JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.06 2018. godine

 JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.06 2018. godine 22.06.2018 00:24 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*********************

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBAC

Mome Vidovića br. 21, 78420 Srbac

 raspisuje

                                             

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Srbac

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Srbac:

1. Diplomirani socijalni radnik  - 1 izvršilac,

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Srbac.

III - Opšti uslovi:

1. da je stariji od 18 godina,

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

IV - Posebni uslovi

- diplomirani socijalni radnik - prvi ciklus studija u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine koji su vrednovani sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno četvorogodišnji fakultet, studijski program Socijalni rad.

- položen stručni ispit za rad u organima državne uprave ili položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. dokaz o stečenom obrazovanju, (kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi).

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave ili položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite.

4. dokaz o radnom iskustvu u struci

          Najbolje rangirani kandidat, za prijem u radni odnos, biće obavezan pribaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac obaviće intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i izvršiti provjeru stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu  “Prijava na javni konkurs”, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili putem pošte, na adresu: JU Centar za socijalni rad Srbac, Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac, Mome Vidovića br. 21, 78420 Srbac.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBAC

SRBAC

raspisuje

                                            

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac:

1. Kućni majstor - 1 izvršilac, 

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Srbac.

III - Opšti uslovi:

1. da je stariji od 18 godina,

2. da ima odgovarajuću, odnosno opštu zdravstvenu sposobnost,

IV - Posebni uslovi

- treći stepen stručne spreme – majstor mašinske struke

- jedna godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. dokaz o stečenom obrazovanju,

3. dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

          Najbolje rangirani kandidat, za prijem u radni odnos, biće obavezan pribaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac obaviće intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima održavanja intervjua.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu  “Prijava na javni konkurs”, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili putem pošte, na adresu: JU Centar za socijalni rad Srbac, Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac, Mome Vidovića br. 21, 78420 Srbac.

************

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38, 79 288 Ribnik

raspisuje

KONKURS

za nastavni kadar u školskoj 2017/2018. godini

1. Profesor razredne nastave  .....................................................  jedan izvršilac,  (područna škola Slatina) na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva - pripravnik

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu 

- Izvod iz MKR ili kopija lične karte

- Dokaz o posjedovanju odgovarajućeg nivoa i vrste obrazovanja (odgovarajuća visoka ili viša školska sprema) u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po konkursu)   

- Uvjerenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (ovo uvjerenje poslodavac dobija na službeni zahtjev od Centra javne bezbjednosti nakon prijema kandidata po konkursu, a prema mjestu rođenja).

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi potrebno je priložiti:

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja (za kandidate koji nisu stariji od 26 godina života)

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Testiranje će se obaviti 2.7.2018. godine sa početkom u 9 časova, a intervju nakon testiranja.

***********

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

Sitnica 23

79283 SITNICA

raspisuje                                                                        

KONKURS

 za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik ruskog jezika 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik – 1 izvršilac

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih zakonom o radu, ispunjavaju i uslove predviđene i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravilnikom o stručnim profilima i zanimanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnika o procedurii kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslova u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na u kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin RS ili BiH ne starije od 6 mjeseci,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci i koje prilaže kandidat  nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 3. ovog člana za izbrani kandidat je dužan dostaviti prije zasnivanja radnog odnosa,

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

2.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Kandidati su dužni dostaviti kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

-  Dana, 2.7.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica obaviće se intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,

- Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Prijave se primaju u roku od 8 ( osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić” Sitnica 23, 79283 Sitnica.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od  8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. 

***************

Ustanova socijalne zaštite dom za starija lica

 “NOVI DOM KOD MIĆE” MRKONjIĆ GRAD

   raspisuje sljedeći

KONKURS

za izbor direktora ustanove

  Za direktora ustanove izabraće se kandidat koje ispunjava uslove iz čl. 87 st. 2 u vezi sa čl. 91. Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.

  Uz prijavu sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom uz lični potpis kandidata, kandidat je dužan priložiti:

  - uvjerenje o državljanstvu,

  - izvod iz MKR,

  - diplomu u ovjerenoj kopiji,      

      - dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave,

  - dokaz o radnom stažu,

  - uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Izbor direktora se vrši u skladu sa odredbom čl. 51. Zakona o radu.

  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

  Prijave dostaviti na adresu: Ustanova socijalne zaštite dom za starija lica “Novi dom kod Miće”Mrkonjić Grad, ul. Milana Budimira 19.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

************

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

ul. Gundulićeva br.108 Banjaluka

    objavljuje                                     

JAVNI OGLAS

za popunjavanje sljedećih upražnjenih radnih mjesta i to:

I

1. Sudijski  asistent..............................................................................................4 izvršioca

na neodređeno vrijeme

II

2. Sudski izvršilac..................................................................................................1 izvršilac

na neodređeno vrijeme

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS ili BiH,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,

e) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

f) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

za radno mjesto pod rednim brojem 1.

IV ili III stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska škola, upravna škola ili srednja birotehnička škola, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

za radno mjesto pod rednim brojem 2.

IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit “B” kategorije.

 Potrebna dokumentacija:

       - uvjerenje o državljanstvu (za radno mjesto pod rednim brojem: 1. i 2.)

       - dokaz o školskoj spremi - svjedočanstvo o završenoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem: 1. i 2.)

       - potvrda o radnom iskustvu izdata od poslodavca (za radno mjesto pod tačkama: 1. i 2.)

      - dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem: 1. i 2)

      - uvjerenje o položenog upravnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem: 2.)

     - vozačka dozvola za “B” kategoriju (za radno mjesto pod rednim brojem: 2.)

  Za ispunjavanje opštih uslova iz tački e) i f) svi kandidati dužni su dostaviti ovjerenu pismenu izjavu sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu”.

Radnici se primaju uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

   Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti provjeravanje radnih i stručnih sposobnosti provođenjem intervju i testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja oglasa.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti putem pošte na adresu:

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA, ul. Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni oglas-NE OTVARAJ”, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2 / I sprat)

*****

“KALDERA COMPANY” DOO, KOBATOVCI BB,

LAKTAŠI

objavljuje:

KONKURS

za popunjavanje radnih mjesta

I -  Diplomirani inženjer građevinarstva - (1) izvršilac

Opšti i posebni uslovi:

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

•        VII stepen stručne spreme;

•        sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;

•        poznavanje rad na računaru;

•        poznavanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog jezika;

•        posjedovanje licence;

•        vozačka dozvola B kategorije.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično, ili putem pošte na adresu:

Kaldera compandž d.o.o., Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-mail adresu: info@kalderacompany.com.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

************

FABRIKA ALATNIH MAŠINA

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

BANjALUKA

donosi

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

• Saradnik za finansijsko - komercijalne poslove...........................1 izvršilac

- VSS - ekonomskog smjera sa 2 god. rad. iskustva,

- Poznavanje engleskog jezika - osnovni nivo.

- Položen vozački ispit “B” kat.

- Poznavanje rada na računaru (MS Office),

- Licenca za sertifikovanog računovođu (imaju prednost)

• Referent za finansijsko komercijalne poslove ..................................... 1 izvršilac

- SSS - ekonomskog smjera sa 2 god. rad. iskustva,

- Poznavanje engleskog jezika - osnovni nivo.

- Položen vozački ispit “B” kat.

- Poznavanje rada na računaru (MS Office),

- Licenca za sertifikovanog računovodstvenog tehničara (imaju prednost)

Opis posla:

- Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa računovodstvenim, zakonskim i podzakonskim propisima, te internim aktima Društva,

- Organizuje i vodi glavnu knjigu, dnevnik i pomoćnu knjigu,

- Fakturisanje i priprema carinske dokumentacije,

- Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda,

- Sačinjava PDV prijavu i druge poreske prijave i izvještaje u skladu sa zakonom i internim aktima Društva,

- Obračun plata i putnih troškova zaposlenih, te prateće poreske dokumentacije,

- Priprema završnog računa,

- Prati zakonske propise, u domenu svojih poslova, i stara se o njihovoj urednoj primjeni.

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:

“Novi Jelšingrad” d.o.o. , Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka

**************

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNjAVOR

JU Centar za socijalni rad Prnjavor

Karađorđeva br.6, Prnjavor

 raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

za popunu radnog mjesta u JU Centar za socijalni rad Prnjavor

I  Naziv radnog mjesta:

      1. Operater, blagajnik i likvidator.......................1 izvršilac,

        - radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

II Uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad,

6. da ima SSS (IV stepen) ekonomski tehničar,

7. da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima trezorskog poslovanja i

8. da ima položen stručni ispit za rad u organima državne uprave (stručni upravni ispit).

           

III Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po završetku konkursne procedure),

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) (po završetku konkursne procedure),

5. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad (po završetku konkursne procedure),

6. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju,

7. ovjerenu kopiju radne knjižice i

8. ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

   

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima, dostavljaju se na adresu JU Centar za socijalni rad Prnjavor, ul. Karađorđeva br. 6, 78 430 Prnjavor.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***********

JU NARODNO POZORIŠTE REPUBLIKE SRPSKE

BANjALUKA,

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.78

 direktor Pozorišta d o n o s i:

ODLUKU

o raspisivanju javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos u Javnu ustanovu Narodno pozorište Republike Srpske

I

Ovom odlukom, raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme, na vremenski period u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto: referent protivpožarne zaštite - portir (1 izvršilac).

Kandidati za upražnjeno radno mjesto treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

• da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

• da su stariji od 18 godina,

• da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

• da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

•        SSS - IV stepen stručne spreme,

•        1 (jedna) godina radnog iskustva,

•        položen stručni ispit za protivpožarnu zaštitu.

  II

Uz prijavu na konkurs/kratku biografiju kandidata, sa obavezno naznačenom adresom prebivališta i kontakt telefonom, kandidati su obavezni dostaviti:

• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju izvoda,

• uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci,

• diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,

• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca ili pismena izjava kandidata, ovjerena od strane notara ili jedinice lokalne samouprave,

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca ili pismena izjava kandidata, ovjerena od strane notara ili jedinice lokalne samouprave,

• ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci (uvjerenje se dostavlja nakon završenog postupka prijema kandidata).

• uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u institucijama ili organizacijama kulture.

• dokaz o položenom stručnom ispitu, original ili ovjerenu kopiju,

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti, lično ili putem pošte, na adresu: JU Narodno pozorište Republike Srpske, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića, broj 78, 78000 Banjaluka, sa naznakom: Za konkurs.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i razgovor dana, 29.6.2018. godine, u 14 časova.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” i na internet stranici JU Narodno pozorište Republike Srpske.

III

         

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***************

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

POSEBNO ODJELjENjE ZA SUZBIJANjE KORUPCIJE

ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA

BANjALUKA

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (“Službeni glasnik RS”, broj: 39/16), zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca – specijalni tužilac r a s p i s u j e:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

1. Tužilački asistent - daktilograf ..............................................1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najmanje na period od tri mjeseca.

Opis poslova: Kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvu. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

1.       Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH

- da je punoljetan

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini

nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2.       Posebni uslovi

  - Srednja stručna sprema društvenog smjera

  - Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

  - Poznavanje rada na računaru

Potrebni dokumenti

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje da kandidat nije osuđivan

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi

- dokaz o radnom iskustvu

Priloženi dokumenti treba da budu u originalu ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

Republičko javno tužilaštvo

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

ul. Bana Lazarevića br. 15

78 000 Banjaluka

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju kao i praktična provjera znanja za obavljanje navedenih poslova.  

O datumu i mjestu obavljanja intervjua i provjere praktičnog znanja kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica