JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6. 09. 2017. godine

08.09.2017 00:04 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

PD "SEMBERIJA" AD

BIJELjINA

raspisuje:

 

OGLAS

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto

- Pomoćnik glavnog knjigovođe --------------1 izvršilac, na određeno vrijeme u trajanju do 3 mjeseca

Uslovi:

VII stepen stručne spreme, diplomirani ekonomista sa posjedovanjem licence sertifikovanog računovođe i radnim iskustvom u struci od 3 godine.

Prijave se podnose poslodavcu u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Sa svim prijavljenim kandidatima obaviće se intervju na okolnosti stručne i organizacione sposobnosti za gore navedeno radno mjesto.

Broj tel: 055/210 – 394 (Pravna služba).

***********

JU OMŠ "VOJIN KOMADINA"

ZVORNIK

Raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor flaute 12 časova sedmično, pripravnik na određeno vrijeme školska 2017/18. godina.

Opšti uslovi konkursa:

1) Da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže se nakon prijema u radni odnos.

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj se navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

(Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača član 7. ("Sl. gl. RS", br.77/09)

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4)u vjerenje o državljanstvu

5) izvod iz matične knjige rođenih

6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  20.9.2017. godine u 10 sati u prostorijama JU OMŠ "Vojin Komadina" Zvornik.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzička škola "Vojin Komadina" ul. Sveti Sava br.17. Zvornik.

*****

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BIJELjINA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos

 

1. Policajac – pripravnik (muški pol)...........................3 izvršioca

2. Kuvar instruktor – pripravnik (muški pol)..............1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od 6 (šest) mjeseci radi obavljanja pripravničkog staža za policajce u Službi obezbjeđenja, a za kuvara instruktora radi obavljanja pripravničkog staža u Službi za pravne, finansijske i opšte poslove u osuđeničkoj kuhinji.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:

- SSS, IV stepen obrazovanja, da nije stariji od 27 godina, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova policajac

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:

- VKV/SSS, V/IV stepen obrazovanja ugostiteljskog smjera – kuvar

Potrebna dokumenta:

 Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze   o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,

- uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja, ne starije od tri mjeseca,

- diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih,

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Za kandidate policajac - pripravnik koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti i provjera radnih sposobnosti.

Za kandidata kuvar instruktor - pripravnik koji ispuni uslove konkursa vršiće se samo provjera radnih sposobnosti.

Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata policajac - pripravnik vrši Komisija imenovana od strane ministra pravde, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja, broj.08.030/020-820/10 od 18.10.2010. godine.

Provjeru radnih sposobnosti kandidata pod rednim brojem 1.1. i 1.2. vršiće Komisija imenovana od strane direktora zavoda.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Kandidat policajac - pripravnik koji zadovolji uslove na testovima provjere psihofizičke sposobnosti, radiće provjeru radnih sposobnosti (pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i intervju).

Kandidat kuvar instruktor – pripravnik koji ispuni uslove konkursa radiće samo provjeru radnih sposobnosti (pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i intervju).

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti i radnih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul. Šabačkih đaka br.9. sa naznakom "Prijava za konkurs".

***********

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

ČELOPEK - ZVORNIK

Raspisuje

OGLAS

za prijem radnika

 Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, do povratka radnika - 3 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik srpskog jezika, za 17 časova, do povratka radnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Nastavnik srpskog jezika, za 4 časa, do 31.8.2018. godine – 1 izvršilac pripravnik.

4. Nastavnik ruskog jezika, za 8 časova, do 31.8.2018. godine – 1 izvršilac pripravnik.

5. Nastavnik likovne kulture, za 5 časova, do 31.8.2018. godine – 1 izvršilac pripravnik.

Na neodređeno vrijeme:

1. Nastavnik njemačkog jezika, za 12 časova – 1 izvršilac pripravnik.

2. Nastavnik matematike, za 12 časova – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

- rodni list ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Ljekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Intervju će se obaviti u ponedjeljak, 25.9.2017. godine, u školi u Čelopeku, sa početkom u 9 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: JU OŠ "Desanka Maksimović" Čelopek bb, 75400 Zvornik.

**************

JU OŠ "KOSTA TODOROVIĆ"

75436 SKELANI

Raspisuje

                           

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik fizike, 6 časova sedmične norme, na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac - pripravnik;

Uslovi konkursa

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je punoljetan;

- da je radno sposoban za rad sa učenicima;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;   

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- ljekarsko uvjerenje (ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);

- uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje po službenoj dužnosti prije zasnivanja radnog odnosa);

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;  

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana, 19.9.2017. god. i to testiranje u 10 časova a intervju u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Kandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola "Kosta Todorović" Skelani 75436 Skelani, sa naznakom "Komisija za izbor". 

*****

  

DJEČIJI VRTIĆ

"DUŠKO RADOVIĆ"

UGLjEVIK

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Vaspitač............ 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

Vaspitač u JU Dječijem vrtiću "Duško Radović" Ugljevik obavlja poslove i zadatke određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i to:

- planira vaspitno-obrazovni rad kroz podršku razvoju i učenju putem igre,

- realizuje neposredni vaspitno-obrazovni rad - 30 časova sedmično,

- vrši pripremu za vaspitno-obrazovni rad - 10 časova sedmično,

- kreira okruženje za učenje i razvoj,

- kreira didaktička sredstva, igračaka i održavanje materijala za učenje,

- sarađuje sa roditeljima i društvenom sredinom,

- vodi grupni roditeljski sastanak,

- prati stručnu literaturu iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada i radi na stručnom usavršavanju,  

- vrši dokumentovanje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada,

- timski rad i rad u stručnim organima

- vodi evidencije predviđene u oblasti vaspitno-obrazovnog rada i stručnog usavršavanja,

- učestvuje u organizaciji svečanosti i manifestacija,

- obezbjeđuje partnerstvo sa porodicom i okruženjem,

- brine o urednosti dječijeg prostora,

- brine o dezinfekciji igračaka i njihovom pravilnom korišćenju,

- radi i druge poslove za koje se ukaže potreba i koje mu naloži direktor vrtića.

Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske i BiH,

- da je punoljetan

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi

- završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

-        ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

-        ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu vrtića (JU Dječiji vrtić "Duško Radović" Ugljevik, Jovana Dučića br.5, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Komisija za izbor radnika", Kontakt telefon: 055/419-063).

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon. 

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

*********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

BIJELjINA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do 30.06.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

2. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine, lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac,

3. Sekretar škole, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. – sekretar škole, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane u članu 129. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17).

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- za radno mjesto nastavnika razredne nastave:

a) prof. razredne nastave ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava,

v) učitelj sa završenom učiteljskom školom koji se zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

- za radno mjesto sekretara škole

Poslove sekretara škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

Pod stručnim ispitom za radno mjesto sekretara škole podrazumijeva se sljedeće:

a) stručni ispit u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi,

b) stručni ispit za rad u organima državne uprave,

v) položen pravosudni ispit.

Uslove ispunjavaju kandidati u skladu sa članom 26. i članom 30. Pravilnika o polaganju stručnog ispita u školama ("Službeni glasnik RS" broj 93/15).

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 20.9.2017. godine u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"

JANjA       

objavljuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik njemačkog jezika - 14 časova redovne nastave –na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.8.2018. godine - lice bez radnog iskustva - pripravnik, 1 izvršilac,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 20.9.2017. godine u 110 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Meša Selimović" Janja, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Meša Selimović" Janja, Bijeljinska 250, 76316 Janja.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU EKONOMSKA ŠKOLA

BIJELjINA

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik srpskog jezika, 2 izvršioca, puna norma časova, određeno radno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom.

2. Nastavnik ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac, puna norma časova.

određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik.

Za navedena radna mjesta pod rednim brojem 1. potreban položen stručni ispit za rad u nastavi.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (dostavljaju kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1.;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.9.2017. godine (srijeda) u 11 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom "konkurs" i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati na adresu JU EKONOMSKA ŠKOLA BIJELjINA, Račanska 96.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica