JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06. 02. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06. 02. 2017. godine 08.12.2017 00:06 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 06.02. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

TRN LAKTAŠI

Dositejeva 34

 raspisuje

KONKURS

za radno mjesto

1.       Nastavni predmet: Srpski jezik - 5 časova, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016. godine

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 18.12.2017. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, iste se neće vraćati kandidatima. Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

O prijemu i rang-listi kandidati će biti obaviješteni 21.12.2017. godine.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

*************

JU CSŠ "IVO ANDRIĆ" PRNjAVOR

Ul. Rade Vranješević br.1. Prnjavor

  raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Higijeničar – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Uslovi: završena osnovna škola.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

  - izvod iz matične knjige rođenih

  - uvjerenje o državljanstvu RS - BiH

  - ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana,   22.12.2017. godine, u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola "Ivo Andrić" Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1. Prnjavor, sa naznakom "prijava na konkurs".

**********

JU OŠ "GEORGIOS A. PAPANDREU" ALEKSANDROVAC

Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac

 raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme - do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom; položen stručni ispit

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju te Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi osim odredbi koje su u suprotnosti sa Zakonom

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljani RS odnosno BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o dužini radnog staža.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 1512.2017. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "Georgios A. Papandreu" Aleksandrovac, Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

**********

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

ŽIVINICE - KNEŽEVO

78230 Kneževo  

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

I Na određeno vrijeme od 22.1.2018. godine do 30.6.2018. godine sa radnim iskustvom najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom:

            Nastavnik/profesor za nastavni predmet:

1. Matematika - fizika puna norma.............................................1 izvršilac.

2. Ruski jezik 4 časa.....................................................................1 izvršilac.

3. Fizika 6 časova .......................................................................1 izvršilac,

4. Demokratija i ljudska prava 2 časa........................................1 izvršilac,

           

 Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. i člana 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu dostaviti dokumentaciju:

1)ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9) uvjerenje o državljanstvu - državljanstvo RS i BiH,

10) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte.

Kandidat koji bude primljen po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti intervju u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi, dana 22.12.2017. godine u 13 časova. Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ "Vuk Karadžić" Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti kopije svih dokumenata koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

Kontakt telefon: 051/597-123-škola.     

*************

KOMERCIJALNA BANKA AD BANjALUKA

Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka

 raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos radnika na radno mjesto:

- Viši stručni saradnik za pravne poslove u Komercijalnoj banci AD Banjaluka,     1 izvršilac,

Osnovne dužnosti:

- Radi na poslovima pravne kontrole dokumentacije klijenta koji se odnosi na određeni plasman Banke

- Realizuje instrumenta obezbjeđenja plasmana (hipoteka ili ručna zaloga) kroz zakonom uređene vansudske postupke namirenja potraživanja i sprovođene aukcijskih ili drugih metoda prodaje;

- Izvršava poslove u vezi sa uspostavljanjem i brisanjem instrumenata obezbjeđenja plasmana Banke (hipoteka, ručna zaloga) iz javnih registara na zahtjev organizacionih dijelova Banke;

- Učestvuje u izradi ugovora, aneksa i drugih pravnih akata koji se primenjuju u kreditnom poslovanju u skladu sa zakonskom regulativom i potrebama Banke;

- Zastupa Banku pred sudom i drugim državnim organima s ciljem realizacije naplate potraživanja;

- Učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata Banke u vezi sa donesenim odlukama o plasmanima odnosno o uspostavljanju novih odnosa sa klijentima;

- Daje pravnu podršku organizacionim dijelovima Banke u pogledu davanja pravnih mišljenja i izrade ugovora kojim se uređuju odnosi između Banke i klijenta, kao i između Banke i davaoca usluga

- Izrađuje izvještaje koji se odnose na poslove koji su mu u nadležnosti ili su mu dati u nadležnost.

Uslovi za obavljanje posla:

- VSS, VII stepen - pravni fakultet,

- poželjan pravosudni ispit;

- minimum 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- kratku biografiju i

- motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 17.12.2017. godine.

Obavezno navedite poziciju na koju konkurišete.

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banjaluka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka ili na e-mail: posaoŽkombank-bl.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

**************

KOMERCIJALNA BANKA AD BANjALUKA

Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka

 raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos radnika na radno mjesto:

- Viši stručni saradnik za plasmane u Filijali Banjaluka u Komercijalnoj banci AD Banjaluka           1 izvršilac,

Osnovne dužnosti:

- vrši obradu i analizu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom od strane komitenta i sačinjavanje prijedloga za kreditni plasman za odobravanje kreditnog plasmana,

- radi na akviziciji novih klijenata, prodaji proizvoda Banke

- izrada odluka, ugovora o kreditu kao i aneksa ugovora;

- praćenje naplate kamate, dospjelih obaveza, kao i provizije po odobrenim kreditima, kao i naplate provizije po izdatim garancijama

- praćenje realizacije ugovora, dospijeća anuiteta, kamata i naplata, kao i aktiviranje instrumenata obezbjeđenja

- prati realizaciju ugovora, vrši kontrolu upotrebe sredstava i urednost otplate kredita u skladu sa ugovorom o kreditu, odlukom o odobravanju kreditnih plasmana i aktima Banke

- vrši izradu izvještaja na osnovu podnijetih zahtjeva kao i odobrenih plasmana klijenata;

- izrada analiza, pregleda, izvještaja i informacija o odobrenim kreditima, izdatim garancijama i akreditivima.

Uslovi za obavljanje posla:

- VŠS/VSS, VI/VII stepen, ekonomskog ili pravnog usmjerenja 

- Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- kratku biografiju i

- motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 17.12.2017. godine.

Obavezno navedite poziciju na koju konkurišete.

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banjaluka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka ili na e-mail: posaoŽkombank-bl.com

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

***********

JU OŠ "MILUTIN BOJIĆ" POTKOZARJE – BANjALUKA        

78216 Potkozarje

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik - Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme - pripravnik do 1 godinu.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 20.12.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Milutin Bojić" Potkozarje, 78216 Potkozarje, sa naznakom "ZA KONKURS"

*************

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

 ul. Gundulićeva br. 108, Banjaluka          

 objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, prijemom u radni odnos i to:

1. Stručni saradnik.........................................................................................................4 izvršioca

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;

e) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu;

f) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:

- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerena diploma o završenom fakultetu,

- potvrda o radnom iskustvu izdata od poslodavca,

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

- uvjerenje po poznavanju rada na računaru

- Za ispunjavanje opštih uslova iz tački e) i f) svi kandidati dužni su dostaviti ovjerenu pismenu izjavu sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje  poslova u sudu".

    Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Radnici se primaju uz obavezan probni rad od 3 mjeseca u skladu sa Zakonom o sudovima Republike Srpske.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti putem pošte na adresu:

"Okružni privredni sud Banjaluka" ul. Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: "Prijava na javni konkurs-NE OTVARAJ", ili neposredno u sud (kancelarija broj 2 / I sprat)

*********

JU CENTAR "ZAŠTITI ME" BANjALUKA

Poljokanov park bb, Banjaluka

raspisuje  

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

1. Računovođa - puno radno vrijeme, 1 izvršilac - lice sa iskustvom koje posjeduje licencu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva. 

II Opšti i posebni uslovi:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane članom 90. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

1. prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2. vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3. rezultati ostvareni na intervjuu i

4. dužina radnog staža.

* U skladu sa odredbama člana 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti finansija i računovodstva ili ekvivalent - ekonomski fakultet;

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa; 

3. ovjerenu fotokopiju važeće licence u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva;

4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5. uvjerenje o državljanstvu;

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;

7. uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izuzetno, ukoliko se na konkurs ne prijavi kandidat sa potrebnim radnim iskustvom i važećom licencom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, razmatraće se prijave kandidata bez potrebnog radnog iskustva - pripravnika.

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III Intervju sa kandidatima obaviće se dana, 18.12.2017. godine, u prostorijama JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka, na adresi Poljokanov park bb, Banjaluka, sa početkom u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

IV Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka, Poljokanov park bb, Banjaluka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom "Za konkurs".

**********

JU OŠ " MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI 78435

KONKURS

koji je objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana, 29.11.2017. godine, i glasi:

1. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najduže do 30.6.2018. godine

Poništava se iz tehničkih razloga.

*******

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" POTOČANI 78435

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i sa položenim stručnim ispitom, najduže do 30.6.2018. godine,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti će se intervju dana, 19.12.2017. godine, u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ " Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435 .

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*************

HUMANITARNA ORGANIZACIJA "PARTNER"

ul. Srđe Zlopogleđe br. 55

78 000 Banjaluka

raspisuje:

KONKURS

- Za posao vozača/asistenta

na određeno vrijeme - 1 izvršilac

Uslovi:

- Srednja stručna sprema,

- Vozačka dozvola B kategorije,

- Minimum tri godine vozačkog iskustva,

- Da je kandidat na evidenciji nezaposlenih,

- Traži se izvršilac za opštinu Banjaluka.

Opis radnog mjesta:

1. Prevoz korisnika usluga HO "Partner" i drugih lica;

2. Asistencija prilikom ulaska i izlaska korisnika koje prevozi;

3. Prevoz sredstava rada, ortopedskih pomagala i druge robe;

4. Drugi poslovi definisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka radnika HO "Partner".

Dokumentacija koja se dostavlja:

1. Biografija sa kontakt podacima,

2. Kopija rodnog lista,

3. Kopija lične karte,

4. Kopija svjedočanstva srednje škole,

5. Kopija vozačke dozvole,

6. Uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Konkurs je otvoren od 5.12.2017. do 15.12.2017. godine i sve zainteresovane osobe mogu dodatne informacije dobiti na telefon 051/250-730 ili mail partnerŽteol.net.

Dokumentaciju možete poslati poštom ili donijeti lično na gore navedenu adresu.

****************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                      

objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

    

- Viši stručni saradnik, 2 (dva) izvršioca,

- Portparol, 1 (jedan) izvršilac.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

        Posebni uslovi:

za radno mjesto:

1. viši stručni saradnik: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima najmanje 3 (tri) godine.

2. portparol: VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka – zvanje diplomirani novinar ili filozofski fakultet – smjer žurnalistike ili diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i znanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. fotokopiju lične karte ili pasoša,

2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

3. fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto viši stručni saradnik),

4. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto portparol),

5. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,

6. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 5. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare više od 50% mogućeg broja bodova.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidati koji budu izabrani dužni su prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto viši stručni saradnik), uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto portparol), potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

        Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i njeb stranici suda njnjnj.okruznisud-bl.com. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

        Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostavljati lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

                  © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica