JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29. 11. 2017. godine

01.12.2017 00:17 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 29.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ „FILIP VIŠNjIĆ“

DONjA TRNOVA

raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – lice sa radnim iskustvom, 1 izvršilac sa 2 časa sedmično, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Uz prijavu na raspisani konkurs, sa biografijom i potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 12.12.2017. godine, u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Filip Višnjić“ Donja Trnova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Filip Višnjić“, Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

ZR „PEKARA MIKIĆ“

BIJELjINA

Raspisuje:

                 KONKURS

         za prijem u radni odnos

1. Pekar................................................  1 izvršilac

Uslovi:

- Poželjno radno iskustvo u struci

- Pouzdan i odgovoran radnik

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

Ukoliko ste spremni i zainteresovani za rad, detaljne informacije možete dobiti na telefon: 065/654-663

***************

MINISTARSTVO PRAVDE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BIJELjINA

donosi

ODLUKU

o poništenju konkursa

Član 1.

Poništava se javni konkurs broj.01-120-129/17 od 1.9.2017. g., u tački 1.2. za prijem u radni odnos kuvar instruktor – pripravnik (muški pol), objavljen u dnevnom časopisu „Glas Srpske“ dana 6.9.2017. g.

Razlog poništenja je što se na konkurs nije prijavio ni jedan kandidat koji ispunjava uslove konkursa.

                                Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**************

JU DJEČIJI VRTIĆ

„DUŠKO RADOVIĆ“

UGLjEVIK

 donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta,

broj: 361/17 od 4.9.2017. godine

Član 1.

Poništava se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme vaspitač – 2 izvršioca, broj: 361/17 od 4.9.2017. godine objavljen u „Glasu Srpske“ 6.9.2017. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na oglasnoj tabli vrtića.

*****************

OSNOVNI SUD U BIJELjINI

Donosi

 ODLUKU

         Poništava se raspisani javni konkurs ovog suda pod brojem 080-0-Su-17-000 857 od 24. oktobra 2017. godine, za prijem 4. sudijska pripravnika-volontera za rad na određeno vrijeme, koji je objavljen u „Glasu Srpske“ dana 1. novembra 2017. godine, a zbog neodobravanja sredstava za navedene namjene, od strane nadležnog ministarstva.

*****************

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

BIJELjINA

Objavljuje

OGLAS

za popunu radnog mjesta

1.      Tehnički asistent - daktilograf - 2 izvršioca

- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme                                    

- 1 izvršilac na određeno vrijeme

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

Posebni uslovi:

- SSS - društvenog smjera ili daktilograf I-a ili I-b klase

- 6 mjeseci radnog iskustva na daktilografskim poslovima, poznavanje rada na računaru,

        

Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova – original ili ovjerenu fotokopiju: svjedočanstvo, uvjerenje o radnom iskustvu, radnička knjižica, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o državljanstvu BiH koje nije starije od šest (6) mjeseci, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove obaviće se intervju i testiranje.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i na WEB stranici Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. Vuka Karadžića broj 3.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: A-  371/17

**************

JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA

BIJELjINA

Raspisuje 

   KONKURS

  za popunu radnih mjesta

1. Profesor matematike, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom u struci.

2. Nastavnik stručnih predmeta - zdravstvena njega sa porodičnom medicinom, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice bez iskustva – pripravnik.

3. Nastavnik stručnih predmeta – hematologija sa transfuziologijom, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice bez iskustva – pripravnik.

4. Nastavnik stručnih predmeta - hematologija sa transfuziologijom (vježbe i praktična nastava), 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najdalje do 30.6.2018. godine, lice bez iskustva – pripravnik.

5. Nastavnik stručnih predmeta – poljoprivredna grupa, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa iskustvom u struci.

6. Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom u struci.

7. Profesor biologije, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, lice bez iskustva – pripravnik.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (samo za radna mjesta pod tačkama 1, 5. i 6),

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža (samo za radna mjesta pod tačkama 1, 5. i 6)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole - Semberskih ratara 1, dana 13.12.2017. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na                testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom „za konkurs“ na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

***************

JU OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ“

JANjA                                                                     

Objavljuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Sekretar škole - puna norma – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustvovanja - lice sa radnim iskustvom - 1 izvršilac.

                  

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Poslove sekretara škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 13.12.2017. godine u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Meša Selimović“ Janja, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Janja, Bijeljinska 250, 76316 Janja.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*****************

JU GIMNAZIJA „FILIP VIŠNjIĆ“

BIJELjINA

Račanska 94

Raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

1. Nastavnik matematike, puna norma, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac;

Uslovi konkursa

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa mjestom prebivališta i brojem telefona) na raspisani konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla,

- stepen stručne spreme i

- dužina radnog staža po vrstama posla.

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija „Filip Višnjić“ u Bijeljini, dana 12.12.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU Gimnazija „Filip Višnjić“, Račanska 94, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – nastavnik matematike“.

            © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica