Пос­тао ми­ли­онер дру­ги пут

Agencije
Пос­тао ми­ли­онер дру­ги пут

Је­дан ста­но­вник Ма­сачусет­са два пу­та ис­пра­знио је ка­су лу­три­је у тој аме­ричкој држави.

Ралф Ро­удс до­био је ми­ли­он до­ла­ра на лу­три­ји Ма­сачусет­са, са ти­ке­том ко­ји је ку­пио на је­дној пум­пи.

Он је у ма­ју про­шле го­ди­не осво­јио ис­ти износ на лу­три­ји, а ода­брао је та­да да по­ди­гне 650.000 до­ла­ра у ке­шу одмах, умјес­то да уновчава чек на 50.000 до­ла­ра го­диш­ње то­ком 20 го­ди­на. Ро­удс још ни­је одлучио на шта ће по­тро­ши­ти но­вац до­би­јен са­да.

Ово ни­је уса­мље­ни случај по­но­вног до­бит­ка на лу­три­ји. На Фло­ро­ди је је­дан човјек 2013. го­ди­не осво­јио три ми­ли­она до­ла­ра на лу­три­ји по­што је прет­хо­дне го­ди­не изву­као ти­кет ко­ји му је до­нео 10 ми­ли­она. Је­дан Фран­цуз осво­ијио је по ми­ли­он евра 2016. и 2018. го­ди­не игра­јући ис­ту на­гра­дну игру.

Ста­тис­ти­ка каже да је мо­гућност да се не­што ова­ко де­си је­дан пре­ма 16 хи­ља­да ми­ли­јар­ди.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана