JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31. 01. 2018. godine

02.02.2018 01:44 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 31.01. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

        

REPUBLIKA SRPSKA

Ministarstvo pravde

Kazneno-popravni zavod Bijeljina

Broj: 01-120-09/18

Na osnovu člana 14. a u vezi sa članom 23. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 12/10, 117/11, 98/13, 44/16) i člana 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina, po pribavljenoj saglasnosti ministra pravde na odluke o prijemu radnika broj. 08.030/120-657/17 od 15.1.2018. g., direktor Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos

- Kuvar instruktor - pripravnik (muški pol)..............1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od 6 (šest) mjeseci radi obavljanja pripravničkog staža u Službi za pravne, finansijske i opšte poslove u osuđeničkoj kuhinji.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:

- VKV/SSS, V/IV stepen obrazovanja ugostiteljskog smjera – kuvar

Potrebna dokumenta:

 Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,

- diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih,

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Za kandidata koji ispuni uslove konkursa vršiće se samo provjera radnih sposobnosti.

Provjeru radnih sposobnosti kandidata koji ispune uslove konkursa vršiće Komisija imenovana od strane direktora zavoda.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Kandidat koji ispuni uslove konkursa radiće provjeru radnih sposobnosti (pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i intervju).

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti i radnih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul. Šabačkih đaka br.9. sa naznakom "Prijava za konkurs".

***********

JU TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN "

BIJELjINA

Raspisuje

  KONKURS

 za upražnjeno radno mjesto

  - Nastavnika  matematike............1 izvršilac, 9 časova, određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice bez iskustva - pripravnik.

   

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS", br.29/12, 80/14 i 83/15),  

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole - Račanska ulica dana, 13.2.2018. godine (utorak) u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta  se dostavljaju uz prijavu.

 Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

  Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom "konkurs za nastavnika" lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina, Račanska bb.

**********

JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA

BIJELjINA

Raspisuje 

 KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Profesor matematike, 1 izvršilac, nepuna norma od 10 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom u struci.

2. Nastavnik stručnih predmeta – prehrambena grupa, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice bez iskustva u struci - pripravnik.

3. Profesor medicinske psihologije, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (samo za radno mjesto pod tačkom 1)

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža (samo za radno mjesto pod tačkom 1)

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole – Semberskih ratara 1, dana 14.2.2018. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom "za konkurs" na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

*******************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

BIJELjINA

objavljuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

- Nastavnik biologije - puna norma – na određeno vrijeme - 1 izvršilac, pripravnik, do povratka privremeno odsutnog radnika, a najkasnije do 31.8.2018. godine.

        

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 13.2.2018. godine, u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Vuk Karadžić" Bijeljina, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bijeljina, ulica Vojvode Stepe broj 4.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

BIJELjINA

raspisuje

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Nastavnik matematike, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2018. g. lice bez  radnog iskustva, 1 izvršilac.

- Nastavnik fizike, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2018. g. lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

- Nastavnik likovne kulture, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2018. g. lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

- Nastavnik informatike, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2018. g. lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

- Vjeroučitelj islamske vjeronauke, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez radnog iskustva, 1 izvršilac.

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- za nastavnika matematike:

a) profesor matematike,

b) profesor matematike i informatike,

v) diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

g) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom.

- za nastavnika fizike:

a) profesor fizike,

b) diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta

v) diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta

g) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom.

- za nastavnika likovne kulture:

a) profesor likovne kulture ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalan ili ravnopravan predmet,

b) diplomirani slikar primijenjenog slikarstva ili diplomirani slikar primijenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

v) akademski slikar, odnosno diplomirani slikar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

g) akademski vajar, odnosno diplomirani vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

d) akademski grafičar, odnosno diplomirani grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

đ) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za likovnu kulturu.

- za nastavnika informatike:

a) profesor informatike,

b) profesor grupe predmeta od kojih je jedan informatika,

v) diplomirani inženjer informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta

g) nastavnik koji ima završenu višu školu ili fakultet i završen dvosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci,

d) diplomirani matematičar ili profesor matematike koji je u toku studija imao informatiku u trajanju najmanje od četiri semestra,

đ) diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer za računarsku tehniku sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

e) diplomirani inženjer organizacije rada, smjer za informacione sisteme sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

ž) diplomirani inženjer informacionih tehnologija sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

z) diplomirani inženjer računarstva i informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

i) diplomirani informatičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta.

- za vjeroučitelja islamske vjeronauke

a) imam sa završenim odgovarajućim islamskim teološkim fakultetom,

b) imam sa završenom odgovarajućom srednjom islamskom vjerskom školom  koji se zatekao u radnom odnosu u školi,

v) lice sa završenim fakultetom ili višom školom neke druge struke, položenom pedagoškom grupom predmeta i islamskim vjeroučiteljskim ispitom.

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 115. stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/17) kandidat za radno mjesto vjeroučitelja islamske vjeronauke je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne vjerske zajednice.

Dana, 13.2.2018. godine, u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina, 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*********************

IGM "RINA" AD

BIJELjINA

Raspisuje

 OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na

Hitno potreban radnik za radno mjesto:

- Glavni tehnički rukovodilac kopa.............................1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Radnik treba da ispunjava sljedeće uslove:

1. da je državljanin Republike Srpske i BiH

2. da je stariji od 18 godina

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. VSS - Diplomirani inženjer rudarstva, 3 godine radnog iskustva u struci i stručni ispit za tehničko rukovođenje

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Radnici koji konkurišu za navedeno radno mjesto treba da se jave u Pravnu službu IGM "DRINA" a.d. Bijeljina, Ul. Pantelinska br.102 (Obrijež), Bijeljina, radnim danom u periodu od 7 do 15 časova.

************

JU SŠC "MIHAILO PETROVIĆ ALAS"

UGLjEVIK

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, energetski smjer, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 13.2.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Za konkurs".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica