JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17. 01. 2018. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17. 01. 2018. godine 19.01.2018 00:35 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.01. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "RADE MARIJANAC" STROJICE

Strojice bb, 70 273 STROJICE

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola "Rade Marijanac" Strojice

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola "Rade Marijanac" Strojice

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Rade Marijanac" Strojice se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

III - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Rade Marijanac" Strojice može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole.

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS i

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

IV - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

Prijavu - u kojoj kandidat, između ostalog, taksativno navodi svu dokumentaciju koju prilaže kako dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje o državljanstvu,

Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

V  - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na gore navedenu adresu sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Rade Marijanac" Strojice".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama  koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI - Napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola "Rade Marijanac" Strojice u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***************

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu

"Kosmos" Banjaluka, Cetinjska br. 1

raspisuje

OGLAS

I   Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

1. Komercijalista, VSS, 1 izvršilac.

II  Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:

- da imaju završen ekonomski fakultet,  pravni fakultet ili završen fakultet tehničkog smjera, VII stepen stručne spreme, VSS,

- radno iskustvo na komercijalnim poslovima,

- probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

IV Opis posla:

- organizacija i sprovođenje prodajnih aktivnosti,

- stalni kontakt sa postojećim i rad na pronalaženju novih kupaca,

- učestvuje u ugovaranju poslova i priprema elemente za zaključivanje kupoprodajnih i drugih ugovora,

- analiza prodaje, naplate i rezultata,

- analiza konkurencije i tržišta,

- izvještavanje o svim aktivnostima i rezultatima,

- izrada ponuda, predračuna, računa i sl.

V  Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

VI  Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

VII  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

************

JU SŠC "LAZAR ĐUKIĆ" RIBNIK

Školski odbor,

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I - Predmet

Školski odbor  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora JU Srednjoškolski centar "Lazar Đukić" Ribnik

II - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri ) godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi.

III - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole  i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

- da su stariji od 18 godine

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godine  radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- da ima predložen program rada,

- da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika  u školi u kojoj konkuriše.

IV - Sukob interesa

Kandidati za izbor  i imenovanje direktora  škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost  ili biti  na položaju  koji dovodi do sukoba interesa  kako je propisano odredbama  Zakona  o sprečavanju sukoba interesa  u organima vlasti Republike Srpske  ("Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 73/08., niti mogu biti na funkciji  u političkoj stranci – član 5. Zakona o magistarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/03).

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Biografija sa podacima o kretanju  u struci i do sada ostvarenim  rezultatima rada,

- Fotokopija  lične karte,

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,

- Dokaz  o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Dokaz o dužini radnog iskustva  u vaspitno-obrazovnom radu  u školi (najmanje pet godina),

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto  nastavnika  i stručnog saradnika  u školi u kojoj  konkuriše,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu  kaznu zatvora,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa  rada za mandatni  period,

- Druge dokaze o nagrađivanju znanja i sposobnosti

Dokazi  (dokumentacija ) se dostavlja u originalu  ili ovjerenoj  fotokopiji  u skladu  sa zakonom i ne mogu  biti  starije od 6 mjeseci (šest) mjeseci.

VII – Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanje prijave

Prijave se dostavljaju lično  ili poštom preporučeno na gore navedenu adresu sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora Srednje škole (NE OTVARAJ).

Rok za podnošenje prijave  je 15  dana od dana od  dana  objavljivanja konkursa  u dnevnim novinama  koje izlaze  na području  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje  Republike Srpske.

Neblagovremene  i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena  dokumentacija  školi po ovom konkursu  se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

Školski odbor će pismenim putem  obavijestiti  sve učesnike  konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora škole u roku od  osam (8) dana  od dana donošenja odluke.

*************

JU OŠ "NEMANjA VLATKOVIĆ" ŠIPOVO

Ul. Omladinska 1, 70270 Šipovo

  raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave u Centralnoj školi, na određeno vrijeme,  do  povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.4.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ........................................................................... ..........1 izvršilac

2. Nastavnik matematike, 4 časa sedmično u Centralnoj školi,  na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ..............1 izvršilac

3. Nastavnik fizike, 2 časa sedmično u PO Pljeva, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ........................................1 izvršilac

4. Nastavnik informatike,  2 časa sedmično u  PO Pljeva  i 2 časa sedmično u Centralnoj školi,  na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  .................................................................................................1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu  i  posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i članom  3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole 31.1.2018. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS" (uz navođenje za koje radno mjesto se prijavljuje).

**************

JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

LAKTAŠI

Karađorđeva 105

DOPUNA  KONKURSA

objavljenog u "Glasu Srpske" od dana, 10.1.2018. godine

za prijem radnika

Dopunjava se navedeni konkurs gdje treba da stoji pored uslova navedenih u konkursu: 

- u skladu sa članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17) da škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom i

- u skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17) da pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

**************

JU SŠC "PETAR KOČIĆ"

Ul. Nikole Tesle broj: 34, 70 270  Šipovo

Kontakt telefon: 050-360-390

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme

1. Profesor  psihologije, 1 izvršilac, sa iskustvom za  6 časova, do 30.6.2018. godine

                 Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

                a) da je državljanin RS i BiH - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

               b) da je punoljetan - dokaz izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

             v) da je radno sposoban - dokaz ljekarsko uvjerenje  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

               g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o  neosuđivanosti  za izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

         Pored Opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu - Prečišćeni tekst, kandidat treba da ispunjava  i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.  

      Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se prijavljuje na  javni konkurs  za prijem u radni odnos  nastavnika  i stručnog saradnika, kandidati su dužni  dostaviti  i dokumentaciju kao  dokaze o ispunjavanju posebnih uslova   i to:

     1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

    2. ukoliko kandidat konkuriše za  prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom,  dužan je da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

     3. dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

     4.  uvjerenje  izdato od Zavoda  za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica.

    5.  uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca ako je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

   6. uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

 7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije ratnog vojnog invalida,

   8. uvjerenje opštinskog (gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

      Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti 29.1.2018.  godine (ponedjeljak) u 9  časova.

      Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

      Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

      Prijavu sa  potrebnim dokazima poslati na adresu škole.

*************

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

 Save Kovačevića bb, Banjaluka

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, 4 časa, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

2. Profesor srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2018. godine.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala , zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem - dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:         

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti; 

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod tačkom 1);

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 30.1.2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.   

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole sa naznakom "Za konkurs "ili lično u sekretarijat škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

************

"NOVI  JELŠINGRAD"  FABRIKA  ALATNIH  MAŠINA   BANjALUKA

 Direktor društva donosi

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Mašinski inženjer          ............................................... 1 izvršilac                                                                      Mašinski tehničar za obuku na mašini   ............. 1 izvršilac                                

Glodač   ........................................................................................... 2 izvršioca                                                                                                   

Zavarivač    ................................................................................ 5 izvršilaca                                                                                             

Operater na apkant presi  ................................................ 2 izvršioca                                                              

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

VSS mašinske struke, sa iskustvom, poznavanje rada na računaru, položen vozački  ispit "B" kategorije i poznavanje engleskog jezika.

SSS sa ili bez iskustva.

KV ili VKV sa i bez iskustva

KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

KV sa iskustvom

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na e-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:

"Novi Jelšingrad" d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

**************

JU OŠ "MILOŠ DUJIĆ" ČELINAC

Čelinac vojvode Mišića 57.

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik/profesor srpskog jezika i književnosti na određeno vrijeme do 21.1.2019. god. lice bez iskustva - pripravnik na 9 časova ...  1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem),

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su se prijavili na radno mjesto a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti  dana, 31.1.2018. godine, u 13 časova u prostorijama nove škole.

************

UNIVERZITET U BANjALUCI

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjaluci, Senat Univerziteta  raspisuje

KONKURS

za izbor nastavnika:

Za uže umjetničke oblasti:

1. Grafički dizajn (nastavni predmeti: Grafički dizajn 1 i 2; Grafički dizajn izborni 1 i 2; Kompjuterski grafički dizajn 1 i 2; Ilustracije 1 i 2; Vizuelne komunikacije; Pismo i tipografija; Dizajn plakata 1 i 2; Dizajn plakata 2 izborni; Dizajn štampanih medija 1 i 2; Dizajn digitalnih medija; Dizajn knjige 1 i 2, Dizajn knjige 3 izborni) – 1 izvršilac

2.      Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1 i 2; Crtanje i slikanje 1 i 2; Slikanje 1, 2, 3, 4; Slikanje – izborni 1, 2, 3, 4; Zidno slikarstvo 1 i 2, Zidno slikarstvo – izborni 1 i 2; Slikarstvo – metode umjetničkog izražavanja 1 i 2; Slikarstvo – metode umjetničkog izražavanja - izborni 1 i 2; Crtež –metode umjetničkog izražavanja 1 i 2) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:

3. Elektroenergetika i automatika – 1 izvršilac

4. Opšta elektrotehnika – 1 izvršilac

5. Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija (nastavni predmeti: Opšta entomologija; Štetni insekti ratarskih i povrtarskih biljaka; Štetni insekti voćaka i vinove loze, Zaštita voćaka i vinove loze; Štetočine poljoprivrednih biljaka; Nematologija) – 1 izvršilac

6. Poslovno pravo i pravo društava – 1 izvršilac

Za izbor saradnika:

Za užu umjetničku oblast:

1. Reprodukcija muzike (nastavni predmeti: Kamerna muzika 1-8; Kamerna muzika 1-2; Metodika kamerne muzike 1-2; Čitanje s lista i poznavanje muzičke literature 1-2) – 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:

2. Građevinske konstrukcije – 1 izvršilac

3. Priprema mineralnih sirovina – 1 izvršilac

4. Razvojna psihologija – 1 izvršilac

Opšti uslovi:

1.1    Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

- Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9, stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Elektrotehničkom fakultetu, Patre br. 5, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 5. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 6. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojem 1. Akademija umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 3. Rudarskom fakultetu, Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor

- Pod rednim brojem 4. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

*********

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos"

Banjaluka

Cetinjska br. 1

 raspisuje

OGLAS

I   Za prijem radnika na određeno vrijeme, i to:

1.      Diplomirani inženjer hemijske tehnologije, VSS, 1 izvršilac,

2.      Hemijski tehničar, SSS, 1 izvršilac.

II  Opšti uslovi:

1.      Da je državljanin RS ili BiH,

2.      Da je stariji od 18 godina,

3.      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:

Ad 1.

- Završen tehnološki fakultet, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, VSS, VII stepen stručnosti, ili srodni profil,

- Poželjno je radno iskustvo u struci.

Ad 2.

- Završena tehnološka škola, smjer hemijski tehničar, SSS, IV stepen stručnosti,

- Poželjno je radno iskustvo u struci.

IV Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V  Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

VI  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

****************

JU DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PRNjAVOR

Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor

raspisuje:

KONKURS

za radno mjesto:

1. Stručni saradnik - Pedagog - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS/BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.  Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična          djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

- Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu pedagogija,

- ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

Kandidati su dužni dostaviti:

1. Prijavu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Ovjerenu kopiju diplome;

5. Uvjerenje o nekažnjavanju;

6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidat koji bude primljen).

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu ŠKOLE sa naznakom: "KOMISIJI ZA IZBOR".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 31.1.2018. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu "Glas Srpske".

***********

JU MAŠINSKA ŠKOLA MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

PONIŠTAVA SE KONKURS 

objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 3.1.2018. godine:

1.      Diplomirani bibliotekar ili profesor opšteobrazovnih nastavnih predmeta da imaju položen ispit za bibliotekara, pola radnog vremena (4 sata), do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica