JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.11. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.11. 2018. godine 09.11.2018 00:05 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 07.11. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************************

**************

JU GIMNAZIJA GRADIŠKA

raspisuje

KONKURS

Opis radnog mjesta

1. Profesor pravoslavne vjeronauke, 3 časa nastave (nepuna norma) -  jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana.

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

- vrsti posla

- stepenu stručne spreme

- dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ako ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju i testiranje utvrđeni Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi će se obaviti u petak, 16.11.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom - za konkurs se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JU Gimnazija, Petra Misimovića 3a, 78 400 Gradiška.

**************

OPŠTINA PETROVAC

JU OŠ "DRINIĆ"

Centar 13; 79290 Drinić

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Opis radnog mjesta

1. Za nastavnika/profesora engleskog jezika, 8 časova............. 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Posebni uslovi su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojavi na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ("Glas Srpske").

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

****************

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" KNEŽEVO

Ul. Dujka Komljenovića bb.

Tel. br. 051-591-433

 raspisuje:

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta sa radnim iskustvom

a) nastavnika za nastavni predmet:

1. Psihologija.............................. 2 časa, na određeno vrijeme do 28.12.2018. godine.

Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena tokom studiranja,

2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,

4) radni staž kandidata

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanjosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana 19.11.2018. godine sa početkom u 11.30 časova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", Dujka Komljenovića bb, Kneževo.

*************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" SITNICA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Radna norma iznosi 20 časova sedmično (83,34%).

2. Sekretar škole - 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Radna norma iznosi 100%.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (odnosi se na nastavnika),

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnika engleskog jezika, odnosno sekretara škole" na adresu: JU OŠ "Petar Kočić" Sitnica, Sitnica 23, broj pošte 79283 Sitnica.

**************

SO KOMERC PLUS DOO BANjALUKA

zbog proširenja posla, oglašava poziciju za:

Tehnolog prehrambene struke - 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- stručna sprema VSS, tehnološki fakultet - prehrambeni smjer

- radno iskustvo: nije neophodno

- poznavanje engleskog jezika (čitanje i pisanje)

- poznavanje rada na računaru (MS Office)

- posjedovanje organizacionih sposobnosti i sposobnosti za timski rad

- razvijene komunikacione vještine

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Rok prijave: do 14.11.2018.

Molbu i CV, sa naznakom "za konkurs-tehnolog", dostaviti putem e-maila na so-komerc@blic.net

ili na adresu:

SO KOMERC PLUS d.o.o.

Nenada Kostića bb

78 000 Banjaluka

**********

SO KOMERC PLUS DOO BANjALUKA

zbog proširenja posla, oglašava poziciju za:

Vozač teretnih motornih vozila - 2 izvršioca

Uslovi:

- KV vozač teretnih motornih vozila "C" i "E" kategorije

- Licenca za vozače

- Radno iskustvo najmanje godinu dana

Rok za prijavu: do 14.11.2018.

Molbu i CV, sa naznakom "za konkurs - vozač teretnih motornih vozila", dostaviti putem e-maila na

so-komerc@blic.net ili na adresu:

SO KOMERC PLUS d.o.o.

Nenada Kostića bb

78 000 Banjaluka

**********

REPUBLIKA SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI VRAČEVI" ČELINAC

Ulica Vidovdanska broj 5

objavljuje

OGLAS

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

1. Zubni tehničar .......... 1 izvršilac na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika, do njegovog povratka sa bolovanja.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS/BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je zdravstveno sposoban,

4. Da nisu kažnjavani, odnosno osuđivani za krivična djela i

da se protiv njih ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

1. Zubni tehničar

Uslovi: - SSS - zubni tehničar

- Položen stručni ispit

 - Jedna godina radnog iskustva

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

- Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

- Svjedočanstvo o završenoj školi za zubnog tehničara - SSS,

 - Dokaz o radnom iskustvu.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave u "Glasu Srpske" i na Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Sveti vračevi" Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac - Komisiji za prijem radnika.

Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

          *************                                 

JU CSŠ "PETAR KOČIĆ" SRBAC                                        

Adresa: Danka Mitrova 5

KONKURS

za prijem radnika

1) Profesor likovne kulture (5 časova), sa radnim iskustvom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

2) Profesor mašinske grupe predmeta (puna norma), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem radnika vrši se u skladu s Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Potrebna dokumenta:

1. prijava na konkurs potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o državljanstvu

4. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti ovjerene fotokopije priloženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 20.11.2018. u 13 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: JU Centar srednjih škola "Petar Kočić" Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.

Kontakt telefon 051-740-135.

**************

JU OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" BISTRICA,

BANjALUKA

Bistrica bb.

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1. Nastavnik/profesor matematike - nepuna norma - 16 časova - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

- Za navedeno radno mjesto traži se pripravnik.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

5. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, sa tačno naznačenom adresom kako bi komisija dostavila obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi),

6. Uvjerenje o državljanstvu,

7. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

8. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "Miroslav Antić" Bistrica, Banjaluka, Bistrica bb, sa naznakom ,, za konkurs ", u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

********

"TRGOPROMEX" DOO

raspisuje

KONKURS

za poziciju

1. Trgovac u prodaji..................................................5 izvršilaca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

- najmanje SSS

- obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

 2. Ekonomski tehničar...........................................3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

- najmanje SSS

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

3. Skladištar..........................................................3 izvršioca

regija Banjaluka

Potrebne kvalifikacije

- najmanje SSS

- vozačka dozvola B kategorije

- spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41, Banjaluka

E-mail: predrag@alumina.rs

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

*******

         

BAWARIAMED d.o.o.

Jovana Bijelića 19a

78000 Banjaluka

Telefon: 051-389-530, 051-389-532

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

Medicinski tehničar/farmaceutski tehničar

na poslovima koordinatora veleprodaje skladišta medicinske robe, ulaz, izlaz, fakturisanje………………………. 1 izvršilac

Uslovi:

- medicinska škola, smjer medicinski ili farmaceutski tehničar

- muškarac

- sa ili bez radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren do 16.11.2018. godine.

Kandidati se mogu prijaviti na oglas putem i-mejl adrese: racunovodstvo@bawariamed.net

   *******************

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Diplomirani inženjer mašinstva, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma,                                                               – 1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane odredbom člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti (da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 20.11.2018. godine (utorak) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                      ********************                                                                                                                                                                                                 

JU OŠ „PETAR KOČIĆ" NOVA TOPOLA

Banjalučki put 108

O D L U K A

o poništenju dijela  javnog konkursa

JU OŠ "Petar Kočić" Nova Topola, poništava dio  javnog  konkursa objavljenog  u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 24. oktobra  2018. godine, i to tačku 2. koja glasi:

"2. Nastavnik/profesor fizike – na neodređeno vrijeme -1 izvršilac – 8 časova sedmično, pripravnik"

*************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

Banjalučki put 108,

 78418 NOVA TOPOLA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor fizike – na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena, pripravnik, 1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu  prijavu, adresu prebivališta i broj telefona, te spisak dokumentacije koja se dostavlja, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ "Petar Kočić" Nova Topola, 78418 Nova Topola.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD  BANjALUKA

JU OŠ " JOVAN DUČIĆ " ZALUŽANI

raspisuje

KONKURS

za popunu sljedećih upražnjenih  radnih  mjesta

1. Profesor fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 13 časova redovne nastave;

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

– da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

– da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav 6) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 22.11.2018. godine u 12  časova. Ukoliko kandidati ne dođu na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Jovan Dučić" Zalužani, Nenada Kostića br. 7, 78214 Zalužani, sa naznakom "ZA KONKURS".

*********

JU OŠ "ĐURA JAKŠIĆ"

BANjALUKA

Subotička 28

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika – 18 časova -1  izvršilac – pripravnik –neodređeno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav. 1,3. i stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, na kojoj treba napisati i e-meil adresu kandidata, kako  bi komisija dostavila obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će pisanim putem (putem mejla) obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "Đura Jakšić" Banjaluka, Subotička 28, sa naznakom "za konkurs" u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

 ***************

 REPUBLIKA SRPSKA

 JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KNEŽEVO

       D. Komljenovića bb Kneževo

KONKURS

za slobodna radna mjesta

Određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

1. Nastavnik razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu)   za rad u PO ................................................ 1 izvršilac  

   Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana  104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste  i stepena  stručne spreme  u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava - škola će službenim  putem za izabranog kandidata zatražiti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to: 

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                  

g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                     

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,                                                                                                                                                       ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                          z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;     

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nakon zaključenja javnog konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.

Komisija provjerava blagovremenost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni dokument i konstatuje  da li kandidat formalnopravno zadovoljava uslove tražene  javnim konkursom.

Neblagovremene  i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pismenim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave  o datumu i mjestu sprovođenja  testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske". Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole:                                                  

JU - Osnovna škola "Dositej Obradović" Kneževo, ul. Dujka Komljenovića bb.                                                           

**********************

"KALDERA COMPANY" DOO

Kobatovci bb, Laktaši

objavljuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

I -     Diplomirani inžinjer  elektrotehnike (smjer energetika) -  jedan izvršilac

II –   Elektormonter – dva izvršioca

III –  Električar – dva izvršioca

IV –  Građevinski radnik – jedan izvršilac

V –   Operater na CNC mašinama – tri izvršioca

VI -   Pomoćni radnik – četiri izvršioca

VII –  Zavarivač – dva izvršioca

VIII – Lakirer – jedan izvršilac

IX -    Bravar – monter – jedan izvršilac

X -     Skladištar – jedan izvršilac

XI -    Portir – jedan izvršilac

XII –   Automehaničar – jedan izvršilac

XIII –  Vozač autobusa – jedan izvršilac

Opšti i  posebni uslovi:

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

I -  za radno mjesto diplomirani inženjer  elektrotehnike (smjer energetika)

11.     VII stepen stručne spreme

12.     sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova;

13.     poznavanje rad na računaru: MS Office,

14.     poznavanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog jezika;

15.     poželjno da ima položen stručni ispit

16.     vozačka dozvola "B" kategorije

II – za radno mjesto elektromonter:

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

III – za radno mjesto električar:

-   III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

IV -  za radno mjesto građevinski radnik:

-   III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

V – za radno mjesto mjesto operater na CNC mašinama:

-  IV -  stepen srednje stručne spreme

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

-  poznavanje rada na računaru,

-  znanje stranog jezika – engleskog i/ili njemačkog,

VI– za radno mjesto pomoćni radnik:

-  NK radnik – osnovna škola,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

VII – za radno mjesto zavarivač:

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

-  opis radnih zadataka -  zavarivanje CO2 postupkom (MIG)  i Argonom (TIG),

VIII – za radno mjesto lakirer:

-   III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

IX – za radno mjesto bravar-monter:

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme ,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

X – za radno mjesto skladištar:

-  IV  stepen stručne spreme - elektro struke,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

-  poznavanje rada na računaru: MS Office,

-  vozačka dozvola "B" kategorije.

XI - za radno mjesto portir:

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

XII – za radno mjesto automehaničar

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme ,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

XIII – za radno mjesto vozač autobusa

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme ,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

-  vozačka dozvola  "D"  kategorije

Svi kandidati  koji  ispunjavaju  opšte i posebne uslove podliježu javnom  testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije.                                                                                         O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

"Kaldera company " d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-mail adresu: info@kalderacompany.com

Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta.

********

PU "VESELA PČELICA"

ANKE DRAKULIĆ 34, Banjaluka

Telefon: 063/838 -381, 063/790-251

raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

Vaspitač predškolske ustanove............................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 15.11.2018. godine.

*********

JU GIMNAZIJA

Zmaj Jovina br. 13, 78 000 BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  puna nastavna norma 

2.       Profesor francuskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  nepuna nastavna norma – 8 nastavnih časova 

3.       Radni odnos iz tačke 1 i tačke 2. konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

             Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih

zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima  i proceduri  za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

   Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona, potrebno je dostaviti:

          1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

          2.    Uvjerenje o državljanstvu,

          3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem        trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u     određenoj oblasti ili ekvivalent,

          b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

          4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje           visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne           postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak  diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

5.  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,

          6.  Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim  putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)

            7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se

               prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)     

          8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za           područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

          - vrsta posla,

          - stepen stručne spreme,       

          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme ( ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom )

          10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku          zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

          11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa ),

          12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

              Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1.  konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 19.11.2018. godine u 12.40 časova, a            testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 2. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 20.11.2018. godine u 12.40 časova u prostorijama  JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka.

**********

REPUBLIKA  SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ "RADE MARIJANAC" STROJICE

70273 Strojice

 raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

1 Profesor/nastavnik biologije, 8 (osam) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine, odnosno do povratka radnika sa funkcije – bez radnog iskustva, pripravnik

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. Da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Rade Marijanac", Strojice, 70273 Strojice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 19.11.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*********

ZU APOTEKA "BIO-PHARAMCY"

DRAGOČAJ BB

BANjA LUKA

TELEFON: 065-433-789

raspisuje

OGLAS

Magistar farmacije sa licencom  .................... 1 izvršilac

Mjesto rada: Dragočaj, Banjaluka

Radni odnos se zasniva na neodređeno.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- magistar farmacije,

- posjedovanje licence za rad u apotekarskoj ustanovi.

Oglas ostaje otvoren do 5.12.2018. godine.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedeni kontakt telefon.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica