JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.06 2018. godine

 JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.06 2018. godine 29.06.2018 00:05 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

**************

UNIVERZITET u BANjALUCI

UNIVERZITETSKI GRAD

BULEVAR vojvode PETRA BOJOVIĆA 1a

78000 BANjALUKA

     raspisuje

KONKURS

za prijem pripravnika na Univerzitetu u Banjaluci

1. Pripravnik, diplomirani inženjer elektrotehnike - računarstvo i informatika, visoka stručna sprema - 1 izvršilac

I Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

II Mjesto rada: Univerzitetski računarski centar Univerziteta u Banjaluci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banjaluka

III Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV Posebni uslovi:

- diplomirani inženjer elektrotehnike – računarstvo i informatika, visoka stručna sprema;

- da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci;

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- Diplomu ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;

- Dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima;

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA KONKURS, dostaviti na sljedeću adresu:

- Univerzitet u Banjaluci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banjaluka

*****************

"VITAMINKA" ad BANjALUKA

BRAĆE PIŠTELjIĆA br. 22

Objavljuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme

- Radnik u proizvodnji - prerada voća i povrća ................................40 izvršilaca

Opis radnih aktivnosti:

 - jednostavniji poslovi u preradi voća i povrća

Uslovi:

- kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu

- radno iskustvo nije neophodno

Nudimo:

- mogućnost stalnog zaposlenja

- obezbijeđen topli obrok i prevoz

Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti u kadrovsku službu ili poštom na adresu "Vitaminka" a.d. Banjaluka, ulica Braće Pišteljića br. 22, u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

***************

JU OŠ "MILAN RAKIĆ"

BANjALUKA                                                    

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora Javne ustanove Osnovne škole

"Milan Rakić" Karanovac - Banjaluka

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić"  Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora  škole.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Karanovac – Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

 2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 31/18),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na konkursu za direktora škole mogu učestvovati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

V - Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

  - Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

        - Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

  - Izvod iz matične knjige rođenih,

  - Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti  nakon sticanja diplome,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost).

- Uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom i li maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata prije stupanja na dužnost,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovne škole "Milan Rakić" Karanovac bb - Banjaluka, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                   

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***************

"ELEKTROLIFT" DOO

JOVANA DUČIĆA BB

ŠIPOVO

raspisuje

OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos:

 1. Varilac CO2 postupak varenja.......................................................20 izvršilaca
 2. Bravar..............................................................................................20 izvršilaca
 3. Monter liftova KONE.................................................................10 izvršilaca

Uslov za prijem na oglas:

Završena odgovarajuća škola metalske struke u rangu KV radnika.

Prijave slati na gornju adresu ili preko Zavoda za zapošljavanje.

Za sve informacije kontakt telefon: 066 88 08 78

***********

"KALDERA COMPANY " doo

KOBATOVCI bb, LAKTAŠI

objavljuje:

KONKURS

za popunjavanje radnih mjesta

I - Diplomirani inžinjer građevinarstva - (1) izvršilac

Opšti i posebni uslovi:

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

 1. VII stepen stručne spreme
 2. sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;
 3. poznavanje rada na računaru
 4. poznavanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog jezika;
 5. posjedovanje licence
 6. vozačka dozvola B kategorije

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično, ili putem pošte na adresu:

"Kaldera compandž" d.o.o., Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-mail adresu: info@kalderacompany.com.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

**************

"EKVATOR" doo BANjALUKA

VELjKA MLAĐENOVIĆA bb

78 000 BANjALUKA

raspisuje

OGLAS

na određeno vrijeme:

 

- Dipl. inženjer arhitekture (pripravnik)………………........……..1 izvršilac.

Mjesto rada: Banjaluka.

Poslovi koje će obavljati:

-  izrada projektne dokumentacije i

-  praćenje izvođenja radova.

Vještine i osobine koje bi trebalo da posjeduje:

•        Savjesnost i pedantnost;

•        Komunikativnost i ljubaznost;

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati na e-mail: info@ekvatorbl.com

Oglas je otvoren 10 dana od dana objave.

*************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI

Na osnovu člana 48. stav 2. u vezi sa članom 77. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12, 44/15 i 100/17), članom 50. stav 3. tačka g) Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 19. tačka g) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 38/12 i 20/15), člana 1. tačka 5. Odluke o radnim mjestima u Okružnom sudu u Banjaluci u okviru projekta Grant IPA 2013 (broj:011-0-Su-17-000 031-1 od 13.1.2017. godine), te člana 15. tačka nj) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj: 011-0-Su-15-000 826, sa izmjenama), predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, donosi

ODLUKU

Član 1.

Poništava se javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u okviru projekta Grant sporazuma "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH", prijemom u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine - Referent za obračun plata i likvidator, 1 (jedan) izvršilac, objavljen dana 28.3.2018. godine u dnevnim listovima "Glas Srpske", "Dnevni avaz" i na veb stranici suda njnjnj.okruznisud-bl.com, iz razloga što niko od kandidata nije ostvario minimalan broj bodova utvrđen konkursom.

Član 2.

S ciljem popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, navedenog u članu 1. ove Odluke, raspisaće se novi javni konkurs, koji će se istovremeno objaviti u dnevnim listovima "Glas Srpske", "Dnevni avaz" i na veb stranici suda www.okruznisud-bl.com.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***********

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

Na osnovu člana 48. stav 2. u vezi sa članom 77. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12, 44/15 i 100/17), članom 50. stav 3. tačka g) Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 38/12 i 20/15), člana 1. tačka 5. Odluke o radnim mjestima u Okružnom sudu u Banjaluci u okviru projekta Grant IPA 2013 (broj:011-0-Su-17-000 031-1 od 13.1.2017. godine), te člana 15. tačka nj) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Banjaluci (broj: 011-0-Su-15-000 826, sa izmjenama), Okružni sud u Banjaluci objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u okviru projekta Grant sporazuma "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH", prijemom u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine:

  

- Referent za obračun plata I likvidator, 1 (jedan) izvršilac.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

2. da je stariji od 18 godina;

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa;

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

          Posebni uslovi:

- SSS, IV stepen stručne spreme, srednja ekonomska škola;

- radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od najmanje 6 (šest) mjeseci;

- poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. fotokopiju lične karte ili pasoša;

2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi;

3. potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, izdatu od poslodavca;

4. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 5. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

    

Izbor kandidata, koji će biti zaposlen na određeno vrijeme, vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare više od 50% mogućeg broja bodova. Pravo učešća u izboru kandidata, u svim fazama zapošljavanja, u svojstvu posmatrača, osigurano je predstavnicima OSCE BiH.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, koje nije starije od šest mjeseci.

          Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske", dnevnom listu "Dnevni avaz" i veb stranici suda www.okruznisud-bl.com.. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

          Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostavljati lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica