JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06. 02. 2017. godine

08.12.2017 00:02 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 06.02. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU SŠC "JOVAN CVIJIĆ" MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

KONKURS

o upražnjenim radnim mjestima

1. Na određeno vrijeme:

1. Socijalni radnik – puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa dužnosti direktora škole - jedan izvršilac

2. Za nastavni predmet: vrtlarstvo, 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, od početka drugog polugodišta školske 2017/2018. godine do kraja nastavne 2017/2018. godine – 30.6.2018. godine – jedan izvršilac

3. Za nastavni predmet: biologija, puna norma, 20 časova sedmično, pripravnik, do povratka radnice sa bolovanja – jedan izvršilac

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH,

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ovo uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent i

- da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2),

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole, 21.12.2017. godine (četvrtak), u 8 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata kojim dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte ili lično na adresu škole.

Telefon: 053/811-344, 053/810-966.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

**************

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I - Predmet

Na osnovu člana 136. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.44/17), Školski odbor JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj bira se na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata  sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkurs

Za direktora JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH/RS, Zakonom o radu, član 137. tačka 2. i član 177. tačka 1. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17) i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

*Da ima opštu sposobnost za rad,*Da je državljanin BiH/RS,*Da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. Stav 1. Nastavnici, stručni saradnici i ostali radnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu i dalje obavljati rad u školi i ravnopravno konkurisati na radna mjesta u školi, ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1 ovog stava.

Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V - Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu. Izvod iz matične knjige rođenih. Uvjerenje o državljanstvu. Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent. Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina).

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci). Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato kod nadležnog suda. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starije od šest mjeseci).

VI - Rok za učešće na konkurs i način dostavljanja prijave:

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Bukovica Velika", 74213 Velika Bukovica. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

VII - Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora škole u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

**************

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI BR.4

76 273 DONjI ŽABAR

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

na određeno radno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

1. Psiholog škole - 50% norme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom …1 izvršilac

Uslovi konkursa

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. stav (2), (3) i (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci

5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992 godine, BiH i Republici Srbiji);

7. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

10.     uvjerenje o dužini radnog staža izdato od ranijeg poslodavca.

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 21.12.2017. godine, u prostorijama škole sa početkom u 10 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

***************

JU OŠ "SUTJESKA" MODRIČA

MAKSIMA GORKOG 2

74 480 MODRIČA

KONKURS

na upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac,

2. Nastavnik biologije, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 2 časa - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

Opšte uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole ili lično svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, odnosno koji su dostavili potpune i blagovremene prijave intervju će se obaviti u prostorijama škole dana 18.12.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

****************

JU OŠ "JEVREM STANKOVIĆ" ČEČAVA

74 274 ČEČAVA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik engleskog jezika, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 18 časova sedmično, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 19.12.2017. godine, sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

****************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

ODLUKA

o poništenju odluke o raspisivanju konkursa i poništenju javnog konkursa

1. Poništava se odluka o raspisivanju konkursa, broj 368/17 od 23.10.2017. za radno mjesto profesora geografije, a samim tim i raspisani javni konkurs broj 371/17 od 23.11.2017. godine objavljen u dnevnom listu "Glasu Srpske" u srijedu, 25.11.2017, a koji glasi:

Nastavnik - profesor geografije – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018 - 14 časova sa iskustvom (položen stručni ispit).

2. Konkurs se poništava zbog otklanjanja nedostataka u raspisivanju konkursa.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" putem zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

*********

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

ODLUKA

o poništenju odluke o izmjeni konkursa

1. Poništava se odluka o izmjeni konkursa, broj 378/17 od 26.10.2017. za radno mjesto profesora geografije, koja je objavljen u dnevnom listu "Glasu Srpske" u srijedu, 1.11.2017. a koja je glasila:

Nastavnik - profesor geografije - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018 - 14 časova sa iskustvom (položen stručni ispit), mijenja se i glasi:

Nastavnik - profesor geografije – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 15.11.2018. (godina dana) 14 časova - pripravnik

2. Odluka o izmjeni konkursa se poništava zbog otklanjanja nedostataka u raspisivanju konkursa.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

***********

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1. Profesor - nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa iskustvom, položen stručni ispit

2. Nastavnik - profesor geografije - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 12 časova, pripravnik.

I Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. tačka ž) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

4)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

5)       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko se traži radno iskustvo

6)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)       uvjerenje Opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

1. Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

2. Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu škole, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI"

3. Intervju:

Intervju kandidata obviće se dana, 19.12.2017. godine, u 10 časova razredna nastava a u 12 časova geografija u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

4. Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

**************

JU SŠC "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.

- Nastavnik za predmet osnove preduzetništva (diplomirani ekonomista ) – 4 časa, bez radnog iskustva ( pripravnik ), na određeno vrijeme (do kraja nastave u školske 2017/18 godini, odnosno da 30.6.2018. godine ) - Broj izvršilaca 1.

- Inženjer tehnologije, smjer proizvodnja obuće – 16 časova, sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme.

Broj izvršilaca 1.

2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 20.12.2017. godine, u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

**********

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

ODLUKA

o poništenju konkursa

1. Poništava se konkurs br. 01/1-746/17 od 13.11.2017. godine objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana, 15.11.2017. godine zbog formalno-pravnih nepravilnosti: konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesto nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, tj. do povratka radnika sa bolovanja ……………….. pripravnik.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Odluku objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj dana, 6.12.2017. godine

**********

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

JAVNI KONKURS

za izbor i prijem u radni odnos

1) Nastavnik razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja  ...... 1 izvršilac

2) Psiholog škole - 50% norme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva ….. 1 izvršilac

Uslovi konkursa

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidati treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i čl. 2 i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima       (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog         odnosa).

          Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);

5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 18.12.2017. godine (ponedjeljak), u prostorijama ove škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Intervju sa kandidatima obaviće se u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

****************

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa

I - U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

1. U Odjeljenje za inspekcijske poslove:

- Opštinski urbanističko-građevinski inspektor  ......................1 izvršilac

2. U Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove:

- Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i evidenciju

stambenih i poslovnih prostorija u vlasništvu opštine .................1 izvršilac

3. U Odjeljenje za prostorno uređenje:

- Samostalni stručni saradnik za poslove obnove i izgradnje ........1 izvršilac

II - Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Opštinski urbanističko-građevinski inspektor: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Kategorija radnog mjesta: Četvrta kategorija. Zvanje službenika: Ne razvrstava se

- Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za  upravno-pravne poslove i evidenciju stambenih i poslovnih prostorija u vlasništvu opštine: prati propise i obavlja upravno-pravne i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja, priprema izvještaje i druge informacije iz nadležnosti Odjeljenja, vodi evidenciju stambenih i poslovnih prostorija koje su u vlasništvu opštine, priprema ugovore o zakupu stanova i poslovnih prostorija koje su u vlasništvu opštine i prati izvršavanje ugovornih obaveza, obavlja administrativne i stručne poslove iz stambeno-komunalne oblasti, učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Odjeljenja, pruža pravnu pomoć strankama u skladu sa zakonom i drugim propisima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Kategorija radnog mjesta: Peta kategorija. Zvanje službenika: Drugo zvanje

- Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za poslove obnove i izgradnje: ostvaruje saradnju sa humanitarnim i drugim međunarodnim organizacijama s ciljem realizacije projekata razvoja Opštine, problematike izbjeglog i raseljenog stanovništva, učestvuje u provođenju projekata i prikupljanja i izvršavanja ugovorenih radova neposredno radi na blagovremenom pribavljanju potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova, usmjerava i kontroliše rad, odnosno izvršavanje planiranih poslova na izgradnji, obnovi i rekonstrukciji stambenih objekata izbjeglog i raseljenog stanovništva, vodi evidenciju i priprema izvještaje i informacije po objektima obnove i izgradnje, obavlja administrativno tehničke poslove u oblasti obnove i izgradnje za izbjegla i raseljena lica, vrši geodetske poslove prenošenja urbanističkih i regulacionih planova i urbanističkih projekata i drugih projektovanih površina na terenu, te unošenje nastalih izmjena u katastarske planove, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine. Kategorija radnog mjesta: Peta kategorija. Zvanje službenika: treće zvanje,

III - Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 1.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni uslovi su: diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani prostorni planer ili diplomirani inženjer arhitekture, VSS odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili prvi i drugi ciklus koji se u zbiru vrednuju sa najmanje 300 ECTS bodova, ili integrisani studij koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova,  Potrebno radno iskustvo: 3 (tri) godine radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 2. Pored opštih uslova propisanih zakonom, VSS, pravni ili prvi ciklus pravnih studija sa najmanje 240 ECTS bodova. Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I - 3.

VSS, diplomirani inženjer geodezije ili prvi ciklus studija sa najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent. Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja)

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85/11 i 7/15) .

3. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4. dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje ili diploma ili druga isprava koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru).

5. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), sastavni je dio prijave na Javni konkurs.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenih radnih mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16),

kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VI - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštine Derventa njnjnj.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine, Trg oslobođenja bb Derventa, sa naznakom Konkursna komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Derventa.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glasu Srpske" i u "Službenom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107

***************

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA ZDRAVSTVA

VOJVODE SINĐELIĆA 45

74 000 DOBOJ

KONKURS

Za izbor nastavnika:

Za užu naučnu oblast: Fizioterapija i rehabilitacija – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o radnoj sposobnosti,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se izbor vrši,

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira,

- separati radova kojima konkuriše za izbor u zvanje i

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se podnose na adresu škole sa naznakom "Za konkurs-NE OTVARATI".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica