Nastavnik/profesor njemačkog jezika - 2 časa na određeno vrijeme za školsku 2018/19 godinu, do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju za navedeno radno mjesto, prilikom prijavljivanja su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ,- koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu – za traženo zanimanje - prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

- radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana, nakon sticanja zvanja propisanog za obavljanje poslova nastavnika određene struke, na poslovima u vaspitno-obrazovnom procesu.

- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za lica koja se nalaze na evidenciji

5. uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i iste neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14 i 45/16) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se obaviti u četvrtak, 23.8.2018. godine, u 9 časova u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole “Liješće”. Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “GLAS SRPSKE” Banjaluka od 8.8.2018. godine a traje od 9.8.2018. godine.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova

Osnovna škola “Liješće”

Liješće bb,

74450 Brod

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati -

**************

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ”

OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

OGLAS

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave  - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u područnoj školi Čivčije Osječanske.

U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sljedeću dokumentaciju

1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje o državljanstvu

4. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

5. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

7. Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

9. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

13.     Test i intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 21.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

14.     Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne prijave na  intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

15.     Kontakt telefon kandidata

16.     Dokumente slati na adresu JU OŠ “Radoje Domanović” Osječani Gornji; 74225 Osječani

Napomena:

Izuzetno u slučaju da se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata sa najmanje jednom godinom radnog staža i kandidati bez radnog iskustva .

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 45/16).

************

JU SŠC “NIKOLA TESLA” ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Jednog nastavnika matematike na 18 časova nastave sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

2. Jednog nastavnika matematike na 4 časa nastave sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

3. Jednog nastavnika fizike na 9 časova sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

4. Jednog nastavnika stručnih predmeta - doktor medicine na 20 časova sedmično, pripravnik, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

5. Jednog nastavnika stručnih predmeta - doktor medicine na 11 časova sedmično, pripravnik, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

6. Jednog dipl. farmaceuta na 20 časova sedmično (puna norma), pripravnik, radi zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

7. Jednog dipl. farmaceut na 8 časova sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

8. Jednog nastavnika fizičkog vaspitanja na 2 časa sedmično, pripravnik, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

9. Jednog nastavnika psihologije i medicinske psihologije na 6 časova sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

10. Jednu dipl. medicinsku sestru na 4 časa nastave sedmično, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

11. Jednog nastavnika praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala na 6 časova nastave sedmično sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

12. Jednog nastavnika biologije na 2 časa sedmično, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

13. Jednog nastavnika stručnih predmeta u struci zdravstvo, viši fizioterapeutski tehničar ili dipl. fizioterapeut, na 15 časova nastave sedmično, sa radnim iskustvom od najmanje godinu rada i sa položenim stručnim ispitom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (napomena - nije potrebno za pripravnika)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (napomena - nije potrebno za pripravnika)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac, sa naznakom javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 24.8.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

**************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 21.3.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  - 1 izvršilac.

2. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

II

1. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

a) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

2. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18).

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 20.8.2018. godine u 10 sati, a intervju u 12 sati.

V

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VI

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VII

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VIII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj ploči škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

IX

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić” 74317 Petrovo, Ozrenskih odreda 74, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (oobavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

*****************

JU SŠC “NIKOLA TESLA” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

KONKURS

za prijem nastavnika

I - Na određeno vrijeme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

1. Profesor njemačkog jezika..............2 časa  sedmično (1 izvršilac), do kraja nastavne godine,

2. Diplomirani pravnik....................2 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja nastavne godine,

3. Profesor stručne  grupe predmeta za zanimanje

kozmetički tehničar (estetska njega – 2 časa,

kozmetologija -2 i praktična nastava – 6 časova sedmično)....10 časova sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine

4. Profesor likovne umjetnosti za nastavne predmete - estetsko-korektivna kozmetika i estetika struke........................... 4 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine

5. Doktor medicine za nastavne predmete - Fizikalna medicina, anatomija i fiziologija, dermatologija ....................... 8 časova sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine,

6. Profesor fizike.............................................. 4 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine,

7. Diplomirani mašinski inženjer za mašinsku grupu predmeta (prakt. nastava - 4. stepen (6 časova) +2 časa teorijske nastave).............. 8 časova sedmično (1 izvršilac) , do kraja nastavne godine

8. Profesor matematike ili diplomirani ekonomista za nastavni predmet privredna matematika................................... 2 časa sedmično  (1 izvršilac), do povratka radnice sa javne funkcije, a najkasnije do kraja nastavne godine.

9. Profesor biologije .......................................... 4 časa sedmično (1 izvršilac), do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 31.12.2018. godine

II – Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.8.2019. godine, potreban nastavnik bez radnog iskustva - pripravnik za nastavni predmet:

1. Matematika....................................... 18 časova sedmično – puna norma (1 izvršilac)

Uslovi

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:01/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/2016) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena:

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju jednu godinu radnog staža u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Za radna mjesta pod rednim brojem 3, 4, 5 i 6 ukoliko ne bude prijavljenih kandidata koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi ili kandidata koji nemaju položen stručni ispit ali imaju jednu godinu radnog staža u struci, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju radnog iskustva – pripravnici.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži:  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su obavezni na prijavi navesti sve dokumente koje dostavljaju uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:102/2014 i 42/2016).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 20.8.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima  konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla”, Ul. Omladinska bb, 74470 Vukosavlje, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS za radno mjesto  _______________”.

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

*********

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Voditelj produženog boravka

- 3  izvršioca, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini, a najduže do 30.6.2019. godine.

2. Nastavnik engleskog jezika

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, za 12 časova redovne nastave sedmično, za školsku 2018/19. godinu, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3. Nastavnik matematike

- 1 izvršilac - na neodređeno vrijeme, puna nastavna norma, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Nastavnik fizičkog vaspitanja

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, puna nastavna norma za školsku 2018/19. g., do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, 10 časova redovne nastave sedmično za školsku 2018/19. godinu, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5. Nastavnik ruskog jezika

- 1 izvršilac - na određeno vrijeme, za 6 časova redovne nastave, za školsku 2018/19. godinu, do 31.8.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti  koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove iz Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 51/11, 19/12, 77/12) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 102/14 i 45/16).

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti 21.8.2018. god. sa početkom u 10.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka od 8.8.2018. a traje od 9.8.2018. do 16.8.2018. godine.

Prijave sa naznakom – “prijava na konkurs, ne otvarati”, slati na adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava”

Ul. Vuka Karadžića bb

74450 Brod.

***********

JU OŠ “ĐORĐO PANZALOVIĆ” OSINjA

74 412 OSINjA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za šk. 2018/19. godinu:

1. Nastavnika fizike - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .................... 1 izvršilac.....na 4 časa na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika

2. Nastavnika likovne kulture radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom........1 izvršilac.... na 10 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a ako se ne javi radnik sa iskustvom  razmatraće se i prijave pripravnika

3. Nastavnika demokratije - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom............... 1 izvršilac ...na 2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, a ako se ne javi radnik sa iskustvom  razmatraće se i prijave pripravnika i

4. Bibliotekar - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ......................................1 izvršilac na puno radno vrijeme na određeno do 31.8.2019. godine a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik  Republike Srpske” broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17. i 31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br:102/14. i 45/16).

Posebni uslovi:

(1) Poslove nastavnika obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna zdravstvena ustanova

(2) Poslove stručnih saradnika (pedagog, psiholog i bibliotekar) obavljaju lica  koja osim uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova

(3) Lica iz stava 2. ovog člana pored uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

(4) Lica iz st. 1. i 2. ovog člana koja imaju završen drugi ciklus studija, obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz određene oblasti iz stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana.

(5) Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 3) i stava 3. tačka 3) ovog člana prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

(6) Izuzetno od uslova iz člana 104. stava 1. tačka 2. i stava 3. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

(7) Navedeno lice ima obavezu da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi.

(8) Lice iz stava 6. ovog člana nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika

Opšti uslovi: koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

*da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom LK,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedenih uslova i dokumentacije kandidat treba da dostavi i sljedeću dokumentaciju :

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos za nastavnika, stručnog saradnika, sekretara i računovođe, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ:

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

* ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o pol. stručnom ispitu za rad u vasp. - obrazov. procesu,

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškol. ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

* uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Đorđo Panzalović” Osinja, Derventa sa naznakom - prijava na konkurs, ne otvarati –

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata će se obaviti u srijedu, 22.8.2018. godine, u 10 časova, a intervju istog dana u 12 časova u prostorijama ove Ustanove.

- Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

************

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

KONKURS

za prijem nastavnika

I - Na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2018/2019. godine - 31.8.2019. godine, i to:

1.       Diplomirani inženjer poljoprivrede, opšti smjer, puna sedmična norma, jedan izvršilac

2.       Diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu, 6 časova sedmično, jedan izvršilac

3.       Profesor biologije, 4 časa sedmično do kraja prvog polugodišta, a od drugog polugodišta 2 časa sedmično, jedan izvršilac

4.       Diplomirani mašinski inženjer, pola sedmične norme, jedan izvršilac

5.       Diplomirani pravnik, 4 časa sedmično, jedan izvršilac

Uslovi

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15), i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena:

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Ako se na konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, a ne prijave se ni kandidati koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju radno iskustvo - pripravnici.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci ( dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:102/14 i 42/16).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 17.8.2018. godine u 12 časova, u prostorijama škole.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić”, Berlinska bb, 74 480 Modriča, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***********

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” TESLIĆ

SVETOG SAVE 78

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1.       Profesor razredne nastave, 3 izvršioca, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31.8.2019. godine

1.       Uslovi konkursa

1.1.  Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2.  Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

2.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

- kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije ,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti :

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem

3. Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijava

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Teslić, ulica Svetog Save br 78 , ili neposredno u kancelariju škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “Prijava na konkurs na radno mjesto profesora razredne nastave”

5.       Intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 17.8.2018. godine, u 12 časova o čemu se obavještavaju putem konkursa .

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.       Napomena:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

**********

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1)      Nastavnik praktične nastave u zanimanju tekstilni tehničar - 1 izvršilac, 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2)      Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 11 časova na određeno vrijeme do  31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3)      Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 3 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)      Nastavnik  filozofije i sociologije – 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5) Nastavnik anatomije i anatomije i fiziologije – 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

6) Nastavnik zdravstvene njege i rehabilitacije u zanimanju fizioterapeutski tehničar (za časove prakse i teorije) – 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7) Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći u zanimanju farmaceutski tehničar (za časove prakse i teorije) - 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

8) Pedagog škole - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/14 i 42/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

5.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), pravo učešća  imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu, 22.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica